Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 341)
Assignment details
   Login via CAS
Paliativní péče na lůžkách intenzivní medicíny z pohledu ošetřujícího personálu
Thesis title in Czech: Paliativní péče na lůžkách intenzivní medicíny z pohledu ošetřujícího personálu
Thesis title in English: Palliative care in the intensive care from the perspektive of treating staff
Key words: zdravotnický tým intenzivní péče, paliativní péče, terminální extubace, komunikace v paliativní péči, přechod z plné terapie na paliativní péči.
English key words: Medical intensive care team, palliative care, termoinal extubation, palliative care communication, transition from full therapy to palliative care.
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Nursing Theory and Practice First Faculty of Medicine Charles University (11-00250)
Supervisor: Mgr. Veronika Kulířová
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 05.03.2018
Date of assignment: 05.03.2018
Date and time of defence: 11.02.2020 08:00
Venue of defence: ÚTPO 1. LF UK, Studničkova 7
Date of electronic submission:11.12.2019
Date of proceeded defence: 11.02.2020
Course: Diploma Thesis defense (B01602)
Reviewers: PhDr. Šárka Dynáková, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Vypracování práce se řídí Opatřením děkana č. 10/2010, opatřením rektora č. 6/2010, opatřením rektora č. 8/2011 a Manuálem pro tvorbu závěrečných kvalifikačních prací.
References
1. SLÁMA, Ondřej, et al. Paliativní medicína, Galén, 2007.
2.GŘIVA, Martin, Paliativní péče v kardiologii, Triton, 2018.
3.DRÁBKOVÁ, Jarmila, HÁJKOVÁ Soňa, Následná intenzivní péče, Mladá Fronta, 2018.
4.FALLON, Marie, GEOFFREY, Hanks, ABC of Paliative Care, Blackwell Piblishing, 2006.
5.VADIVELU, Nalini, KAYE D. Alan, BERGER M.Jack, Essential of Paliative Care, Springer, New York, 2013
6.FAULL, Christina, CARTER H. Yvonne, DANIELS, Lilian, Handbook of Plaliative Care, Blackwell PUblishing Ltd., 2005
7.ČERNÝ, David a Adam DOLEŽAL. Smrt a umírání: etické, právní a medicínské otazníky na konci života. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2013. Edice Kabinetu zdravotnického práva a bioetiky. ISBN 978-80-87439-15-9.
8. Právní a etické problémy u kritických nemocných. = Legal and ethical issues in the critically ill. Olomouc: Solen, 2011. Intervenční a akutní kardiologie. ISBN 978-80-87327-62-3. Dostupné také z: http://www.iakardiologie.cz/magno/kar/2011/mn89.php
9.RUSÍNOVÁ, Kateřina, Ondřej KOPECKÝ a Zuzana ČEPELÍKOVÁ. Etické aspekty perioperační paliativní péče: Role mezioborového konziliárního týmu v perioperačním období. Anestézia a perioperačná starostlivosť v onkológii. 2018, , 159-165. ISBN 978-80-204-4688-6.
10.BOJAR, Martin. Eutanazie a anomie. Eutanazie – pro a proti. 2012, s. 44-55. ISBN 978-80-247-4659-3.
11.DRÁBKOVÁ, Jarmila. Etika a kritické stavy. Etika a komunikace v medicíně. 2011, s. 487-501.
Preliminary scope of work
Ačkoliv se může na první pohled zdát, že paliativní přístup k nemocným nemá své místo v medicíně intenzivní opak je pravdou. Moderní medicína nabízí více (či méně) komplikované zákroky jak mladším pacientům (např. extrémně nedonošení novorozenci) tak i pacientům starším. Kde se nachází pomyslná linie, kdy si ošetřující personál klade otázku, kdy léčí „málo intenzivně“ a kdy naopak už léčí „až příliš intenzivně“?.
Paliativní medicína se dotýká pacientů traumatizovaných, transplantovaných, pacienti podrobující se velkému chirurgickému zákroku apod. Všude tam, kde komplikace postavili zdravotnický tým před novou otázkou, a to, jak dál. Kde je hranice etiky, humanity ale i efektivity a ekonomiky v setrvání léčení nemocných, kterým selhávají životně důležité orgány, kdy se bez mechanický, či jiných podpor (např. vasopresorů, katecholaminů) neobejdou na delší než překlenovací akutní dobu nemoci. Má diplomová práce se zaměří na ošetřující personál (všeobecné sestry, záchranáři, praktické sestry) kteří pracují a pečují o
nemocné na lůžkách intenzivní péče.

Metodologie:
Pro metodologii mé diplomové práce jsem zvolila formu kvantitativního výzkumu. Výzkumné šetření bude probíhat na jednotkách intenzivní péče. Výzkumný vzorek bude tvořit nelékařský personál. Ve svém kvantitativním výzkumu bych chtěla oslovit kolem 100 respondentů.
Cíl práce a výzkumné otázky:
Hlavní cíl této práce bude zjistit, jak vnímají paliativní medicínu sestry a následně jak paliativní péče funguje na pracovišti kde pracují. Dílčí cíle se zaměří na princip paliativního přístupu k nemocným. Zda jsou sestry dostatečně motivované a vzdělané v oblasti paliativní péče. Zda a jak funguje spolupráce s rodinou pacienta, je dostatečná?

Předpokládaná implementace:
Získaná data budou podkladem pro mojí diplomovou práci. Ráda bych však také získané informace a data interpretovala v odborném časopisu, či na odborných seminářích společnosti paliativní medicíny. Přínosné by bylo vytvořit informativní poster, či brožuru, kde by byly zodpovězeny základní otázky, které si klade každá rodina (rodinný příslušník), když má svého příbuzného v paliativní péči. Minimálně se pokusím o osvětu pro NLZP (formou semináře) na pracovišti, kde působím.
Preliminary scope of work in English
Introduction to the problem
Although it may seem at first sight that palliative access to patients does not have a place in medicine, the intense opposite is true. Modern medicine offers more (or less) complicated interventions to younger patients (eg, extremely premature neonates) and to elderly patients. Where is the imaginary line where doctors ask why they treat "little intensely" and when, on the other hand, they are already "intensely" treated?
Palliative medicine affects traumatized, transplanted patients, patients undergoing major surgery, and so on. Wherever the health team faced the complications of a new question, and how it goes on. Where is the boundaries of ethics, humanity, but also the effectiveness and economy of continuing the healing of patients who fail vital organs where no mechanical or other support (eg vasopressors, catecholamines) is needed for longer than the acute overdose of the disease. My diploma thesis will focus on nursing staff (general nurses, rescuers, nurses) who work and care for patients on intensive care beds. In the research I would like to find out to what extent is the functional model of the palliative approach to patients in intensive care units, what is the form of communication with the patient's family, and last but not least, how this care affects the staff that provides it.

Methodology:
For the methodology of my thesis I chose the form of quantitative research. The research will be conducted in intensive care units. The research sample will be made by non-medical staff. In my quantitative research I would like to address about 100 respondents.

Objective of the thesis and research questions:
The main objective of this work is to find out how they perceive the palliative medicine of the nurse and then how palliative care works in the workplace where they work. The partial goals will focus on the principle of palliative care for patients. Whether nurses are sufficiently motivated and educated in palliative care. Whether and how collaboration works with the patient's family is sufficient?

Expected implementation:
The obtained data will be the basis for my diploma thesis. However, I would also like to get the information and data I interpreted in a professional journal or in the professional seminars
of the palliative medicine company. It would be beneficial to create an informative poster or brochure, where the basic questions asked by each family (family member) would be answered when having a relative in palliative care. At least I will try to educate the NLZP (in the form of a seminar) at the workplace where I work.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html