Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 341)
Assignment details
   Login via CAS
IX. Kongres Medzinárodnej asociácie výtvarných kritikov, Praha - Bratislava 1966
Thesis title in thesis language (Slovak): IX. Kongres Medzinárodnej asociácie výtvarných kritikov, Praha - Bratislava 1966
Thesis title in Czech: IX. Kongres Mezinárodní asociace výtvarných kritiků, Praha - Bratislava 1966
Thesis title in English: IX Congress of the International Association of Art Critics, Prague - Bratislava 1966
Key words: Mezinárodní asociace výtvarných kritiků|výtvarná kritika|výtvarné umění|Československá socialistická republika|Jiří Kotalík|Miroslav Míčko
English key words: International Association of Art Critics|Art Criticism|Fine Arts|Czechoslovak Socialist Republic|Jiří Kotalík|Miroslav Míčko
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: slovenština
Department: Institute of Art History (21-UDU)
Supervisor: prof. doc. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 28.02.2018
Date of assignment: 28.02.2018
Confirmed by Study dept. on: 02.03.2018
Date and time of defence: 11.09.2019 09:00
Date of electronic submission:15.07.2019
Date of proceeded defence: 11.09.2019
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: doc. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Diplomová práca sa bude v širšom zmysle zaoberať činnosťou československej sekcie Medzinárodnej asociácie výtvarných kritikov (L'Association internationale des critique d'art, ďalej AICA) v rozmedzí rokov 1956 – 1972. Pozornosť bude smerovať predovšetkým k priebehu IX. Medzinárodného kongresu asociácie, ktorý sa konal v Prahe a Bratislave od 25. septembra do 3. októbra 1966. Zhodnotená bude jednak obsahová náplň kongresu, ktorá bola venovaná povahe samotnej výtvarnej kritiky, jej nástrojom a metódam; rovnako tak sa bude práca venovať spôsobu konštruovania obrazu o miestnom aktuálnom umeleckom dianí, ktorý bol organizátormi vytváraný s ohľadom na možné hodnotenie československého umenia zahraničnými kritikmi a teoretikmi. Predmetom práce bude taktiež sledovanie rozsiahlych polemík a diskusií nad takto založenou koncepciou pripravených prehliadok v radoch domácich teoretikov na jednej strane a zahraničných účastníkov kongresu na strane druhej.
Medzi otázky, ku ktorých objasneniu sa na pozadí vlastného obsahu bude pripravovaná práca snažiť prispieť, patrí tiež spôsob definovania umeleckej kritiky v rámci kultúrnej politiky centrálne riadenej komunistickou stranou, problém vnútorných konfliktov v rámci kultúrnej scény Československa či forma fungovania vybraných aspektov globálneho umenia v miestnom sociálnopolitickom kontexte. Vo svetle naznačeného sa tak diplomová práca bude sústrediť na dejiny umenia daného časového vymedzenia nielen ako na sled artefaktov, ale predovšetkým ako na skladbu procesov myslenia o umení.
References
Bazin, Jérôme/Glatigny, Pascal/Piotrowski, Piotr (eds.): Art beyond Borders. Artistic Exchange in Communist Europe (1945 – 1989), Budapest 2016.
Bishop, Claire: Artificial Hells. Participatory Art and the Politics of Spectatorship, London 2012.
Geržová, Jana: Slovenské výtvarné umenie 1949 – 1989 z pohľadu dobovej literatúry, Bratislava 2006.
Grúň, Daniel: Archeológia výtvarnej kritiky. Slovenské umenie šesťdesiatych rokov a jeho interpretácie, Bratislava 2009.
Hamada, Milan: Zrod novodobej slovenskej kultúry, Bratislava 1995.
Havránek, Vít (ed.): Akce, slovo, pohyb, prostor: experimenty v umění šedesátých let, Praha 1999.
Jakubec, Ondřej/Miltová, Radka (eds.): Umění a politika: sborník 4. sjezdu historiků umění, Brno 2013.
Kováč, Dušan/Marek, Michaela/Pešek, Jiří/Prahl, Roman (eds.): Kultura jako nositel a oponent politických záměrů, Praha 2009.
Leeman, Richard (ed.): Le demi-siécle de Pierre Restany, Paris 2009.
Orišková, Mária: Dvojhlasné dejiny umenia, Bratislava 2002.
Perrier, Henry: Pierre Restany. L'alchimiste de l'art, Paris 1998.
Piotrowski, Piotr: In the Shadow of Yalta. Art and the Avant-garde in Eastern Europe, 1945 – 1989, London 2009.
Ševčík, Jiří/Dušková, Dagmar/Morganová Pavlína (eds.): České umění 1938 – 1989: programy, kritické texty, dokumenty, Praha 2001.
Welch, Klara: Antipolitics in Central European Art 1956 – 1989. Reticence as Dissidence under Post-Totalitarian Rule, London 2014.
České dobové periodiká: Rudé právo, Svobodné slovo, Literární noviny, Mladá fronta, Lidová demokracie, Výtvarná práce, Výtvarné umění, Estetika, Tvar, Kulturní tvorba, Mladý svět, Panorama, Sešity pro mladou literaturu, Večerní Praha
Slovenské dobové periodiká: Mladá tvorba, Výtvarný život, Smena, Smer, Kultúrny život, Slovenské pohľady
Primárne dokumenty z archívov: Archiv Národní galerie v Praze, Archiv hlavního města Prahy, Národní archiv České republiky, Archív hlavného mesta Bratislavy, Archív Slovenskej národnej galérie v Bratislave, Les Archives de la critique d'art – Rennes, Archiv zur Kunst der DDR – Universität Hamburg
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html