Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Vliv bariatrického výkonu na fyzický a psychický stav pacienta
Thesis title in Czech: Vliv bariatrického výkonu na fyzický a psychický stav pacienta
Thesis title in English: Influence of bariatric surgery on the physical and mental state of the patient
Key words: obezita, pohybová aktivita, bariatrické výkony, gastrický bypass, deprese, duševní stav, únava, sebeobsluha
English key words: obesity, physical activity, bariatric procedures, gastric bypass, depression, mental state, fatigue, self-care
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Nursing Theory and Practice First Faculty of Medicine Charles University (11-00250)
Supervisor: Mgr. Bc. Ludmila Maffei Svobodová
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 26.02.2018
Date of assignment: 26.02.2018
Date and time of defence: 23.06.2020 11:00
Venue of defence: Studničkova 7, Praha 2
Date of electronic submission:14.05.2020
Date of proceeded defence: 23.06.2020
Course: Diploma Thesis defense (B01602)
Reviewers: Mgr. Romana Pucholtová
  Mgr. Miluše Kulhavá
 
 
Guidelines
Vypracování práce se řídí Opatřením děkana č. 10/2010, opatřením rektora č. 6/2010, opatřením rektora č. 8/2011 a Manuálem pro tvorbu závěrečných kvalifikačních prací.
References
OWEN, Klára. Moderní terapie obezity: [průvodce pro každodenní praxi]. Praha: Maxdorf, c2012. Jessenius. ISBN 978-80-7345-301-5.

DOLEŽALOVÁ, Karin. Bariatrická chirurgie a primární péče. Praha: Axonite CZ, 2012. Asclepius. ISBN 978-80-904899-2-9.

HERLESOVÁ, Jitka. Doporučení k psychologickému vyšetření před bariatrickou operací. Praha: Pro Psychologickou sekci České obezitologické společnosti ČLS JEP vydalo Axonite CZ, 2013. ISBN 978-80-904899-6-7.

FRIED, Martin. Bariatrická a metabolická chirurgie: nové postupy v léčbě obezity a metabolických poruch. Praha: Mladá fronta, 2011. Aeskulap. ISBN 978-80-204-2424-2.

ADÁMKOVÁ, Věra. Obezita: příčiny, typy, rizika, prevence a léčba. Brno: Facta Medica, 2009. ISBN 978-80-904260-5-4.

ROGERS, Jennifer T. Gastric bypass: surgical procedures, health effects and common complications. New York: Nova Science Publishers, c2010. Surgery--procedures, complications, and results series. ISBN 9781608766987.

HAINER, Vojtěch. Základy klinické obezitologie. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3252-7.

SVAČINA, Štěpán. Obezitologie a teorie metabolického syndromu. Praha: Triton, 2013. Lékařské repetitorium. ISBN 978-80-7387-678-4

HLÚBIK, Pavol. Obezita: doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře: [novelizace 2014]. Praha: Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře, Společnost všeobecného lékařství, c2014. Doporučené postupy pro praktické lékaře. ISBN 978-80-86998-72-5.

MÁLKOVÁ, Iva a Hana MÁLKOVÁ. Obezita: malými krůčky k velké změně. Praha: Forsapi, c2014. Rady lékaře, průvodce dietou. ISBN 978-80-87250-24-2.

STŘEDA, Leoš a Karel HÁNA, ed. Obezni.cz: eHealth na téma obezita: sborník přednášek. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství, 2013. ISBN 978-80-01-05244-0.

SVAČINA, Štěpán. Obezita a psychofarmaka. Praha: Triton, 2002. Levou zadní, sv. 80. ISBN 80-7254-253-2.

LARSEN, Frode. Psychosocial function before and after gastric banding surgery for morbid obesity: a prospective psychiatric study. Copenhagen: Munksgaard, 1990. Acta psychiatrica Scandinavica.

BEAUCHAMP-PARKE, Saundra. Tiny bites: a guide to gastric surgery for the morbidly obese. Philadelphia: Jessica Kingsley, 2002.


ATIYEH, Bishara S. a M. COSTAGLIOLA. Body contouring following bariatric surgery and massive weight loss: post-bariatric body contouring. United Arab Emirates: Bentham Books,
2012

STRAIN, G. W., et al. The effects of weight loss after bariatric surgery on health-related quality of life and depression. Nutrition & diabetes, 2014, 4.9: e132.

PUZZIFERRI, Nancy, et al. Long-term follow-up after bariatric surgery: a systematic review. Jama, 2014, 312.9: 934-942.

PETERLI, Ralph, et al. Laparoscopic sleeve gastrectomy versus Roux-Y-gastric bypass for morbid obesity—3-year outcomes of the prospective randomized Swiss Multicenter Bypass Or Sleeve Study (SM-BOSS). Annals of surgery, 2017, 265.3: 466.

MAJOR, Piotr, et al. Quality of life after bariatric surgery. Obesity surgery, 2015, 25.9: 1703-1710.
Preliminary scope of work
Úvod do problematiky a význam tématu

Diplomová práce se zabývá vlivem bariatrického výkonu na psychický a fyzický stav u obézních pacientů. Pacientů trpících obezitou přibývá nejen vzhledem k nízké pohybové aktivitě, ale i nedodržování zdravého životního stylu.
Bariatrie neboli moderní chirurgická léčba obezity umožňuje pacientům zbavit se přebytečných kil a vrátit se zpět do běžného života. Obezita znemožňuje vykonávání běžných fyzických aktivit, což ovlivňuje i psychiku nemocného. Psychický stav obézních pacientů negativně ovlivňují i chronická onemocnění, kterými velmi často trpí.

Cíl práce a výzkumné otázky

Cílem této závěrečné práce je zhodnotit fyzický a psychický stav respondentů před a po gastrickém bypassu. Dalším cílem je zjistit, zda tento bariatrický výkon ovlivní fyzickou aktivitu, sníží únavu, výskyt úzkostí a změn nálad.

Metodologie (metoda, výzkumný vzorek)

Jedná se o krátkodobou observační studii kvantitativního charakteru, kdy během 6 měsíců bude sledován fyzický i psychický vývoj respondentů před a po absolvování bariatrického výkonu. Kvantitativní výzkum umožňuje poměrně rychlý sběr dat a zapojit velké množství respondentů. Mezi metody, kterými budou data získávána patří standardizované dotazníky, biomedicínská a fyzikální měření v daných intervalech sledování. Sledování bude probíhat před operací a 1., 3. a 6. měsíc po výkonu. Biomedicínská a fyzikální měření budou použita před výkonem a 3 měsíce po výkonu, dotazníky budou použity pokaždé. Mezi použité dotazníky patří: Multidimensional Assessment of Fatigue Scale – MAF, Short form – 36, Test instrumentálních denních činností – iADL, Hospital anxiety and depression scale – HADS. Výběr respondentů je stratifikovaný, vybíráni budou pacienti podstupující gastrický bypass, bez omezení věku či pohlaví.

Předpokládaná implementace

Výsledky výzkumného šetření mohou pacientům pomoci při rozhodování, zda bariatrickou operaci absolvovat.
Preliminary scope of work in English
This diploma thesis deals with influence of bariatric performance on mental and physical condition in obese patients. Bariatria, or modern surgical treatment of obesity, allows patients to get rid of excess kilos and return to normal life. Obesity prevents normal physical activities, which also affect the patient's psyche. The mental state of obese patients also negatively affects the chronic diseases they suffer very often.

The aim of this final work is to evaluate the physical and mental status of respondents before and after gastric bypass. Another goal is to determine whether this bariatric performance affects physical activity, reduces fatigue, anxiety, and mood swings.
It is a short-term observer study of quantitative character, during which the physical and psychological development of the respondents will be monitored before and after the bariatric performance. Quantitative research allows a relatively rapid collection of data and involve a large number of respondents. The methods by which data will be collected include standardized questionnaires, biomedical and physical measurements at given observation intervals. The questionnaires used include: Multidimensional Assessment of Fatigue Scale - MAF, Short Form - 36, iADL, Hospital Anxiety and Depression Scale - HADS. Selection of respondents is stratified, patients undergoing gastric bypass, without age or sex.
The results of the research can help patients to decide whether to take the bariatric surgery.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html