Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Klinické a ošetřovatelské aspekty pacientů léčených chirurgicky pro HPV pozitivní tumory orofaryngu
Thesis title in Czech: Klinické a ošetřovatelské aspekty pacientů léčených chirurgicky pro HPV pozitivní tumory orofaryngu
Thesis title in English: Clinical and nursing aspects of patients treated surgically for HPV-related ofopharyngeal tumours
Key words: Orofaryngeální karcinom, HPV, chirurgická léčba, etiologie, epidemiologie, ošetřovatelská péče
English key words: oropharyngeal carcinoma, HPV, surgical treatment, etiology, epidemiology, nursing care
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Nursing Theory and Practice First Faculty of Medicine Charles University (11-00250)
Supervisor: MUDr. Michal Zábrodský, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 30.01.2018
Date of assignment: 30.01.2018
Date and time of defence: 10.09.2019 09:00
Venue of defence: ÚTPO 1. LF UK, Studničkova 7
Date of electronic submission:25.06.2019
Date of proceeded defence: 10.09.2019
Course: Diploma Thesis defense (B01602)
Opponents: Mgr. Kateřina Jankovcová
 
 
 
References
NAŇKA, Ondřej a Miloslava ELIŠKOVÁ. Přehled anatomie. Třetí, doplněné a přepracovaně vydáni. Praha: Galén, 2015. ISBN 978-80-7492-206-0.

GRIM, Miloš, Ondřej NAŇKA a Ivan HELEKAL. Atlas anatomie člověka. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-247-4156-7.

ROKYTA, Richard. Fyziologie. Třetí, přepracované vydání (první vydání v nakladatelství Galén). Praha: Galén, 2016. ISBN 978-80-7492-238-1.

SMILEK, Pavel, Jan PLZÁK a Jan KLOZAR. Karcinomy dutiny ústní a hltanu. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2015. Medicína hlavy a krku. ISBN 978-80-7311-153-3.

MICHL, P., M. PROCHÁZKA, T. ŠTOSOVÁ, R. PINK, J. PAZDERA a P. TVRDÝ. HPV v etiologii orofaryngeálního karcinomu a jeho vztah k sexuální aktivitě. Česká gynekologie. 2015,80(1), 30 - 36. ISSN 1210-7832.

CASTELLSAGUÉ, Xavier, Laia ALEMANY, Miquel QUER, et al. HPV Involvement in Head and Neck Cancers: Comprehensive Assessment of Biomarkers in 3680 Patients. Journal of the National Cancer Institute [online]. 2016,108(6), djv403- [cit. 2018-04-24]. DOI: 10.1093/jnci/djv403. ISSN 0027-8874. Dostupné z:https://academic.oup.com/jnci/article-lookup/doi/10.1093/jnci/djv403

EVANS, Mererid a Ned G. POWELL. Sexual health in oral oncology: Breaking the news to patients with human papillomavirus-positive oropharyngeal cancer. Head & Neck [online]. 2014,36(11), 1529-1533 [cit. 2018-04-24]. DOI: 10.1002/hed.23792. ISSN 10433074. Dostupné z:http://doi.wiley.com/10.1002/hed.23792

FAKHRY, Carole, William H. WESTRA, Steven J. WANG, et al. The prognostic role of sex, race, and human papillomavirus in oropharyngeal and nonoropharyngeal head and neck squamous cell cancer. Cancer [online]. 2017,123(9), 1566-1575 [cit. 2018-04-24]. DOI: 10.1002/cncr.30353. ISSN 0008543X. Dostupné z:http://doi.wiley.com/10.1002/cncr.30353

LIM, Ming Yann, Kristina R. DAHLSTROM, Erich M. STURGIS a Guojun LI. Human papillomavirus integration pattern and demographic, clinical, and survival characteristics of patients with oropharyngeal squamous cell carcinoma. Head & Neck [online]. 2016,38(8), 1139-1144 [cit. 2018-04-24]. DOI: 10.1002/hed.24429. ISSN 10433074. Dostupné z:http://doi.wiley.com/10.1002/hed.24429

HABBOUS, Steven, Karen P. CHU, Harold LAU, et al. Human papillomavirus in oropharyngeal cancer in Canada: analysis of 5 comprehensive cancer centres using multiple imputation. Canadian Medical Association Journal [online]. 2017,189(32), E1030-E1040 [cit. 2018-04-25]. DOI: 10.1503/cmaj.161379. ISSN 0820-3946. Dostupné z:http://www.cmaj.ca/lookup/doi/10.1503/cmaj.161379

SCHACHE, Andrew G., Ned G. POWELL, Kate S. CUSCHIERI, et al. HPV-Related Oropharynx Cancer in the United Kingdom: An Evolution in the Understanding of Disease Etiology. Cancer Research [online]. 2016,76(22), 6598-6606 [cit. 2018-04-25]. DOI: 10.1158/0008-5472.CAN-16-0633. ISSN 0008-5472. Dostupné z:http://cancerres.aacrjournals.org/lookup/doi/10.1158/0008-5472.CAN-16-0633
Preliminary scope of work
Úvod do problematiky a význam tématu:
Nádory orofaryngu jsou jednou z nejčastějších malignit v oblasti hlavy a krku, v 95% se jedná o spinocelulární karcinomy. V minulosti byl jejich výskyt spojován s tzv. klasickým rizikovými faktory, tj. s kouřením a požíváním alkoholických nápojů. V posledních 20 letech se jedná o podskupinu karcinomů s nejrychleji vzrůstající frekvencí výskytu. ( Smilek et al., 2015 )
Vysvětlením tohoto jevu je nárůst výskytu HPV-pozitivních tumorů v této oblasti. Tyto nádory jsou etiologicky odlišné, jejich spouštěčem je infekce virem lidské papilomatózy. Zajímavým faktem je, že změna etiologie znamená i další odlišnosti mezi HPV+ a HPV- nádory. Významným způsobem se mění profilové charakteristiky pacientů s orofaryngeálními tumory. Pacienti s HPV pozitivními tumory jsou dle dostupných údajů spíše mladší, méně kouří a pijí alkohol, mají vyšší vzdělání a patří do vyšších socioekonomických skupin obyvatelstva. V některých studiích je také udáván odlišný vzorec sexuálního chování těchto pacientů, HPV infekce je totiž považována za nejčastější pohlavně přenosnou chorobu. Dále je popisována odlišná klinická charakteristika těchto pacientů. Velmi často se setkáváme s pacienty s relativně malými primárními tumory (patrně k tomu přispívá lepší péče o vlastní zdraví u těchto pacientů) a rychle rostoucími regionálními metastatickými uzlinami s často přítomnou nekrotickou/cystickou částí. Co je však jistě nejdůležitějším údajem, je odlišná (lepší ) celková prognóza pacientů s HPV+ tumory. Tyto charakteristiky by mohly zásadním způsobem ovlivnit i péči, kterou tito pacienti vyžadují po chirurgické léčbě nádorového onemocnění. Část těchto pacientů je léčena méně invazivními typy operací (transorální přístupy), z toho vyplývá také nižší frekvence zajištění pacientů tracheostomií, rychlejší rehabilitace polykání, kratší doba hospitalizace. Nižší věk pacientů vyžaduje odlišný přístup k těmto pacientům, to se samozřejmě týká nejen lékařů ale i sesterského personálu.


Cíl práce a výzkumné otázky:

Cílem práce je správně charakterizovat pacienty s orofaryngeálními karcinomy, zjistit rozdílná specifika sesterské péče o tyto pacienty, porovnat skupiny pacientů s HPV+ a HPV- tumory mezi sebou.
Jakým způsobem se od sebe liší skupiny pacientů s HPV+ a HPV- tumory?
Jaký je nejvhodnější způsob poradenství těmto pacientům s ohledem na HPV status tumorů?
Jakým způsobem se liší vlastní intenzivní pooperační péče u pacientů s HPV+ a HPV- tumory?

Metodologie (metoda, výzkumný vzorek):
Pro výzkumné šetření bude zvolen kvantitativní výzkum a použita metoda prospektivní studie. Základem bude studium elektronické dokumentace a zpracování vstupních dat pacientů s orofaryngeálními karcinomy. Výzkumné šetření bude probíhat na zdejším pracovišti od června do prosince 2018. Do studie budou zařazeni pacienti starší 18-ti let, bez závislosti na pohlaví.
Etická otázka šetření bude řešena informovaným souhlasem pacienta a vyjádřením etické komise zdejšího zdravotnického zařízení. Účast pacienta bude zcela dobrovolná, pacient bude moci svou účast kdykoli odvolat.
Pacienti prospektivně zařazení do studie budou dle výsledku definitivní histologie zařazeny do jedné z porovnávaných skupin na základě etiologie onemocnění, tedy karcinomu vzniklého na podkladě působení lidského papilomaviru (HPV+) a na podkladě klasických rizikových faktorů – kouření a alkoholu (HPV-). Distribuce pacientů do obou skupin bude homogenní dle stádia onemocnění hodnoceného v TNM klasifikaci.
Pro časovou náročnost, kterou obnáší metoda prospektivní studie, bude zařazeno do každé skupiny 10 pacientů, tedy celkem 20 pacientů.
V průběhu hospitalizace bude prospektivně hodnoceno: 1) rozdíly v aspektech ošetřovatelské péče (např. spotřeba analgetik, nutnost použití analgosedace v pooperačním průběhu, vývoj psychického stavu, zajištění dýchacích cest tracheotomií, počet a způsob zajištění intravenosních vstupů, průběh hojení, průběh rehabilitace polykání, délka pobytu na JIP).
Pracovní hypotézou je, že pooperační péče o pacienty s HPV+ nádory bude méně komplikovaná, vzhledem k obvyklé lokalizaci nádoru, rozsahu výkonu, nižší konzumaci alkoholu v předoperačním období. Rychleji by mělo probíhat hojení a pacienti v HPV+ skupině by měli rychleji rehabilitovat polykání.
Cílem práce bude i vytvoření výukového materiálu objasňujícího základní aspekty sesterské ošetřovatelské péče o tyto pacienty. Materiál bude přístupný ve formě přednášky pro studenty ošetřovatelství v e-learningu .


Předpokládaná implementace:

1. Vytvoření e-learningové přednášky pro studenty ošetřovatelství
2. Prezentace výsledků na některé z odborných akcí pořádaných ČSORLCHHK JEP.
Preliminary scope of work in English
Introduction

Oropharyngeal tumors are one of the most common malignancies in the head and neck, 95% of which arespinocellularcarcinomas. In the past, the incidence of these carcinomas has been associated with the so-called classic risk factors such as smoking and drinking alcoholic beverages. In the last 20 years, they represent a subgroup of carcinomas with the fastest growing frequency of incidence. ( Smilek et al., 2015 )
This phenomenon can be explained by an increasing incidence of HPV-positive tumors in this area. These tumors are etiologically different, triggered by the human papilloma virus infection. An interesting fact is that the change in etiology also means other differences between HPV+ and HPV- tumors. The profiling characteristics of patients with oropharyngeal tumors change significantly. According to available data, patients with HPV-positive tumors are rather younger, smoke less and drink less alcohol, have higher education and belong to higher socio-economic groups of the population. Some studies also show a different pattern of sexual behavior of these patients since HPV infection is considered the most common sexually transmitted disease. Furthermore, different clinical characteristics of these patients are described. Very often, we encounter patients with relatively small primary tumors (which is perhaps related to the fact that these patients tend to care for their health more) and rapidly growing regional metastatic nodes with a frequently present necrotic / cystic component. However, the most important fact is the different (better) overall prognosis of patients with HPV+ tumors. These characteristics could substantially affect the care these patients require after surgical treatment of cancer. Some of these patients are treated with less invasive types of surgery (transoral approaches), resulting in lower rates of tracheostomy patients, faster swallow rehabilitation, and shorter hospitalization times. The lower age of patients and the relationship of HPV+ tumors to different patterns of sexual behavior require a different approach in counseling provided to these patients by, of course, not only doctors but also nurses.


Goal:


The aim of the thesis is to correctly characterize patients with oropharyngeal carcinomas, to determine the different specifics of nursing care for these patients, and to compare the groups of patients with HPV+ and HPV- tumors between themselves.

How do the groups of patients with HPV+ and HPV- tumors differ?

What is the most appropriate way of providing counseling to these patients with regard to the HPV tumor status?

How does the intensive postoperative care differ for patients with HPV+ and HPV- tumors?


Methodology:

For research, quantitative research will be selected and a prospective study method will be used. The basis will be the study of electronic documentation and the processing of input data of patients with oropharyngeal carcinomas. The research will be conducted at the local workplace from June to December 2018. The study will include 18-year-olds, regardless of gender.
The ethical question of the research will be addressed by the informed consent of the patient and the statement of the ethics committee of our medical facility. Patient participation will be entirely voluntary based on informed consent, and the patient will be able to withdraw consent at any time.
Patients prospectively included in the study will be the final result by histology assigned to one of the compared groups based on etiology, a cancer formed on the basis of the action of the human papillomavirus (HPV +) and on the basis of classical risk factors - smoking and alcohol (HPV). The distribution of patients in both groups will be homogeneous according to the stage of the disease evaluated in the TNM classification.
During the hospital stay will prospectively evaluated: 1) differences in the aspects of nursing care (eg. Analgesic consumption, the need for conscious sedation in the postoperative period, the development of mental state, airway management tracheotomy, the number and method of providing intravenous input, the process of healing, the process of rehabilitation of swallowing, length of stay at the ICU).
The working hypothesis is that postoperative care for patients with HPV + tumors will be less complicated due to normal tumor localization, performance range, lower alcohol consumption in the preoperative period. Healing should be faster and patients in the HPV + group should swallow more quickly.

The aim of the thesis is also to create teaching material explaining the basic aspects of nursing care for these patients. The material will be available in the form of lectures for students of nursing in e-learning.


Expected implementation:

1. Creation of an e-learning lecture for nursing students
Presentation of results on a professional event organized by the Czech Society of Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html