Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Prodlužování studia na vysokých školách v ČR a vliv poplatků za prodlužování studia
Thesis title in Czech: Prodlužování studia na vysokých školách v ČR a vliv poplatků za prodlužování studia
Thesis title in English: Duration of university studies in the Czech Republic and the effect of fees for excessive study duration
Key words: délka studia, prodlužování studia, poplatky za studium, školné, finanční pobídky, terciární vzdělávání, vysoké školy, Česká republika
English key words: time to degree, duration of studies, length of study, study fees, tuition fees, financial incentives, higher education, Czech Republic
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Type of assignment: rigorosum thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Public and Social Policy (23-KVSP)
Supervisor: prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 05.02.2014
Date of assignment: 12.01.2018
Date and time of defence: 10.01.2018 00:00
Date of electronic submission:10.01.2018
Date of proceeded defence: 10.01.2018
Reviewers: Dr. Mgr. Aleš Vlk
 
 
 
Preliminary scope of work
Diplomová práce se zabývá prodlužováním studia na vysokých školách v České republice
a vlivem poplatků za prodlužování studia („za delší studium“) na délku studií. Je zaměřena na
pregraduální studia na veřejných vysokých školách, na kterých jsou poplatky vyměřovány.
Byla použita data matriky studentů a údaje o výši poplatků z většiny vysokých škol, která
posloužila pro sestavení regresního modelu. Informovanost studentů o poplatkové politice
byla zjišťována dotazníkem pro účastníky Národních srovnávacích zkoušek Scio.
Prodlužováno je průměrně 41 % úspěšných studií, nejčastěji v humanitních vědách, zhruba
10 % studentů překračuje standardní dobu studia o více než jeden rok. Poplatky platí až pětina
studentů, polovina z nich proto, že jim bylo započteno neúspěšné studium. Výsledky ukazují,
že prodlužování studií jen neznatelně souvisí s výší poplatku, pouze v případě studentů jedné
veřejné vysoké školy je souvislost mírná a 1000 Kč poplatků by mělo studium zkracovat
o 6 dní. Vliv na délku neúspěšných studií je zřetelnější a představuje 10 až 90 dnů za každých
1000 Kč. Nízký vliv poplatků je připisován špatné informovanosti: pouze necelá třetina
zájemců o studium totiž znala principy vyměřování poplatků, ani u zájemců se zkušeností
z vysoké školy nebyla informovanost vyšší než 50 %. Práce dokládá nízkou účinnost hlavní
finanční incentivy uvalené na studenty veřejných vysokých škol v ČR a upozorňuje na
závažné ohrožení předpokladů jejího fungování.
Preliminary scope of work in English
Topic of the thesis is the duration of studies at universities in the Czech Republic and the
effect of fees for excessive study duration on the duration of studies. It focuses on
undergraduate programs at public universities, for which the fees are applicable. Author
exploits data from the national student register and data on the amount of fees from most
Czech universities to build a regression model. Awareness of students on the fees policy was
determined by questionnaire for participants of a widely used admission test (National
Comparative Test Scio). It has been found, that at the average, 41% of students extended
nominal length of study program before completing it, with highest share observed in
humanities. About 10% of students extended the nominal length of study by more than one
year. Fees apply to one-fifth of the students, half of them because their unsuccessful studies
had been attributed to their actual length of study. The results show that time to degree is only
insignificantly related to the potential amount of the fee; only in the case of students of one
public university we have found mild relationship and CZK 1,000 fee increase should shorten
time to degree by 6 days. Influence on the length of unsuccessful studies is more pronounced
and represents 10 to 90 days per CZK 1,000. Low effect of fees is attributed to the poor level
of awareness about the principles of the policy among students. Namely, only less than a third
of prospective students knew the principles of charging fees, even candidates with experience
from university were well informed in less than 50% of cases. The thesis demonstrates the
low efficiency of the main financial incentive imposed on students at public universities in the
Czech Republic and highlights the serious threat to the assumptions of its operation.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html