Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Nejčastější fraktury dolní končetiny u geriatrických pacientů a jejich následná rehabilitace (fyzioterapie)
Thesis title in Czech: Nejčastější fraktury dolní končetiny u geriatrických pacientů a jejich následná rehabilitace (fyzioterapie)
Thesis title in English: The most common fractures of the lower limb in the geriatric patients and their following rehabilitation (physiotherapy)
Key words: fyzioterapie, rehabilitace, geriatrie, fraktura, geriatrický pacient
English key words: physiotherapy, rehabilitation, geriatry, fractures, geriatric patient
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Rehabilitation Medicine First Faculty of Medicine Charles University and General University Hospital in Prague (11-00640)
Supervisor: Mgr. Miriama Dědková, DiS.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 10.01.2018
Date of assignment: 11.04.2019
Date and time of defence: 17.06.2019 00:00
Venue of defence: Praha
Date of electronic submission:12.04.2019
Date of proceeded defence: 17.06.2019
Course: Thesis (B01226)
Opponents: Mgr. Petra Nováková
 
 
 
Preliminary scope of work
Tato práce se zabývá fyzioterapií po frakturách dolní končetiny u geriatrických pacientů a problematikou péče geriatrických pacientů. Je důležitá, jak včasná, tak následná fyzioterapie jako prevence imobilizačního syndromu, kterým jsou geriatričtí pacienti ohroženi z důvodu fyziologických involučních změn. Při rozvoji imobilizačního syndromu je pacient omezen v obnovení soběstačnosti. Vzhledem k časté polymorbiditě geriatrických pacientů hrozí rozvoj dalších zdravotních komplikací a dekondice. Práce má část teoretickou, kde jsou popsány základy anatomie, kineziologie, typy fraktur a jejich řešení. Z větší části je zde rozebrána geriatrická problematika a metody fyzioterapie, které jsem praktikovala. V části praktické jsou zpracovány tři kazuistiky pacientek, které utrpěly frakturu dolní končetiny. Tyto pacientky podstoupily čtyřtýdenní fyzioterapii, pět dní v týdnu po dobu 45 minut. Naším cílem bylo dosáhnout samostatné chůze s vhodnou kompenzační pomůckou a obnovit tak pacientovu samostatnost. Součástí kazuistik je vstupní, výstupní vyšetření a standardizované testy, které vyhodnocují stav pacienta před a po fyzioterapii. Ve výstupním vyšetření jsou zřetelné pokroky pacientek, kterých jsme za dobu čtyř týdnů dosáhly. Docílily jsme samostatné chůze s kompenzační pomůckou, díky čemuž pacientka lépe zvládala ADL.
Preliminary scope of work in English
This thesis deal with physiotherapy after fractures of the lower limb in geriatrics patients and problematic of geriatric’s patients care. Timely physiotherapy is important at the same way like following physiotherapy for prevention of immobility syndrome. The geriatric patient is threatened by immobility syndrome, because of physiological involute changes. During immobility syndrome is patient limited in restoration of independence. Due to frequent polymormidity of geriatric patient is threating development of another health complications and decondition. Thesis has theoretical and practical part. In theoretical part are described basics of anatomy, kinesiology, types of fractures and their solutions. Bigger part is dedicated to geriatric’s problematic and methods of physiotherapy, which I applied. In practical part are processed case report of three patients, which had fractures of lower limb. This patient completed physiotherapy for four weeks, five days in week for 45 minutes. Our target was to achieve separate walk with suitable compensatory aid and restore patient’s independence. Part of case report sis input, output examination and standardized tests, which evaluate state of patient before and after physiotherapy. In output examination are distinct progress, which we achieve in four weeks. We achieve separate walk with compensatory aid and independence for ADL.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html