Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 341)
Assignment details
   Login via CAS
Alternativní ovládání počítače u osob po poškození míchy v oblasti C5. Podtitul: Využití programu MyVoice a MyDictate.
Thesis title in Czech: Alternativní ovládání počítače u osob po poškození míchy v oblasti C5. Podtitul: Využití programu MyVoice a MyDictate.
Thesis title in English: Alternative Computer Access for the People after Spinal Cord Injury in Area C5. Subtitle: Using of the Program MyVoice and MyDictate.
Key words: alternativní ovládání počítače, ovládání počítače hlasem, poškození míchy, ergoterapie, ergonomie
English key words: alternative computer access, speech recognition for computers, spinal cord injury, occupatio-nal therapy, ergonomics
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Rehabilitation Medicine First Faculty of Medicine Charles University and General University Hospital in Prague (11-00640)
Supervisor: Mgr. Anna Kuželková
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 09.01.2018
Date of assignment: 15.04.2019
Date and time of defence: 13.06.2019 00:00
Venue of defence: Praha
Date of electronic submission:15.04.2019
Date of proceeded defence: 13.06.2019
Course: Oral Defence of the Final Thesis (B01225)
Reviewers: PhDr. Markéta Gerlichová, Ph.D.
 
 
 
References
AMBLER, Z. Základy neurologie: [učebnice pro lékařské fakulty]. 7. vyd. Praha: Galén, 2011b, 351 s. ISBN 978-80-7262-707-3.
ARNOLDOVÁ, Anna. Sociálni péče. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2016, 240 s. ISBN 978-80-271-9307-3.
Bezpečnost Práce. ERGONOMIE POČÍTAČOVÉHO PRACOVIŠTĚ A ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRÁCE NA PC ANEB JAK PŘEDEJÍT RSI SYNDROMU. Magazín Bezpečnosti práce [online]. 2019 [cit. 2019-01-03]. Dostupné z: https://www.bezpecnostprace.info/pracovni-urazy/ergonomie-pocitacoveho-pracoviste-a-zasady-bezpecnosti-prace-na-pc-aneb-jak-predejit-rsi-syndromu/
BOZP. Co je ergonomie. Oborový portál pro BOZP [online]. 2008 [cit. 2019-01-05]. Dostupné z:https://www.bozpinfo.cz/co-je-ergonomie
BOZPinfo. Články na téma Bezpečnostní přestávky. Oborový portál pro BOZP [online]. 2013 [cit. 2019-01-05]. Dostupné z: https://www.bozpinfo.cz/clanky-na-tema-bezpecnostni-prestavky
Braina. Artificial intelligence (AI) virtuál assistant soft-ware. Brainasoft [online]. 2019 [cit. 2019-01-03]. Dostupné z:https://www.brainasoft.com/braina/
BUCHTOVÁ, Božena, Josef ŠMAJS a Zdeněk BOLELOUCKÝ. Nezaměstnanost. 2. přeprac. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2013. Psyché. ISBN 978-80-247-4282-3.
Cornell University [online]. 2019 [cit. 2019-02-03]. Dostupné z: https://www.cornell.edu/about/
CZEPA. Den poranění míchy. Česká asociace paraplegiku. [online]. 2017 [cit. 2019-02-03]. Dostupné z:https://www.czepa.cz/news/probehl-sci-day-den-poraneni-michy/
Česká Asociace Ergoterapeutů. Co je ergoterapie [online]. 2019 [cit. 2019-01-05]. Dostupné z:http://www.ergoterapie.cz/Page.aspx?PageID=1
ČESKO. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. In: Sbírka zákonů České republiky, 2007, částka 111 [online]. [cit. 2019-02-04]. Dostupné z:https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2007-361/zneni-20181029#cast3
ČESKO. Vyhláška č. 388/2011 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením In: Sbírka zákonů České republiky, 2011, částka 136 [online]. [cit. 2019-03-03]. Dostupné z:https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-388
ČESKO. Vyhláška č. 398/2009 Sb. Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. In: Sbírka zákonů České republiky, 2009, částka 129 [online]. [cit. 2019-01-02]. Dostupné z:https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-398
ČESKO. Vyhláška č. 55/2011 Sb. Vyhláška o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. In: Sbírka zákonů České republiky, 2011, částka 20 [online]. [cit. 2019-02-15]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-55
ČESKO. Zákon č. 329/2011 Sb. Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů. In: Sbírka zákonů České republiky, 2011, částka 115 [online]. [cit. 2019-01-03]. Dostupné z:https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-329
ČESKO. Zákon č.435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti. In: Sbírka zákonů České republiky, 2004, částka 143 [online]. [cit. 2019-01-09]. Dostupné z:https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-435
ČIHÁK, Radomír. Anatomie 1: Třetí, upravené a doplněné vydání. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3817-8.
ČLS JEP. Míšní léze. Česká společnost pro míšní léze [online]. 2018 [cit. 2019-01-11]. Dostupné z:https://sciday.cz/misni-leze
ČLS JEP. SCIM Formulář. Česká společnost pro míšní léze [online]. 2019 [cit. 2019-01-24]. Dostupné z:https://www.spinalcord.cz/cz/formulare/
ČLS JEP. Statistika počtu lidí na spinálních rehabilitačních jednotkách za rok 2016. Česká společnost pro míšní léze [online]. 2016 [cit. 2019-01-03]. Dostupné z:https://www.spinalcord.cz/_userfiles/dokumenty/statistiky/pocet-pacientu-srj16.pdf
ČLS JEP. Statistika počtu lidí na spinálních rehabilitačních jednotkách za rok 2012. Česká společnost pro míšní léze [online]. 2012 [cit. 2019-03-01]. Dostupné z:https://www.spinalcord.cz/_userfiles/dokumenty/statistiky/pocet-pacientu-srj16.pdf
DE KORTE, Elsbeth a Piet van LINGEN. The effect of speech recognition on working postures, productivity and the perception of user friendliness. Applied Ergonomics [online]. 2006, 37(3) [cit. 2018-12-18]. Dostupné z:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003687005001109
DVOŘÁKOVÁ, Zuzana et al. Řízení lidských zdrojů. 1. Praha: Beck, 2012, 559 s. ISBN 978-80-7400-347-9.
EHLER, Edvard a Ivana ŠTĚTKÁŘOVÁ. Diferenciální diagnostika míšních. Neurologie pro praxi [online]. 2017,18(6), 368-372 [cit. 2019–01-03]. ISSN 1213-1814. Dostupné z:https://www.neurologiepropraxi.cz/pdfs/neu/2017/06/03.pdf?fbclid=IwAR2AJ6wcmz5nRUXBEnkEJwHRefKlX07zGnakpskg5hwzuDcGrrgNp2lPX_M
ErgoExperts. Arm Rest. Ergo experts [online]. 2019 [cit. 2019-01-05]. Dostupné z:https://www.ergoexperts.com/collections/arm-rests
FALTÝNKOVÁ, Zdeňka a kol. Cesta k nezávislosti: Po poškození míchy. Praha: Svaz paraplegiků - Centrum Paraple, 2004.
FALTÝNKOVÁ, Zdeňka. Co je dobře vědět, když chceš správně sedět. Praha: Svaz paraplegiků - Centrum Paraple, 2015.
FALTÝNKOVÁ, Zdeňka. Průvodce správného výběru vozíku pro spinální pacienty. Praha, 2014.
FALTÝNKOVÁ, Zdeňka. Vše okolo tetraplegie. Praha: Česká asociace paraplegiků - CZEPA, 2012, 33 s. ISBN 978-80-260-5098-8.
Filipiová, D. Projektujeme bez bariér. 1. vyd. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí 2002. 104 s. ISBN 80-86552-18-7.
FUGASOFT. O programu MyDictate. Fuga soft [online]. 2018 [cit. 2019-02-03]. Dostupné z: http://www.fugasoft.cz/index.php?cont=mydictate#o-programu
FUGASOFT. O programu MyVoice. Fuga soft [online]. 2018 [cit. 2019-02-05]. Dostupné z: http://www.fugasoft.cz/index.php?cont=myvoice
GILBERTOVÁ, Sylva a Oldřich MATOUŠEK. Ergonomie : optimalizace lidské činnosti. 1. vyd. Praha: Grada, 2002. 239 s. ISBN 8024702266.
HANÁKOVÁ, E. Práce a zdraví, rizikové faktory pracovního prostředí. Praha: VÚBP. 2008. 108 s. edice Bezpečný podnik. ISBN 978-80-86973-07-4.
HEJČL, A. et al. Experimentální léčba poranění míchy. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie [online]. 2015, (4)78/111, 377-392 [cit. 2019-02-09]. Dostupné z: http://www.csnn.eu/ceska-slovenska-neurologie-clanek/experimentalni-lecba-poraneni-michy-52732?confirm_rules=1
HLÁVKOVÁ, Jana a Alena VALEČKOVÁ. Ergonomické checklisty a nové metody práce při hodnocení ergonomických rizik: metodický materiál Národního referenčního pracoviště pro fyziologii a psychofyziologii práce. Praha: Státní zdravotní ústav, 2007. ISBN 978-80-7071-289-4. Dostupné z:https://www.vubp.cz/ces/soubory/ergonomicke-checklisty_unor2008.pdf
HORSTMANN, Heidi. User Performance With Speech Recognition: A Literature Review. Assistive technology: the official journal of RESNA [online]. 2001, 13(2), 116-30 [cit. 2019-12-12]. Dostupné z:https://www.researchgate.net/publication/10947785_User_Performance_With_Speech_Recognition_A_Literature_Review
IEA. What is ergonomics? International ergonomics association [online]. 2019 [cit. 2019-01-03]. Dostupné z: https://www.iea.cc/
INSPO. Představí nejnovější alternativní způsob ovládání počítače. Konference o technologiích pro osoby se specifickými potřebami [online]. 2018 [cit. 2019-02-08]. Dostupné z:http://www.inspo.cz/inspo-predstavi-nejnovejsi-alternativni-zpusob-ovladani-pocitace
Internet Users in the World. Internet World Stat [online]. 2019 [cit. 2019-02-05]. Dostupné z:https://www.internetworldstats.com/stats.htm
JELÍNKOVÁ, Jana a Mária KRIVOŠÍKOVÁ. Koncepce oboru ergoterapie. Česká asociace ergoterapeutů, 2007.
KANG, En, Hi, SHIN, Hr KIM. Factors that influence employment after spinal cord injury in South Korea. Ann Rehabil Med. [online]. 2014,38(1), 38-45 [cit. 2019-02-01]. Dostupné z:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3953361/
KONDZIOŁKOVÁ, Jolana. Teorie ergoterapie 2: studijní opora. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. ISBN 978-80-7464-516-7.
KRÁĽOVÁ, Eva a Zuzana KULAŠNÍKOVA. Možnosti prevencie a terapie dekubitov. Prakt. Lekárn. [online]. 2013,3(2), 51–54 [cit. 2019-02-02]. Dostupné z:http://www.solen.sk/pdf/c1e587cdafb6b265b60792493f1c6b39.pdf
KRIVOŠÍKOVÁ, Mária. Úvod do ergoterapie. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247- 2699-1
KŘÍŽ, Jiří a Šárka CHVOSTOVÁ. Vyšetřovací a rehabilitační postupy u pacientů po míšní lézi. Neurologie pro praxi[online]. 2009,10(3), 143-147 [cit. 2019-02-02]. Dostupné z:https://www.neurologiepropraxi.cz/pdfs/neu/2009/03/05.pdf
KŘÍŽ, Jiří et al. Incidence of acute spinal cord injury in Czech Republic: a prospective epidemiological study 2006- 2015. Spinal Cord [online]. 2017, 55(870–874) [cit. 2019-02-02]. Dostupné z:https://www.nature.com/articles/sc201720¨
KŘÍŽ, Jiří. Spinální program v České republice –historie, současnost, perspektivy. Neurologie pro praxi [online]. 2013,14(3), 140–143 [cit. 2019-02-03]. Dostupné z:https://www.neurologiepropraxi.cz/pdfs/neu/2013/03/07.pdf
MAREK, Jakub a Petr SKŘEHOT. Základy aplikované ergonomie. Praha : VÚBP, v.v.i., 2009, 118 s., ISBN 978-80-6973-8-6.
Masarykova Univerzita. Studijní materiál. Krční obratel. In: Is.muni.cz [online]. 2009 [cit. 2019-02-02]. Dostupné z:https://is.muni.cz/el/1441/podzim2009/RV2BP_1SM/um/?verze=2017;info=1
MENŠÍK, Jiří. Kompenzační prostředky pro ovládání počítače lidmi s těžkým těles. handicapem (zejména kvadruplegiky). Vozka [online]. 2014 [cit. 2019-02-02]. Dostupné z:https://www.vozka.org/userdata/articles/43/kompenzacni-prostredky-pro-ovladani-pocitace.pdf
MPSV. Povinný podíl OZP. Integrovaný portál MPSV [online]. 2019 [cit. 2019-01-16]. Dostupné z:https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/povinny_podil__ozp
MPSV. Pracovní rehabilitace. Integrovaný portál MPSV [online]. 2016 [cit. 2019-01-16]. Dostupné z:https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/informace_z_useku_up/pracovni_rehabilitace
MPSV. Příprava k práci. Integrovaný portál MPSV [online]. 2018 [cit. 2019-01-16]. Dostupné z: https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/informace_z_useku_up/pracovni_rehabilitace/priprava_k_praci
NAŇKA, Ondřej a Miloslava ELIŠKOVÁ. Přehled anatomie. Třetí, doplněné a přepracovaně vydáni. Praha: Galén, 2015. ISBN 978-80-7492-206-0.
NEWTON Technologies. Newton dictate. Profesionální řešení pro převod lidského hlasu do textu [online]. [cit. 2019-02-01]. Dostupné z:https://www.newtontech.net/cs/newton-dictate/
NOVOSAD, Libor. Poradenství pro osoby se zdravotním a sociálním znevýhodněním: základy a předpoklady dobré poradenské praxe. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-509-7.
NOVOTNÝ, Ivan a Michal HRUŠKA. Biologie člověka pro gymnázia. 3. vyd. Praha: Fortuna. 2010, 239 s. ISBN 80-7168-819-3.
NSCCS – National Spinal Cord Injury Statistical Center. Birmingham, AL: University of Alabama at Birmingham. Facts and Figures at a Glance [online]. 2018 [cit. 2019-02-02]. Dostupné z:https://www.nscisc.uab.edu/Public/Facts%20and%20Figures%20-%202018.pdf
Nuance. Dragon Professional Individual for documentation productivity. [online]. 2019 [cit. 2019-01-21]. Dostupné z:https://www.nuance.com/dragon/business-solutions/dragon-professional-individual.html#standardpage-mainpar_backgroundimage¨
Nuance. Dragon Speech Recognition Solutions [online]. 2019 [cit. 2019-01-03]. Dostupné z: https://www.nuance.com/dragon.html
Occupational Safety and Health Branch, Labour Department. A GUIDE TO WOKR WITH COMPUTERS. [online]. 2010 [cit. 2019-02-02]. Dostupné z:https://www.labour.gov.hk/eng/public/oh/DisplayScreen.pdf
OFOA. Camera Mouse Technlogy. The Opportunity Foundation of America [online]. 2019 [cit. 2019-01-03]. Dostupné z:https://ofoa.net/camera-mouse/
OLSON, Don A.; DERUYTER, Frank. Clinician's Guide to Assistive Technology. United States of America : Mosby, 2002. 485 s. ISBN 978-0-8151- 4601-8.
PETIT o. s. Bigtrack. In: Petit [online]. 2019 [cit. 2019-02-02]. Dostupné z: http://www.petit-os.cz/poloh_zariz.php
PFEIFFER, Jan, Jiří VOTAVA, Rastislav DRUGA, Olga ŠVESTKOVÁ a Yvona ANGEROVÁ. Rehabilitace motoriky člověka: Fyziologie a léčebné postupy. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-271-0084-2.
POLÁČKOVÁ, Kateřina. Bydlení bez bariér. Brno: Liga vozíčkářů, 2011. ISBN 978-80- 260-8753-3.
REDAKCE. Správne držení těla při práci. In: Velux Solutions [online]. 2018 [cit. 2019-01-03].
ROBITAILLE, Suzanne. The Illustrated Guide to Assistive Technology and Devices: Tools and Gadgets for Living Independently. New York: Demos Medical Publishing, 2010. 232 s. ISBN 978-1-932603-80-4
Roller joystick. In: Petit [online]. [cit. 2019-01-09]. Dostupné z: http://www.petit-os.cz/poloh_zariz.php#joysticky
RYBA, Luděk et al., Poranění horní krční páteře. Soudní Lekářství [online]. 2016, 61(2), 20-25 [cit. 2018-12-12]. Dostupné z:http://www.cspatologie.cz/docs/838-s-fulltext.pdf
SCIRE Proffesional – spinal cord injury researche evidence. Spinal Cord Independence Measure. [online]. 2016 [cit. 2019-01-07]. Dostupné z:https://scireproject.com/outcome-measures/outcome-measure-tool/spinal-cord-independence-measure-scim/#1467983894080-2c29ca8d-88af
SKŘEHOT, Peter a Jakub MAREK. Základy aplikované ergonomie. Praha : VÚBP, v.v.i., 2009, 118 s., ISBN 978-80-86973-58-6.
SKŘEHOT, Petr et al., Ergonomie pracovních míst a pracovní podmínky zaměstnanců se zdravotním postižením. – Vyd. 1. – Praha: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2009. ISBN 978-80-86973-91-3
SKŘEHOT, Petr. Jaká má být výška pracovní plochy kancelářského stolu. Oborový portál pro BOZP [online]. 2009 [cit. 2019-01-03]. Dostupné také z:https://www.bozpinfo.cz/jaka-ma-byt-vyska-pracovni-plochy-kancelarskeho-stolu
Služby. Asistence [online]. [cit. 2019-02-05]. Dostupné z:https://www.asistence.org/sluzby/
Speech tech. Unikátní řešení převodu mluvené řeči na text. Speech technology [online]. 2019 [cit. 2019-01-25]. Dostupné z:https://www.speechtech.cz/en/
SPINAL CORD. Types of Spinal Cord Injury. Spinal cord [online]. 2019 [cit.2019-01-09]. Dostupné z:https://www.spinalcord.com/spinal-cord-injury
Statista. Percentage of people who use a computer every day in the United Kingdom (UK) from 2003 to 2017. The Statistics Portal[online]. 2019 [cit. 2019-02-06]. Dostupné z:https://www.statista.com/statistics/275282/percentage-of-uk-people-who-used-every-day-a-computer-since-2003/
Statistiky. Zaměstanost, Nezaměstanost. Český statistický úřad [online]. 2019 [cit. 2019-02-01]. Dostupné z:https://www.czso.cz/csu/czso/zamestnanost_nezamestnanost_prace
SVĚCENÁ, Kateřina. Hodnocení soběstačnosti pacientů v neurorehabilitaci. Neurol. prax [online]. 2013,14(3), 133-135 [cit. 2019-01-05]. ISSN 1339-4223. Dostupné z:http://www.solen.sk/index.php?page=pdf_view&pdf_id=6441&magazine_id=3
ŠAMÁL, Vladimír a Ján MEČL. Autonomní dysreflexie u pacientů po spinálním poranění. Česká urologie [online]. 2014,18(4), 279-287 [cit. 2019-01-15]. Dostupné z:https://www.czechurol.cz/artkey/cur-201404-0003_Autonomn_iacute_dysreflexie_u_pacientu_po_spin_aacute_ln_iacute_m_poranen_iacute.php
ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena, Josef ŠMAJS a Zdeněk BOLElOUKÝ. Nezaměstnanost. 2., přeprac. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2013. Psyché. ISBN 978-80-247-4282-3.
ŠTULÍK, Jan. Poranění krční páteře. Praha: Galén, 2010. ISBN 978-80-7262-685-4.
The Vision Council. Protect Your Eyes from Digital Devices: 2015 digital eye strain report. The Vision Council. org [online]. 2015 [cit. 2019-04-06]. Dostupné z: https://www.pcom.ph/sites/default/files/downloads/vc_digitaleyestrain_report2015.pdf
TILHON, Jiří. Patří ergonomie do problematiky BOZP? Bezpečnost a hygiena práce [online]. 2017, 67(9), 27-31 [cit. 2019-01-20]. Dostupné z:https://zsbozp.vubp.cz/pracovni-prostredi/ergonomie/505-patri-ergonomie-do-problematiky-bozp
TIRIC- CAMPARA M., et al. Occupational overuse syndrome (technological diseases): carpal tunnel syndrome, a mouse shoulder, cervical pain syndrome. Acta Inform Med. [online]. 2014,22(5), 333-40 [cit. 2019-01-25]. Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4272839/#ref20
Tobii eye tracker 4C. Hight in the sky [online]. 2019 [cit. 2019-01-25]. Dostupné z:http://www.highinthesky.cz/polohovaci-systemy/tobii-eye-tracker-4c/
Tobii. What is eye tracking? Tobii [online]. 2019 [cit. 2018-12-12]. Dostupné z:https://www.tobii.com/tech/technology/what-is-eye-tracking/
United Spinal. Pathways to employment. United Spinal Association [online]. 2019 [cit. 2019-02-05]. Dostupné z:http://unitedspinal.org/pathways-to-employment/
VINOPAL, Jiří. Indikátor subjektivní kvality pracovního života. Sociologický časopis / Czech Sociological Review [online]. 2011,47(5), 937–965 [cit. 2018-12-12]. Dostupné z:http://sreview.soc.cas.cz/uploads/c4a04a62ac364e0d1ee63e5de5a3474826cfad83_Vinopal%20soccas2011-5-bezor-3.pdf
VIŠŇA, Petr a Jiří HOCH. Traumatologie dospělých: učebnice pro lékařské fakulty. Praha: Maxdorf, 2004. ISBN 80-7345-034-8.
VOTAVA, Jiří. Ergoterapie a technické pomůcky v rehabilitaci. Liberec, 2009, 70 s. ISBN 978-80-7372-449-8.
Výzkumný ústav bezpečnosti práce. Ergonomické hodnocení pracovního místa. Česká ergonomická společnost [online]. 2004 [cit. 2019-02-03]. Dostupné z: https://www.bozpinfo.cz/ergonomicke-hodnoceni-pracovniho-mista
WAONGENNGARM, P., P JANWANTANAKUL a A. AREERAK. The effects of breaks on low back pain, discomfort, and work productivity in office workers: A systematic review of randomized and non-randomized controlled trials. Applied ergonomics [online]. 2017,68(5), 230 – 239 [cit. 2019-01-16]. Dostupné z:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29409639
WATT, Andrea a Štěpánka TŮMOVÁ. Uplatnění poznatků z ergonomie při práci s počítačem. IKAROS elektronický časopis o informační společnosti [online]. 2011, 15(9) [cit. 2019-03-08]. ISSN 1212-5075.
WEILER, K., et al. Outpatient rehabilitation of workers with musculoskeletal disorders using structured workplace description. International Archives of Occupational and Environmental Health [online]. 2009, 82(4), 427 [cit. 2019-01-03]. Dostupné z:https://link.springer.com/article/10.1007/s00420-008-0346-9
WHO. Assistive technology. World Health Organization [online]. 2018 [cit. 2019-02-03]. Dostupné z: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/assistive-technology
WHO. Priority assistive products list. World Health Organization [online]. 2016 [cit. 2019-01-16]. Dostupné z:https://www.who.int/phi/implementation/assistive_technology/global_survey-apl/en/
Preliminary scope of work
Bakalářská práce se zabývá využitím alternativního ovládání počítače u lidí po poškození míchy v oblasti C5. Cílem je poskytnout ergoterapeutický pohled na využití alternativních programů MyVoice a MyDictate z hlediska efektivity práce a ergonomie pracovního místa. Teoretická část řeší problematiku míšních lézí a poskytuje poznatky o klinickém obraze klienta s lézí v segmentu C5 a funkčním dopadu diagnózy na každodenní život. Dále se práce soustředí na problematiku zaměstnání osoby s disabilitou v České republice a poskytuje možnost ergoterapeutické intervence u lidí po poškození míchy v oblasti C5 s ohledem na ergonomii pracovního místa. Popisuje základní kritéria, která jsou v této oblasti řešena. Závěr teoretické části uvádí možnosti alternativního ovládání počítače pro lidi s motorickým deficitem. Praktická část řeší problematiku ovládání počítače a ergonomického uspořádání pracovního místa u tří klientů s lézí v oblasti C5. Pro účely praktické části byl osloven spolek SILOU HLASU, z. s., který poskytuje kurzy alternativního ovládání počítače hlasem. Pomocí dvou modelových činností byla otestována efektivita práce. První testování proběhlo s využitím programů na ovládání počítače hlasem a druhé testování běžným uživatelským způsobem ovládání počítače klientem, to vše s ohledem na ergonomické uspořádání pracovního místa. Číselné vyhodnocení modelových činností bylo doplněno o rozhovory a subjektivní názory klientů. Závěr praktické části potvrzuje nezbytnost individuálního přístupu při používání alternativních pomůcek a uspořádání pracovního místa u každého klienta.
Preliminary scope of work in English
Bachelor thesis addresses the practice of alternative use control of computer for people after damage in C5 spinal area. The aim is to provide an ergotherapeutic perspective on the use of alternative MyVoice and MyDictate programs in terms of work efficiency and job ergonomics. The theoretical part deals with the issue of spinal lesions and provides information about the client's clinical picture with lesions in the C5 segment and the functional impact of the diagnosis on everyday life. Furthermore, the work focuses on the issue of employment of a person with disability in the Czech Republic. Thesis provides the possibility of occupational therapy intervention for clients after damage of spinal cord in the C5 area with respect to the ergonomics of work place. It describes the basic criteria that are discussed in this area. The conclusion of the theoretical part presents possibilities of alternative computer control for people with motor deficiency. The practical part deals with the issue of computer control and ergonomic arrangement of work place for three clients with lesions in the C5 spinal area. For the purpose of the practical part an organization SILOU HLASU.cz was approached. The institution provides alternative computer control courses by voice. Effectiveness of work was tested with the help of two model activities. The first testing was done by using voice control programs and the second one was made by controlling computer by user himself. All due to the ergonomic layout of the workplace. Numerical evaluation of model activities was complemented by interviews and subjective opinions of clients. The conclusion of the practical part confirms the necessity of an individual approach in the use of alternative aids and the arrangement of the work place for each client.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html