Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Regionalismus v architektuře a jeho pedagogická aplikace ve výuce v mateřské škole
Thesis title in Czech: Regionalismus v architektuře a jeho pedagogická aplikace ve výuce v mateřské škole
Thesis title in English: Regionalism in the Architecture and the aplication in the pedagogy in Kindergarten.
Key words: Architektura, Religionalismus, Lokální tradice,Výtvarné techniky, Vnímání a vývoj dítěte předškolního věku
English key words: Architecture, Regionalism, Local traditions, Art skills, Perception and ontogenecy of child in pre-school age
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Supervisor: MgA. Jan Pfeiffer
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 18.12.2017
Date of assignment: 18.12.2017
Date and time of defence: 16.09.2019 09:00
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, R128, 128, divadlo, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Date of electronic submission:12.07.2019
Date of proceeded defence: 16.09.2019
Course: Diploma Thesis (OSZD005PP)
Reviewers: Mgr. Zuzana Svatošová, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Zpracovat téma regionální architektury v kontextu 20. a 21. století, nastínit jeho možné implikace do pedagogického světa, vymezit vztah mezi lokální kulturou a architekturou. V pedagogické části autorka připraví a zrealizuje multimediální dílnu ve svém rodném městě, která bude přibližovat historii, podobu a význam daného místa.
References
Fulková M., Jakubcová Hajdušková L., Sehnalíková V.; Metodika I. Metodika realizace vzdělávacího galerijního/muzejního programu (pro předškolní vzdělávání). Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013. Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Praha, 2013
Fulková M., Jakubcová Hajdušková L., Sehnalíková V; Metodika II. Metodika realizace vzdělávacího galerijního/muzejního programu (pro předškolní vzdělávání). Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013. Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Praha, 2013
Fulková M., Jakubcová Hajdušková L., Sehnalíková V; Metodika III. Metodika realizace vzdělávacího galerijního/muzejního programu (pro předškolní vzdělávání). Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013. Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Praha, 2013
Kulka T., Ciporanov D. : CO JE UMĚNÍ? Texty angloamerické estetiky 20. Století. Nakladatelství Pavel Mervart, Červený Kostelec, 2010. ISBN 978-80-87378-46-5
Langmajer J., Krejčířová: Vývojová psychologie. Grada. Praha. 2006. 368s. ISBN 978-80-247-1284-0
Regionalismus a internacionalismus v soudobé architektuře. Praha: Česká komora architektů. ISBN 80-902735-0-5
Říčan P.: Cesta životem. Praha: Portál. 2004. 432 s. ISBN 80-7038-078-0.
Uždil, J., Šašinková, E., Výtvarná výchova v předškolním věku, SPN. Praha. 1980
Preliminary scope of work
Zpracovat téma regionální architektury v kontextu 20. a 21. století, nastínit jeho možné implikace do pedagogického světa, vymezit vztah mezi lokální kulturou a architekturou. V pedagogické části autorka připraví a zrealizuje multimediální dílnu ve svém rodném městě, která bude přibližovat historii, podobu a význam daného místa. Autorka bude vycházet ze základních odborných pramenů. Analýza významu lokálního a regionálního, následně se vymezí v pedagogické části práce, kde bude objevovat možné implikace v její pedagogické praktické části, kterou následně zrealizuje a zanalyzuje.
Preliminary scope of work in English
The author will base her work upon scientific source analysis of local and regional significance. The author will create an integrated probe into the topic of regional architecture in the context of the twentieth and the twenty-first century. In the pedagogical part the author will elaborate issues of a pre-school child and perception of local culture. She will prepare and organize a multimedia workshop in her hometown, which shall focus on history, image and importance of the given place.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html