Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Dejiny kláštora františkánov v Skalici so zameraním na 20. storočie
Thesis title in thesis language (Slovak): Dejiny kláštora františkánov v Skalici so zameraním na 20. storočie
Thesis title in Czech: Dějiny kláštera františkánů ve Skalici se zaměřením na 20. století
Thesis title in English: History of Franciscans Priory in Skalica in 20th century
Key words: Františkáni, Československo, Skalica, Slovenský štát, Akcia K
English key words: Franciscans, Czechoslovakia, Skalica, Slovak Republic, operation K
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: slovenština
Department: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Supervisor: Mgr. Dušan Foltýn
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 18.12.2017
Date of assignment: 18.12.2017
Date and time of defence: 10.09.2019 08:00
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1
Date of electronic submission:10.07.2019
Date of proceeded defence: 10.09.2019
Course: Diploma Thesis (OSZD004)
Reviewers: doc. PhDr. Petr Koura, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
V úvodní kapitole se autor věnuje metodickým postupům a úskalím, které provázeli práci během studia dobových pramenů a stejně tak i úskalí provázející studium sekundární literatury starších autorů. Další kapitola je věnovaná krátkému shrnutí působení františkánů v rámci Uherska s cílem přiblížit širší kontext. Další kapitola navazuje textem přibližujícím starší dějiny působení františkánů ve Skalici na Slovensku. Těžištěm celé práce je problematika života kláštera mezi léty 1918 až 1950. Toto období je zpracované na základě primárních pramenů. Velký důraz je při tom kladen na první roky v novém československém státě, především na to, jak se vyvíjel vztah místního duchovenstva k novému státu. Předložená práce si také všímá vztahu kláštera k slovenskému nacionalistickému hnutí, které vyvrcholilo na jaře 1939 vznikem Slovenského státu. Celá těžisková kapitola je ukončena podmínkami v konventu za války a v letech následujících, až do jeho celkového zrušení v roce 1950. Práci uzavírá krátká kapitola o osudech kláštera po opětovném obnovení řádu po pádu totality.
References
Archivy:
Štátny archív v Trnave - pracovisko Archív Skalica
Štátny archív v Bratislave - pracovisko Archív Bratislava

Literatura:
Pamiatky na Slovensku: súpis pamiatok, Vendelín Jankovič a kol. Bratislava : Obzor, 1978.
Náboženské pomery v Skalici od reformácie do jozefinizmu: Jozef Šátek. SSV, Trnava 1946
Františkáni na Slovensku: minulosť a prítomnosť do konca 20. storočia: Fidél Jurčovič, Provincialát rehole Menších bratov františkánov, 2003
Skalica v minulosti a dnes: Buchta, J. - Sloboda, Ján - Viestová, Z. Bratislava 1968.
Harmonizujúce dielo Františkánov v Skalici v 15-21 storočí: Peter Brezina. Mokrý Háj, Ateliér knihy, 2012
Skalica- monografia, Mesto Skalica, 2014
350-ročná história kníhtlače v Skalici : Jezuiti, Škarniclovci, Teslíkovci, Západoslovenské tlačiarne Skalica / Peter Brezina. Skalica : Západoslovenské tlačiarne, 2015
Rehole a kláštory v stredoveku: Kožiak, Rastislav - Múcska, Vincent. Banská Bystrica - Bratislava, Chronos 2002.
Šaštínsky (vice)archidiakonát v 16. - 18. storočí. Náboženský život farnosti vo svetle kanonických vizitácií / Hoferka, Martin. Skalica, Záhorské múzeum v Skalici 2011.
Časopis Záhorie - archív v Záhorskom múzeu v Skalici
František z Assisi: Básník a prorok: Rougier Stan. Brno, Petrov, 1990
Spisy sv. Františka a sv. Kláry: svätý František z Assisi, svätá Klára z Assisi ; odp. red. Jiří Bonaventura Štivar. Ottobre 12, Velehrad 2001
Pod heslom integrity: slovenská otázka v politike Maďarska 1918-1921: Michela Miroslav. Bratislava, Kalligram, 2009
Malé dejiny česko-slovenských vzťahov. I., Prvá Československá republika: Radičová Iveta a kol..Nadácia Milana Šimečku, Bratislava, 1994
Preliminary scope of work
Předložená práce pojednává o působení františkánů ve slovenském městě Skalica na Slovensku se zaměřením na 20. století. Úvodní část je přehled problematiky autorova literárního a archivního bádání. V navazující části je přiblížena problematika františkánů v dřívějších obdobích se zaměřením na konvent v Skalici. Těžištěm této práce je popis života a působení zdejšího františkánského konventu v období od roku 1918 do jeho zrušení v roce 1950. V práci jsou kriticky použité dobové prameny spolu s odbornou literaturou na pozadí dobových událostí.
Preliminary scope of work in English
This bachelor thesis deals with functioning of the Franciscans in the Slovak town “Skalica” with a focus on the 20th century. The introductory part gives an overview of author’s literary and archival research. The subsequent part provides the reader with a closer look at the issue concerning life and work of the Franciscans in previous eras focusing on the convent in Skalica. The main point of the thesis is the description of life and activities of the local Franciscan convent in the period from 1918 until its dissolution in 1950. Records from that time are used critically and are supported by the literature on the background of the historical events.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html