Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Možnosti her iniciovaných učitelkou pro děti mladší tří let
Thesis title in Czech: Možnosti her iniciovaných učitelkou pro děti mladší tří let
Thesis title in English: Possibilities of games initiated by a teacher for children under three years of age
Key words: Mateřská škola, heterogenní skupina, dítě mladší tří let, řízená činnost, smyslové vnímání.
English key words: Kindergarten, heterogeneous group, child under three years of age, controlled aktivity, sensory perception.
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Supervisor: doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 14.12.2017
Date of assignment: 19.12.2017
Date and time of defence: 08.01.2019 00:00
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, R128, 128, divadlo, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Date of electronic submission:19.12.2018
Date of proceeded defence: 08.01.2019
Course: Diploma Thesis (OSZD004MS)
Reviewers: PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Bakalářská práce je orientovaná na ověřování pedagogického působení na děti ve věkově heterogenní třídě, kde jsou i děti mezi druhým až třetím rokem. Přínos takto orientovaného tématu vychází z ověřování a hledání pedagogických metod pro práci s dětmi mladšími tří let, které jsou přijímané do mateřské školy. Teoretická část se zaměří na změny v legislativě, které se týkají umisťování dětí mladších tří let do předškolních zařízení a mateřských škol a na požadavky na práci s těmito dětmi uvedenými v RVP PV. Dále na specifika projevů v dětském věku této věkové kategorie, na dětskou hru, na doporučené vzdělávací metody a přístupy, na charakteristiku věkově heterogenního uspořádání dětí ve třídě MŠ, na styl komunikace učitelky s těmito dětmi. Studentka prostuduje i prakticky zaměřenou literaturu orientovanou na vhodné řízené dětské hry a aktivity, které uspořádá např. v příloze BP a následně vybere a vhodně zařadí do programu, který bude v praktické části BP realizovat ve třídě s dětmi mladšími tří let.
Ověřování programu s řízenými / učitelkou iniciovanými/ hrami bude předcházet pozorování volné hry těchto mladších dětí, případně vzájemné chování mladších a starších dětí ve hrách ve věkově heterogenní třídě. V průběhu her připravených pro děti mladší tří let bude sledován jejich zájem, co přesněji je stimuluje pro společnou herní činnost, jak na společné hry reagují, jak dlouho se soustředí a jak se při nich chovají děti starší. Studentka formuluje pro tento kvalitativní akční výzkum cíle a výzkumné otázky, výsledky analyzuje a následně vztáhne k výzkumným otázkám. V kapitole Diskuze může vyjádřit další postřehy ze své pedagogické práce a názory na podmínky práce v heterogenní třídě s dětmi mladšími tří let. V závěru BP se vyjádří ke splnění vytčených cílů a k přínosu BP pro vlastní pedagogickou praxi. V příloze může být přiložen širší zásobník vybraných herních aktivit.

References
Literatura:
HOSKOVCOVÁ, S., RYNTOVÁ,L. Výchova k psychické odolnosti dítěte. Praha: Grada, 2009.
MATĚJČEK, Zdeněk. Prvních 6 let ve vývoji a výchově dítěte: normy vývoje a vývojové milníky z pohledu psychologa : základní duševní potřeby dítěte : dítě a lidský svět. Praha: Grada, 2005. Pro rodiče. ISBN 978-80-247-0870-6.
MERTIN, V., GILLERNOVÁ,I (eds) Psychologie pro učitelky mateřské školy. 2.přeprac. vydání. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-627-8.
PULKKINEN, Anne. Pohybové hry a cvičení s dětmi 1-3 roky. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3482-8.
PETRŮ-KICKOVÁ, Pavla. Poznáváme, hýbeme se a tvoříme: činnosti pro děti od 2 do 3 let. Praha: Portál, 2017. ISBN 978-80-262-1182-2.
BÄCKER-BRAUN, Katharina. 100 her pro děti do tří let: v dětských skupinách a mateřských školách. Přeložil Michaela ŠKULTÉTY. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0947-8.
KOŤÁTKOVÁ, Soňa. Hry v mateřské škole v teorii a praxi. Praha: Grada, 2005. Pedagogika (Grada). ISBN 80-247-0852-3.
KOŤÁTKOVÁ, S. Dítě a mateřská škola. 2.vyd. Praha: Grada, 2014.
SPLAVCOVÁ, Hana a Jana KROPÁČKOVÁ. Vzdělávání dětí od dvou let v MŠ. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-1042-9.
RVP PV, MŠMT, 2017
ŠULOVÁ, L. Raný psychický vývoj dítěte. Praha: Karolinum, 2005.
VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie: dětství a dospívání. Vyd. 2., dopl. a přeprac. Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2153-1.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html