Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 362)
Assignment details
   Login via CAS
Podoby mecenášství v českém prostředí
Thesis title in Czech: Podoby mecenášství v českém prostředí
Thesis title in English: Forms of Patronage in Czech Environment
Key words: mecenáš, mecenášství, Josef Hlávka, August Švagrovský, Václav Špaček ze Starburgu, Pavel Vašíček
English key words: patron, patronage, Josef Hlávka, August Švagrovský, Václav Špaček ze Starburgu, Pavel Vašíček
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Christian Art History (26-UDKU)
Supervisor: PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 04.12.2017
Date of assignment: 05.12.2017
Confirmed by Study dept. on: 14.12.2017
Date and time of defence: 05.09.2018 08:30
Date of electronic submission:28.06.2018
Date of submission of printed version:29.06.2018
Date of proceeded defence: 05.09.2018
Reviewers: PhDr. Markéta Jarošová, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
1. Úvod
2. Přehled literatury
3. O mecenášství
4. Stručné životopisy vybraných mecenášů
5. Josef Hlávka: Vzdělanost a kultura českého národa
6. Václav Špaček ze Starburgu: Rekonstrukce, která zabránila úplnému zničení
7. August Švagrovský: Podpora generace umělců
8. Pavel Vašíček: Obnovení činnosti významné instituce
9. Specifika českého mecenášství
10. Závěr
References
ADAM 2004 — Thomas ADAM: Philanthropy, Patronage, and Civil Society. Bloomington 2004

BLAŽÍČKOVÁ-HOROVÁ 2008 — Naděžda BLAŽÍČKOVÁ-HOROVÁ: Odkaz Josefa Hlávky Národní galerii v Praze: Národní galerie v Praze - Sbírka umění 19. století, Klášter sv. Jiří, 6.11.2008-1.3.2009. Praha 2008

BREGANTOVÁ/PECH 2011 — Polana BREGANTOVÁ/Milan PECH: Topičův salon 37-49. Praha 2011

BROŽOVSKÝ 1984 — Miroslav BROŽOVSKÝ: Kokořín. Praha 1984

BROŽOVSKÝ 1985 — Miroslav BROŽOVSKÝ: O opravě a stavební úpravě hradu Kokořína. In: Památky středních Čech č. 1, 1985

BUŘIVAL 1984 — Zdislav BUŘIVAL: 1. sympozium k poctě Josefa Hlávky: Sborník projevů a dokumentů. Praha 1984

HASKELL 1980 — Francis HASKELL: Patrons and Painters: A Study in the Relations Between Italian Art and Society in the Age of the Baroque. New Haven 1980
HLAVAČKA/POKORNÁ/PAVLÍČEK 2010 — Milan HLAVAČKA/Magdaléna POKORNÁ/Tomáš W. PAVLÍČEK: Collective and individual patronage and the culture of public donation in civil society in the 19th and 20th centuries in Central Europe. Praha 2010

HLAVÁČKOVÁ 2000 — Miroslava HLAVÁČKOVÁ: August Švagrovský a jeho sbírka: 90. výročí založení galerie: Galerie moderního umění Roudnice nad Labem, prosinec 2000 - únor 2001. Roudnice nad Labem 2000

HLAVÁČKOVÁ 2008 — Miroslava HLAVÁČKOVÁ: August Švagrovský a jeho sbírka. Roudnice nad Labem 2008

HLÁVKA 1904 — Josef HLÁVKA: Má poslední vůle: V Lužanech, dne 25. ledna 1904. Lužany 1904

KENT/SIMONS 1991 — F.W. KENT/Patricia SIMONS: Patronage, Art, and Society in Renaissance Italy. Oxford 1991

LODR 1988 — Alois LODR: Josef Hlávka: Český architekt, stavitel a mecenáš. Praha 1988

PAVLÍČEK 2011 — Tomáš W. PAVLÍČEK: Formování kulturního mecenátu Josefa Hlávky v souvislosti s komunikačními strategiemi v osobní korespondenci. Praha 2011

PECH/HOLÁ 2012 — Milan PECH/Mariana HOLÁ: Topičův salon 18-36. Praha 2012

POKORNÝ 2008 — Jiří POKORNÝ: Odkaz Josefa Hlávky: historie České akademie věd a umění, Hlávkových studentských kolejí, Nadání Josefa, Marie a Zděnky Hlávkových, jakož i Národohospodářského ústavu. Praha 2008

POLÍVKOVÁ 2017 — Markéta POLÍVKOVÁ: Hrad Kokořín (diplomová práce na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy). Praha 2017

RIES 1991 — Pavel RIES: Josef Hlávka, největší český mecenáš. Praha 1991
František ŠMAHEL: Hlávkovy Lužany. Praha 2014

STÁRKOVÁ 2017 — Anna STÁRKOVÁ: V. Topičův salon 2008 - 2014 (od obnovení po smrt galeristy Pavla Vašíčka) (diplomová práce na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze). Praha 2017

VAŠÍČEK 2014 — Pavel VAŠÍČEK: 120 let Topičova salonu: 1894 – 2014. Praha 2014

VOPAŘIL 1974 — Josef VOPAŘIL: Český architekt a mecenáš Josef Hlávka: osobnost, doba, dílo a odkaz. Praha 1974

ŽUPANIČ 2006 — Jan ŽUPANIČ: Nová šlechta Rakouského císařství. Praha 2006
Preliminary scope of work
Diplomantka zpracuje mezioborovou syntézu o významu mecenášství v dějinách českého výtvarného umění. Jádrem práce bude analýza zvoleného fenoménu prostřednictvím čtyř případových studií, věnovaných vybraným osobnostem, které reprezentují různé časové horizonty a různé typy mecenátu: Josefu Hlávkovi, Václavu Špačkovi ze Starburgu, Augustu Švagrovskému a Pavlu Vašíčkovi. Jádrové kapitoly připraví jednak kritické vyrovnání s dosavadní literaturou, jednak obecnější expozice předmětu práce. Případové studie pak zobecní a shrne závěrečná kapitola, která stanoví specifika mecenášství v českém prostředí. Součástí práce bude obrazová příloha.
Preliminary scope of work in English
The author of this diploma thesis will conduct an interdisciplinary synthesis about signficance of patronage in history of Czech art. The core of the thesis will be an analysis of the chosen phenomenon through four case studies dedicated to selected personalities, who represent different eras and different forms of patronage: Josef Hlávka, Václav Špaček ze Starburku, August Švagrovský and Pavel Vašíček. Main chapters will prepare critical evaluation of existing literature as well as general exposition of the subject of the thesis. Case studies will be genereallised and sumarized in the final chapter, which will define specifics of patronage in Czech environment. Picture attachment will be a part of the thesis.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html