Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 354)
Assignment details
   Login via CAS
Biblický pohled na Boží povolání vůči stvoření od jeho počátku až po naplnění
Thesis title in Czech: Biblický pohled na Boží povolání vůči stvoření od jeho počátku až po naplnění
Thesis title in English: Biblical view of God's calling to creation from the beginning to fulfillment
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Biblical Sciences and ancient languages (26-KBV)
Supervisor: Mgr. Ing. Pavel Větrovec, Th.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 28.11.2017
Date of assignment: 28.11.2017
Confirmed by Study dept. on: 28.11.2017
Date and time of defence: 18.06.2019 09:00
Date of electronic submission:02.05.2019
Date of submission of printed version:09.05.2019
Date of proceeded defence: 18.06.2019
Reviewers: doc. ThLic. Josef Hřebík, Th.D.
 
 
 
Guidelines
Téma bude zpracováno metodiky pro diplomové práce.
Součástí práce bude popis fenoménu, který bude vycházet přinejmenším z reprezentativních míst SZ a NZ, dále exegeze podstatných míst s aplikací alespoň historicko-kritické a narativní analýzy.
Důležitou součástí práce jsou komparace souvisejících míst, pojednání teologických témat a příslušné závěry. Jakkoli je téma širší, předpokládá se zaměření na člověka a lidskou společnost.
References
seznam literatury je pouze orientační, kandidát/ka si jej může upravit, s doplněním se počítá

Pentateuch (Pět knih Mojžíšových). Český katolický překlad, Kostelní Vydří 2006.
Bible, český ekumenický překlad, Praha 1998.
Jeruzalémská Bible - kterékoliv vydání.
Novum Testamentum graece, Nestlé Aland
BAUCKHAM, R. J., The Theology of the Book of Revelation, New Testament theology; Cambridge: University Press, 1993.
BRUEGGEMANN, W., Genesis, Interpretation Commentary; Atlanta, John Knox, 1982.
DUBOVSKÝ, P. (editor), Komentáre k Starému zákonu. I. zväzok, Genezis, Trnava : Dobrá kniha, 2008.
GIESEN, H., Kniha Zjevení apoštola Jana, Malý stuttgartský komentář k NZ 18, Kostelní Vydří: Karmenlitánské nakladatelství 1999.
HARRINGTON, D. J. - W. J. HARRINGTON, Kniha Zjevení, Sacra pagina, Praha: Karmelitánské nakladatelství 2012.
HELLER, J. - M. PRUDKÝ, Obtížné oddíly knih Mojžíšových, Kostelní Vydří? Karmalitánské nakladatelství 2007.
popř. další knihy Jana Hellera
LÉON-DUFOUR, X., Slovník biblické teologie, Praha: Academia 2000.
MRÁZEK, J., Zjevení Janovo, Praha: Centrum biblických studiíAV ČR a UK 2009.
NOVOTNÝ, A., Biblický slovník, Praha: Kalich 1956.
SCHÜSSLER FIORENZA, E., Revelation. Vision of a Just World, Proclamation commentaries; Minneapolis: Fortress, 1991.
WENHAM, G. J., Genesis 1-15, WBC 1; Waco: Word Books, 1987.
Preliminary scope of work
Diplomová práce „Biblický pohled na Boží povolání vůči stvoření od jeho počátku až po naplnění“ zkoumá fenomén stvoření a Božího záměru s ním. Tento záměr je v práci formulován jako povolání a omezen na oblast společenství člověka s Bohem. S pomocí biblických východisek podává práce obraz Boha jako Stvořitele, představuje jeho stvořitelskou činnost a zejména vztah mezi Stvořitelem a stvořením.
Nejprve se tak děje na základě oddílu Gn 1–3, v rámci něhož se práce snaží zjistit, zda je možné zde nalézt alespoň stopy Božího povolání ke společenství s ním adresované člověku. Obraz stvoření v Gn 1–3 je doplněn celkovým pohledem na fenomén stvoření v ostatních knihách SZ i v NZ. Vedle Gn 1–3 se přikládá zvláštní význam místům pojednávajícím o novém stvoření (novém Jeruzalémě) v Zj 21–22. Práce se snaží odpovědět na otázku, zda je možné vnímat nové stvoření jako naplnění Božího povolání ke společenství s ním vůči člověku. Důležitou součástí práce jsou komparace souvisejících míst, pojednání teologických témat a příslušné závěry, v nichž je kladen důraz na provázanost SZ a NZ a zároveň přesah NZ.
Preliminary scope of work in English
The diploma thesis „Biblical view of God's calling to creation from the beginning to fulfillment“ explores the phenomenon of creation and God’s purpose with it. This purpose is formulated as a calling in this thesis and is reduced to the area of communion between God and human. With the help of of biblical resource the thesis offers the image of God as a Creator, presents his creative activity and especially the relationship between the Creator and the creation.
It begins with the section of Gen 1–3, where the thesis tries to find out whether there are any traces of God’s calling towards communion with Him addressed to human. The image of creation in Gen 1–3 is supplemented with the overall view of the phenomenon of creation in the other books of OT and NT. Besides Gen 1–3 substantial importance is attributed to places dealing with the new creation (New Jerusalem) in Rev 21–22. The thesis tries to answer the question whether it is possible to perceive the new creation as a fulfillment of God’s calling to communion human with God. The important part of the work is the comparison of related places, the treatise on the theological topics and its corresponding conclusions, where the emphasis is placed on the connection of OT and NT and the overlap of NT.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html