Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Ochrana designu a ochranné známky v módním průmyslu
Thesis title in Czech: Ochrana designu a ochranné známky v módním průmyslu
Thesis title in English: Protection of Design and Trademark in the Fashion Industry
Key words: design, průmyslový vzor, ochranná známka
English key words: copyright, industrial design, trademark
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Copyright, Industrial Property and Competition Law (22-UPA)
Supervisor: JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 28.11.2017
Date of assignment: 28.11.2017
Confirmed by Study dept. on: 09.06.2020
Date and time of defence: 09.06.2020 00:00
Date of electronic submission:26.05.2020
Date of submission of printed version:25.05.2020
Date of proceeded defence: 09.06.2020
Reviewers: JUDr. Michal Růžička, CSc.
 
 
 
Preliminary scope of work
Hlavním cílem diplomové práce bylo představit právo módního průmyslu a právní
ochranu designu a ochranných známek. Práce vymezuje jejich charakteristické znaky
a analyzuje dostupné právní prostředky ochrany. Opomíjena není ani nekalosoutěžní ochrana
a úvaha de lege ferenda ohledně směřování na patentovou ochranu.
Úvod je věnován právu módního průmyslu a jeho vzniku. Ačkoliv se jedná v České
republice o neprobádaný obor, dostává se do povědomí veřejnosti prostřednictvím odborných
seminářů pod záštitou neziskové organizace Ústavu práva módního průmyslu. V módním
průmyslu je design hojně vyskytovaným tématem. Pozornost je věnována především právní
ochraně designu prostřednictvím průmyslových vzorů. Na mezinárodní a unijní úrovni jsou
zmíněny nejvýznamnější mezinárodní smlouvy, nařízení a směrnice EU. U oděvního průmyslu
byla zmíněna i neformální ochrana prostřednictvím nezapsaného průmyslového vzoru v EU.
V diplomové práci nejsou opomíjena ani autorská práva módního návrháře, definice autorského
díla ve vztahu k módě, licence a zaměstnaneckého díla. V samostatné kapitole je vymezen
souběh autorského práva a průmyslového vzoru ve vztahu k módnímu produktu. Další
prostředek, který lze využít u právní ochrany módního průmyslu, jsou ochranné známky.
V diplomové práci jsou blíže vymezeny jednotlivé druhy ochranných známek a práva vlastníka
k ochranné známce. Vzhledem k novelizaci zákona o ochranných známkách byly v diplomové
práci vymezeny nejvýznamnější změny, které budou mít dopad i na módní průmysl. Práce se
také zabývá problematikou nekalosoutěžního jednání příznačného pro oděvní průmysl
a vymezení nejčastějších skutkových podstat, které se v tomto odvětví mohou objevit.
Práce se nadále zmiňuje o situaci padělání zboží v České republice za rok 2018 a 2019.
Dále jsou předestřeny možné prostředky k jeho eliminaci.
Preliminary scope of work in English
The aim of this thesis is to introduce Fashion Law and its most frequent forms of legal
intellectual property protection. The main focus is to analyse copyright law, the industrial
design and trademark. Additionally the article analyses the possibility of legal regulation of
unfair competitive practices in the fashion industry. In the author’s view, there is the future
possibility to use protection under patent law due to the use of innovative materials like
nanofibers by the fashion industry.
The preface is dedicated to the origin of fashion law. Although this field is not so wellknown
in the Czech Republic, non-profit organization Ústav práva módního průmyslu educates
the public through specialized campaigns. Furthermore, copyright work in fashion law and the
criterion of informal protection with no need of registration is analysed. The chapter outlines
licence and work made for hire. In the fashion industry, the industrial design is a very occurred
topic. Priority is given to legal protection of the industrial design. Moreover international
treaties, directives and regulations of the EU are mentioned. Fashion designers shall be provided
with protection for designs that are new or original, also there exists the possibility of protection
for Community design. This thesis is related to the issue of convergence between industrial
designs and copyrighted works. Another form of legal protection used in the fashion industry
is through trademark. It must have a distinctive character to be registered as trademark. The
thesis describes in detail some categories of trademark and the rights the owners have. The
chapter focuses also on the concept of the trademark with reputation. New amendment to
the trademark law and its effect of Fashion Law is also mentioned.
Lastly the concern of counterfeit goods during the year of 2018 and 2019 with some
penalties is explored.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html