Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Těžba uranu, její dopad na životní prostředí a rekultivace
Thesis title in Czech: Těžba uranu, její dopad na životní prostředí a rekultivace
Thesis title in English: Uranium mining, its impact on environment and recultivation
Key words: biodiverzita, ekologická obnova, haldy, kontaminace
English key words: biodiversity, ecological restoration, heaps, contamination
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Botany (31-120)
Supervisor: Mgr. Jiří Malíček, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 24.11.2017
Date of assignment: 08.12.2017
Date of electronic submission:22.05.2018
Date of proceeded defence: 07.06.2018
Opponents: prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.
 
 
 
Advisors: prof. Mgr. Jiří Reif, Ph.D.
Preliminary scope of work
Bakalářská práce si klade za cíl shrnout doposud známé informace o těžbě uranu z hlediska životního prostředí, ochrany přírody i krajinného rázu a možností rekultivací. Přestože se v současné době uran na území ČR netěží, můžeme v budoucnu očekávat obnovení jeho těžby jakožto významné energetické rudy. Aktuálním problémem jsou ale rekultivace pozůstatků jeho těžby, zvláště na Příbramsku. Zdejší haldy tvoří nyní typickou krajinnou dominantu a navíc patří k přírodovědně velmi cenným lokalitám, kde jsou zastoupeny mnohé typy biotopů chybějící v okolní krajině.
Práce se bude skládat ze tří částí. V první autorka shrne doposud publikované vědecké práce o dopadech těžby uranu na životní prostředí a rekultivací nalezišť v celosvětovém měřítku. V další části se zaměří na těžbu v ČR, její perspektivy a dopad na biodiverzitu a krajinu. Třetí část bude věnována vlastním rekultivacím. Zde v současné době dochází pod tlakem odborné veřejnosti k pomalé změně názoru na klasické rekultivace. Ukazuje se totiž, že velká část odtěžených ploch i uložišť odpadu patří z hlediska biodiverzity a výskytu vzácných druhů mezi velmi cenné lokality, které bývají kompletně zničeny při povinných nápravách těžby nerostných surovin. Tato část práce bude poněkud obecněji zaměřená, avšak syntézou doposud známých informací by měla být odvozena doporučená opatření pro rekultivaci či naopak bezzásahovost nečinných uranových dolů.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html