Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Migrace cizinců v Praze v letech 2012-2015: trendy a podmíněnosti
Thesis title in Czech: Migrace cizinců v Praze v letech 2012-2015: trendy a podmíněnosti
Thesis title in English: Foreign citizens migration in Prague in 2012-2015: trends and determinants
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Social Geography and Regional Development (31-340)
Supervisor: RNDr. Ivana Křížková, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 20.11.2018
Date of assignment: 27.11.2018
Date of electronic submission:28.07.2021
Date of submission of printed version:30.07.2021
Date of proceeded defence: 14.09.2021
Reviewers: RNDr. Mgr. Renáta Mikešová, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Geografie migrace a integrace cizinců - MZ340P293
Mezinárodní migrace - MZ340P47
Statistická analýza dat I - MD360P05
Prostorová analýza dat - MZ340C163
References
Finney, N., Catney, G. (2012): Minority internal migration in Europe. Routledge.
Massey, D. S. (1985): Ethnic Residential Segregation: A Theoretical Synthesis and Empirical Review. Sociology and Social Research, 69, č. 3, s. 315–350.
Musterd, S., Van Kempen, R. (2009): Segregation and housing of minority ethnic groups in Western European cities. Ttijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 100(4), s. 559–566.
Přidalová, I., Ouředníček, M. (2017): Role zahraniční migrace v měnící se sociálně-prostorové diferenciaci Prahy (The Role of Foreign Migration in the Changing Socio‑Spatial Differentiation of Prague). Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 53(5): 659-692.
Přidalová, I., Hasman, J. (2017): Immigrant groups and the local environment: socio-spatial differentiation in Czech metropolitan areas. Geografisk Tidsskrift-Danish Journal of Geography, 118(1), s. 72-87.
Reibel, M., Regelson, M. (2011): Neighborhood Racial and Ethnic Change: The Time Dimension in Segregation. Urban Geography, 32(January 2015), s. 360–382.
Sapiro, P. (2016): Understanding recent internal migration of small cultural groups in England and Wales. Journal of Ethnic and Migration Studies, 42(15), s. 2589-2610.
Preliminary scope of work
Diplomová práce bude zaměřena na rezidenční mobilitu cizinců v Praze a její podmíněnosti v letech 2012-2015. Východiskem bude rešerše odborné literatury o vnitroměstském stěhování obyvatelstva s důrazem na cizineckou populaci a rešerše faktorů ovlivňujících rezidenční mobilitu obyvatelstva. V empirické rovině se bude práce skládat z kvantitativní analýzy anonymizovaných individiálních dat z registrů migrace a z navazujícího terénního šetření. Kvantitativní analýza představí obecné trendy ve stěhování cizinců v Praze ve sledovaném období a komparací dalších datových zdrojů identifikuje pravděpodobné faktory ovlivňující rezidenční mobilitu cizinců ve městě. Terénní šetření se na vzorku vybrané skupiny cizinců pokusí o validaci výsledků získaných z analýzy dat. Zjištěné výsledky z obou částí budou vzájemně porovnány a diskutovány s aktuální literaturou týkající se rezidenční mobility cizinců v zahraničí.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html