Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Role stromálních mesenchymálních buněk exprimujících fibroblastový aktivační protein v mikroprostředí nádorů mozku
Thesis title in Czech: Role stromálních mesenchymálních buněk exprimujících fibroblastový aktivační protein v mikroprostředí nádorů mozku
Thesis title in English: Role of Fibroblast activation protein expressing stromal mesenchymal cells in microenvironment of brain tumors
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Cell Biology (31-151)
Supervisor: MUDr. Eva Balážiová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 14.11.2017
Date of assignment: 01.02.2018
Date of electronic submission:11.08.2019
Date of submission of printed version:12.08.2019
Date of proceeded defence: 18.09.2019
Reviewers: RNDr. Pavol Szabo, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Tumorigeneze je komplexní proces, který zahrnuje nejen maligní transformaci vedoucí k nekoordinovanému dělení nádorových buněk, ale též řadu modifikací okolního tkáně. Z původně zdravé tkáně se stává tkáň národově asociovaná, která v mnoha případech zastává důležitou roli nádor-udržujícího prostředí. Dochází jak k funkční přeměně stromálních buněk (fibroblasty, tkáňové imunitní buňky, buňky cévní stěny atd.), tak k následným změnám nebuněčných složek nádorového mikroprostředí (proteinů extracelulární matrix, solubilních tkáňových faktorů, enzymů atd.). Zatím nejvíce dat je o roli nádorově asociovaných fibroblastů (CAF) v solidních nádorech. Důležitým identifikačním znakem těchto stromálních buněk je proteáza fibroblastový aktivační protein (FAP). V posledních několika letech se potvrdila přítomnosti FAP a CAF-podobných buněk i v mikroprostředí primárních mozkových nádorů glioblastomů. Tyto relativně vzácné, avšak vysoce maligní nádory se významně odlišují svým mikroprostředím od jiných solidních lidských nádorů (např. rozdílná extracelulární matrix, specifické buněčné typy přítomné pouze v mozkové tkáni). Cílem práce bude popsat roli FAP v mikroprostředí mozkových nádorů (vysoko-stupňové gliomy) s důrazem zejména na změny angiogeneze a extracelulární matrix. Budou využity především imunohistochemické metody k detekci exprese FAP a proteinů extracelulární matrix v rámci mikroprostředí nádorů, a dále in vitro assaye ke studiu angiogeneze a biologického chování nádorových a stromálních buněk.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html