Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Úroveň základní motoriky předškolních dětí z běžné a lesní mateřské školy
Thesis title in Czech: Úroveň základní motoriky předškolních dětí z běžné a lesní mateřské školy
Thesis title in English: Level of basic motor skills of children in common and outdoor kindergarden
Key words: Základní motorika, předškolní děti, mateřská škola, lesní mateřská škola.
English key words: Basic motor skills, preschool children, kindergarden, outdoor kindergarden.
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Supervisor: doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 10.11.2017
Date of assignment: 10.11.2017
Date and time of defence: 11.09.2018 08:30
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, R128, 128, divadlo, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Date of electronic submission:31.07.2018
Date of proceeded defence: 11.09.2018
Course: Diploma Thesis (OSZD004MS)
Opponents: Mgr. Hana Rotková
 
 
 
Guidelines
Studium úrovně základní motoriky v předškolním věku ve vztahu k vývoji a podmínkám. Zpracování teoretického základu. Metodická část, výsledky, diskiúze, závěry.
Pravidelné konzultace s vedoucí práce.
References
RVP PV
Dvořáková, H. Základní motorika. Praha: Pedf UK 2004.
Dvořáková, H., Baboučková, V. Růst a motorická výkonnost předškolních dětí v roce 2010 a v generačním posunu. Praha: PedF UK, 2014
Preliminary scope of work
Charakteristika vývoje předškolního dítěte ve vztahu k rozvoji základní motoriky a ve vztahu k RVP PV. Možnosti posouzení úrovně základní motoriky - volba testů.
Metodická část
Výsledky.
Diskuze
Závěry
Preliminary scope of work in English
Children´s development in relation to basic motor development and to school documemts "RVP PV". Posibility to measure the level of basic motor skills - motor tests.
Metodology.
Resultes.
Discussion.
Conclusions.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html