Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Mechanismy bakteriální perzistence a klinický význam
Thesis title in Czech: Mechanismy bakteriální perzistence a klinický význam
Thesis title in English: Mechanisms of bacterial persistence and clinical significance
Key words: Perzistence, antibiotika, (p)ppGpp, bet-hedging, biofilm
English key words: Persistence, Antibiotics, (p)ppGpp, Bet-hedging, Biofilm
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Genetics and Microbiology (31-140)
Supervisor: doc. MVDr. Oto Melter, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 09.11.2017
Date of assignment: 09.11.2017
Date of electronic submission:05.05.2018
Date of proceeded defence: 06.06.2018
Opponents: Mgr. Dominik Pinkas
 
 
 
Preliminary scope of work
Perzistence je stochastický, nebo indukovaný fenomén, který vede k adaptaci bakteriální populace na přítomnost stresových faktorů. U bakteriálních patogenů jde o stav, kdy sporadické buňky bakteriální populace odolávají antibiotikům. Cílem bakalářské práce je shrnout molekulární mechanismy vzniku a průběhu perzistence u klinicky významných bakteriálních druhů.
Preliminary scope of work in English
Persistence is a stochastic or induced phenomenon that leads to the adaptation of the bacterial population to the presence of stress factors. Persistence is a situation when sporadic cells of the bacterial population resist to antibiotics. The aim of the bachelor thesis is to summarize the molecular mechanisms of the origin and progression of persistence in clinically significant bacterial species.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html