Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Numerické studium pásové struktury pevných látek
Thesis title in Czech: Numerické studium pásové struktury pevných látek
Thesis title in English: Numerical study of band structure in solid state
Key words: numerická analýza, pásová struktura pevných látek
English key words: numerical analysis, band structure of solid state
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Thesis type: project
Thesis language:
Department: Institute of Physics of Charles University (32-FUUK)
Supervisor: Mgr. Jaroslav Hamrle, Ph.D.
Author:
Guidelines
V pevné látce i mimo ni má elektron svoji hybnost a energii. V pevné látce je situace unikátní tím, že pro jednu hodnotu vektoru hybnosti existuje několik možných hodnot energií, tzv. energetických pásů. Z matematického či numerického pohledu je elektronová struktura vyjádřena jako trojrozměrné pole několika energií. Cílem tohoto projektu je vyhotovit program provádějící numerickou analýzu elektronové struktury.

Energetické pásy (tj. hodnoty energií pro dané vektory hybnosti) budou spočítány pomocí již existujích programů, např. Wien2k. Cílem tohoto projektu je numericky zpracovat již vypočtená trojrozměrná pole energií, abychom určili: 
- tvar vypočítaných pásů. 
- nalezení speciálních bodů mezi energetickými pásy, které mají minimální vzájemnou energetickou vzdálenost. Elektrony v těchto bodech mají speciální vlastnosti. V současné době máme hypotézu, že některé tyto body silně přispívají k magneto-optické odezvě materiálů, což by umožnilo např. vývoj nových materiálů se silnou magnetooptickou odezvou. 
OEM
References
[1] Richard M. Martin, Electronic structure: Basic Theory and Practical Methods, Cambridge Press
[2] D. N. Basov et al, Towards properties on demand in quantum materials, Nature Materials 16, 1077 (2017)
[3] Experimental observation of optical Weyl points and Fermi arc-like surface states, J. Noh et al, Nature Physics 13, 611 (2017) 
[4] Topological photonics, L. Lu et al, Nature Photonics 248, 821, (2014) 
Preliminary scope of work
Projekt se dotýká problému topologických vlastnosti pevných látek (Nobelova cena za fyziku 2016), což je zobecňující přístup k pochopení mnoha vlastností pevných látek. To umožňuje nový přístup k optimalizaci některých požadovaných vlastností pevných látek, např. magnetooptické odezvy. Materiály se silnou magnetooptickou odezvou jsou nutné pro návrh nových zařízení jako optické počítače či holografické obrazovky.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html