Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Skokové podmínky a dynamické povrchové napětí na nemateriálových rozhraních
Thesis title in Czech: Skokové podmínky a dynamické povrchové napětí na nemateriálových rozhraních
Thesis title in English: Jump conditions and dynamic surface tension at non-material interfaces
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Mathematical Institute of Charles University (32-MUUK)
Supervisor: RNDr. Ondřej Souček, Ph.D.
Author:
Guidelines
Cílem práce bude:
1) Pečlivé přeodvození dynamických skokových podmínek z článku Chambat et al (2014), případně jejich zobecnění pro jinou než Newtonovskou reologii
2) Numerické simulace skokových podmínek pro zhlazené rozhraní a studium konvergence zhlazených řešení k teoreticky odvozené skokové podmínce
3) Prípadně studium efektu dynamického povrchového napětí na lineární stabilitu fázového rozhraní
References
Chambat F., Benzoni-Gavage S. and Y. Ricard (2014), Jump conditions and dynamic surface tension at permeable interfaces such as the inner core boundary, C. R. Geoscience 346 110–118

Slattery, J.C., Sagis, L., Oh, E.S. (2007), Interfacial Transport Phenomena, 2nd ed. Springer, New York.
Preliminary scope of work
Chambat et al. ukázali v roce 2014, že na nemateriálovém rozhraní, kterým prochází aktivně hmota, a kde dochází ke skokové změně hustoty (např. na fázovém rozhraní), musí skokové podmínky pro trakční sílu v teorii kontinua obsahovat i člen interpretovaný jimi jako dynamické povrchové napětí. Tento člen není ve standardní teorii uvažován, autoři však předkládají jak přesvědčivý teoretický rozbor, tak numerické simulace pro zhlazené rozhraní, které indikují nutnost zahrnutí takového členu.
Preliminary scope of work in English
Chambat et al. have shown in 2014 that on a non-material interface, through which mass is being transported and where a density jump is present (e.g. on a phase interface) the jump condition for the traction force in the theory of continua must contain a term which they interpret as dynamical surface tension. Such term is neglected in the standard theory, the authors however present both a convincing theoretical analysis as well as numerical simulations for a smoothed interface, which indicate the necessity of the inclusion of such a term.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html