Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 354)
Assignment details
   Login via CAS
Pracovní poměr na dobu určitou
Thesis title in Czech: Pracovní poměr na dobu určitou
Thesis title in English: Fixed-term employment
Key words: Pracovní poměr, pracovní smlouva, zaměstnanec, zaměstnavatel
English key words: Employment, Employment contract, Employee, Employer
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: rigorosum thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP)
Supervisor: doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 31.10.2017
Date of assignment: 31.10.2017
Confirmed by Study dept. on: 31.10.2017
Date and time of defence: 04.03.2019 14:00
Venue of defence: PF UK m. 318
Date of electronic submission:12.11.2018
Date of submission of printed version:14.11.2018
Date of proceeded defence: 04.03.2019
Reviewers: doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Tato rigorózní práce pojednává o problematice pracovního poměru na dobu určitou, a to z pohledu zaměstnance i zaměstnavatele.
Cílem této práce je uceleně shrnout právní úpravu v oblasti pracovního poměru na dobu určitou. Významnou část tvoří práce s klíčovými judikáty. U specifických problematických otázek porovnávám rozdílný výklad Ústavního soudu a Nejvyššího soudu včetně interpretací ustanovení na modelových situacích, které mohou v praxi nastat.
Tato práce je celkem rozdělena do osmi hlavních kapitol. V první kapitole se věnuji pojmovému vymezení a vzniku pracovního poměru. Následně ve druhé kapitole přecházím do historického vývoje pracovního poměru. První dvě úvodní kapitoly jsou zaměřeny především na pracovní poměr obecně.
Ve třetí kapitole se věnuji první samostatné úpravě pracovního poměru na dobu určitou, která byla zakotvena v zákoně č. 65/1965 Sb., zákoník práce. Soustředím se zde zejména na změny, jimiž v průběhu času pracovní poměr na dobu určitou prošel.
Čtvrtá kapitola pojednává o předchozích zněních právní úpravy pracovního poměru na dobu určitou upravených v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Procházím a porovnávám zde především odlišnosti v předchozích zněních této úpravy se zaměřením na změny pracovního poměru na dobu určitou.
V následující páté kapitole jsem rozebrala aktuální právní úpravu pracovního poměru na dobu určitou obsaženou v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Zde je kladen důraz na judikaturu, přičemž odlišnou interpretaci soudů ukazuji na praktické situaci. V této souvislosti se věnuji také závaznosti rozhodnutí soudů.
V šesté kapitole pojednávám o skončení pracovního poměru na dobu určitou. Typickým způsobem skončení pracovního poměru na dobu určitou je skončení uplynutím doby. Této problematice se věnuji i s příslušnou judikaturou. Sedmá kapitola nahlíží do právní úpravy pracovního poměru na dobu určitou na úrovni Evropské unie. Zabývám se i některými judikáty Soudního dvora Evropské unie.
V poslední kapitole se zaměřuji na pracovní poměr na dobu určitou v praxi. Uvádím i některé vady pracovněprávních jednání a pojednávám o jejich předcházení. Součástí této kapitoly je na závěr nahlédnutí do některých výhod a nevýhod pracovního poměru na dobu určitou.
Preliminary scope of work in English
This Rigorous thesis deals with the issue of fixed-term employment. From this point of view the employee and the employer.
The aim of this thesis is to summarize the legislation on fixed-term employment. An important part is dealing with the key case law. I compare the different interpretation of specific problematic issues made by the Constitutional Court and the Supreme Court. This comparison includes a demonstration of specific situations that may occur.
This work is divided into eight main chapters. In the first chapter I deal with the conceptual definition and creation of employment relationship. In the following second chapter I go through the historical development of the employment relationship. The first two introductory chapters are primarily about employment in general.
In the third chapter I deal with the first independent regulation of fixed-term employment, which was laid down in Act No. 65/1965 Coll., Labor Code. I focus in particular on the changes that fixed-term contract took place over time.
The fourth chapter deals with the previous version of the legislation on fixed-term employment which was laid down in Act No. 262/2006 Coll., Labor Code. Here I go through and compare the main differences in the previous versions of this regulation focusing on the changes in fixed-term employment.
In the following fifth chapter I analyzed the current legal regulation of the fixed-term employment contained in Act No. 262/2006 Coll., Labor Code, as amended. Here I work with case law and I show a different interpretation of judgments on practical demonstration. In this context I also deal with the binding nature of court rulings.
In the sixth chapter I am discussing about the termination of a fixed-term employment. Typical termination of a fixed-term employment relationship is the expiration of the period. I deal with this issue also with relevant case law.
The seventh chapter looks at the rules on fixed-term employment at European Union level. I also deal with some jurisprudence of the Court of Justice of the European Union.
In the last chapter, I focus on fixed-term employment in practice. I mention some defects in labor law negotiations and I also deal with their prevention. At the end I look at some of the advantages and disadvantages of a fixed-term employment.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html