Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 362)
Assignment details
   Login via CAS
Vzájemná kolegiální podpora v programu Začít spolu
Thesis title in Czech: Vzájemná kolegiální podpora v programu Začít spolu
Thesis title in English: Mutual college support in the Start together program
Key words: Kolegiální podpora, profesní rozvoj učitelů, program Začít spolu, mentoring v učitelství, mentorský vztah
English key words: Collegial support, professional development of teachers, Step by Step program, mentoring in teacher education, mentoring relationship
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Supervisor: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 25.10.2017
Date of assignment: 25.10.2017
Date and time of defence: 23.05.2018 09:00
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, R210, 210, 2. patro, vlevo
Date of electronic submission:20.04.2018
Date of proceeded defence: 23.05.2018
Course: Diploma Thesis (OSZD005)
Reviewers: PhDr. Petra Vallin, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Tématem diplomové práce je v teoretické části poukázat, jaké formy a možnosti má mentor při kolegiální podpoře v programu Začít spolu.
V praktické části je cílem vytvořit případovou studii o formách a podmínkách, které mentor v dané škole má. Zjistit, jaký pohled mají na kolegiální podporu vybraní učitelé a které přístupy vnímají jako efektivní. Na základě hloubkového rozhovoru, analýzy videa a hospitace tyto metody a způsoby zhodnotit.
References
1) PETRÁŠOVÁ, Marta Anna, Ilona PRAUSOVÁ a Zdeněk ŠTĚPÁNEK. Mentorink: forma podpory nové generace. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0625-5.

2) KREJČOVÁ, Věra a Jana KARGEROVÁ. Vzdělávací program Začít spolu: metodický průvodce pro I. stupeň základní školy. 2., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2011. Step by step (Portál). ISBN 978-80-7367-906-4.

3) HRBÁČKOVÁ, Karla, Eliška SUCHÁNKOVÁ, Jana LUKÁŠOVÁ a Diana DUHÁROVÁ. Mentoring jako metodická podpora vzdělávání učitelů. Ve Zlíně: Univerzita Tomáše Bati, 2014. ISBN 9788074544576.

4) BAREŠ, Milan. Podpora práce začínajících učitelů: (jako součást systému dalšího profesního rozvoje pedagogických pracovníků) : sborník. Praha: Národní institut pro další vzdělávání, 2009. ISBN 9788086956503.

5) HAGGER, Hazel., Katharine. BURN a Donald MCINTYRE. The school mentor handbook: essential skills and strategies for working with student teachers. Rev. ed. London: Kogan Page, 1995. ISBN 0749416017.

6) JONSON, Kathleen Feeney. Being an effective mentor: how to help beginning teachers succeed. 2nd ed. Thousand Oaks, Ca.: Corwin Press, c2008. ISBN 9781412940627.
Preliminary scope of work
Diplomová práce se zabývá tématem vzájemné kolegiální podpory v programu Začít spolu. Zkoumá, jakým způsobem je tato podpora realizována na vybrané inovativní škole.
V teoretické části popisuje profesní rozvoj učitele, vzájemnou kolegiální podporu, mentoring v učitelství a kvality mentora. Zaměřuje se na vzdělávací aktivity organizace Step by Step ČR.
Výzkumná část popisuje pomocí případové studie realizaci kolegiální podpory, zejména ve formě mentoringu. Tato metoda výzkumu je založena na zúčastněném pozorování, hloubkových rozhovorech, dotaznících, analýze materiálů a videa. Formou metaforického přirovnání je vytvořen portrét mentorky, který líčí její styl práce. Dále jsou popsány jednotlivé formy kolegiální podpory a její přínosy či možná omezení.
Preliminary scope of work in English
This diploma thesis deals with the topic of Mutual collegial support in the Step by Step program. It examines how this support is implemented at a selected innovative school.
In the theoretical part describes the professional development of a teacher, mutual collegial support, mentoring in teaching and mentor quality. It focuses on the educational activities of Step by Step Czech Republic.
In the case study, the research part describes the realization of collegiate support, especially in the form of mentoring. This research method is based on participating observations, in-depth interviews, questionnaires, material and video analysis. A portrait of a mentor, which depicts her style of work, is created in the form of a metaphorical comparison. And it also describes individual forms of collegial support and its benefits or possible constraints.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html