Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Teologické pojednání Mistra Jakoubka ze Stříbra "De usura iudeorum et christianorum" a jeho reflexe postavení Židů ve společnosti
Thesis title in Czech: Teologické pojednání Mistra Jakoubka ze Stříbra "De usura iudeorum et christianorum" a jeho reflexe postavení Židů ve společnosti
Thesis title in English: Theological treatise by Master Jacobellus de Stříbro "De ususra iudeorum et christianorum" and his reflection of the position of Jews in society
Key words: M. Jakoubek ze Stříbra (M. Jacobellus de Misa), středověk, lichva, usurární doktrína, ekonomická asimilace Židů, soužití křesťanů a Židů.
English key words: M. Jacob of Mies (M. Jacobellus de Misa), middle ages, usury, the doctrine of usury, economic assimilation of the Jews, the coexistence of Christians and Jews.
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: rigorosum thesis
Thesis language: čeština
Department: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Supervisor: ThDr. Eva Vymětalová Hrabáková, Th.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 13.10.2017
Date of assignment: 13.10.2017
Confirmed by Study dept. on: 13.10.2017
Date and time of defence: 19.12.2017 00:00
Date of electronic submission:23.10.2017
Date of proceeded defence: 19.12.2017
Guidelines
1. heuristika
2. překlad z latinského textu
3. analýza textu
4. komparace s dobovými texty
6. syntéza zjištěných poznatků
7. historicko-teologická studie
8. osobní zhodnocení tématu.
References
AKVINSKÝ, Tomáš. Výklad Vyznání a Desatera. Praha: Krystal OP, 2011. 1. vydání, 224 str. ISBN 978-80-87183-37-3.
AUGUSTINUS AURELIUS. O Boží obci. Přeložila Julie Nováková. 2 díly. Praha: Karolinum, 2007. Přetisk 1. vydání, 896 str. ISBN 978-80-2461-284-3.
HÁJEK Z LIBOČAN, Václav. Kronika česká (1541). LINKA, Václav (ed.) Praha: Academia, 2013. 1. vydání, 1448 str. ISBN 978-80-200-2255-4.
HUS, Jan. Výklad Desatera. K vydání připravil Václav Flajšhans. Praha: J. Bursík, 1903. Vydání neuvedeno, 32 str.
CHELČICKÝ, Petr. Spisy z Pařížského sborníku. K vydání připravil Jaroslav Boubín. Praha: Historický ústav AV ČR, 2008. 1. vyd. 270 str. ISBN 978-80-7286-124-8.
IGNATIOS ANTIOCHIJSKÝ. Listy Ignatia Antiochijského. Přeložil Jan Sokol.
In: Varcl, L. – Drápal, D. – Sokol, J. Spisy apoštolských otců. Úvodní slovo: Dan Drápal. Praha: Kalich, 1986. 1. vydání, 364 str.
JUSTIN Martyr. Dialog s Židem Tryfónem. In: SUŠIL, František. Spisy sv. Otcův apoštolských a Justina mučenníka. Praha: Dědictví sv. Prokopa, 1874. 1. vydání, 465 str.
LUTHER, Martin. O dobrých skutcích (Sermon von den guten werckenn, 1520). S předmluvou Amedeo Molnára. Překlad: Jindřich Schiller, Jan Lukáš a B. B. Bašus. Praha: Nakl. Kalich, 1987. 1. vydání, 160 str.
PALACKÝ, František. Dějiny národu českého v Čechách a na Moravě. Sv. VI., kn. 11 a 12 – 1403-1420. Podle vydání z roku 1860. Praha: Gutenberg, 1928. Uspořádal Antonín Dolenský, 440 str.
RAŇKŮV Z JEŽOVA, Vojtech. Řeč při pohřbu Karla IV. In: Próza z doby Karla IV. VILIKOVSKÝ, Jan (ed.) Praha: Evropský literární klub, 1938. I. vydání, 268 str.
Rukopis křižovnický. Staré letopisy české z Rukopisu křižovnického. KAŇÁK, Miloslav – ŠIMEK, František (eds.) Praha: Státní nakl. krásné literatury, hudby a umění, 1959. 1. vydání, 483 str.
z BŘEZOVÉ, Vavřinec. Husitská kronika. Píseň o vítězství u Domažlic. Z latinských originálů přeložili František Heřmanovský a J. B. Čapek. Sestavila Marie Bláhová. Praha: Svoboda, 1979. 2., opravené vydání, 427 str.
z PELHŘIMOVA, Mikuláš zvaný Biskupec. Chronicon continens causam sacerdotum Taboriensium (1435-1444). In: Ze zpráv a kronik doby husitské.Vybral, sestavil, k vydání připravil a úvodní studii napsal Ivan Hlaváček. Text Mikuláše Biskupce z latiny přeložili Eva Kamínková a Rudolf Urbánek. Praha: Svoboda, 1981. 1. vydání, 490 str.
ze STŘÍBRA, Jakoubek. Magistri Iacobelli contra usuram(asi 1415). In: de VOOGHT, Paul. Jacobellus de Stříbro (†1429), premier théologien du husitisme. Louvain: Université catholique Louvain, 1972. 1. vydání, s. 351-386.
ze STŘÍBRA, Jakoubek. Výklad na Zjevenie sv. Jana (1421). Vydání připravil František Šimek. Tiskem vydala Česká akademie věd a umění v Praze, 1932-33.2 díly, počet stran 686 a 696.
Litterae sacrae
Bible. Písmo svaté Starého a nového zákona (včetně deuterokanonických knih).
Český ekumenický překlad. Praha: ČBS, 2012.
Biblí svatá aneb Všecka svatá písma Starého i Nového zákona. Podle posledního vydání kralického z roku 1613. Praha: Biblická společnost britická a zahraniční 1939. Vydání neuvedeno, 1102 str.
Biblia Hebraica Stuttgartensia. Ed. KITTEL, R. 5., studijní vydání. Stuttgart: Deutsche Bibelgeselchaft, 1997. ISBN 978-3-438-05219-3.
The Greek New Testament. Eds. ALAND, K. – BLACK, M. – MARTINI, C. M. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1994.
LITERATURA
Literatura o Jakoubkovi ze Stříbra
BARTOŠ, F. M. Literární činnost M. Jakoubka ze Stříbra. Praha: Česká akademie věd a umění 1925, 72 str.
BARTOŠ, F. M. M. Jakoubek ze Stříbra, Husův spolubojovník a obnovitel kalicha. Praha: Kalich 1939, 20 str. Nákladem autora.
MAREK, Jindřich. Jakoubek ze Stříbra a počátky utrakvistického kazatelství v českých zemích. Praha: Národní knihovna ČR, 2011. 1. vydání, 260 str. ISBN 978-80-7050-593-9.
SOUKUP, Pavel. Reformní kazatelství a Jakoubek ze Stříbra. Praha: Filosofia, 2011. 1. vydání, 438 str. ISBN 978-80-7007-359-9.
de VOOGHT, Paul. Vooghta Jacobellus de Stříbro (†1429), premier théologien du hussitisme. Louvain: Université catholique de Louvain, 1972. 1. vydání, 416 str.
Literatura o historii a historicích
ČORNEJ, Petr. Světla a stíny husitství. Praha: Nakl. Lidové noviny, 2011. 1. vydání, 482 str. ISBN 978-80-7422-084-5.
ČORNEJ, Petr – BARTLOVÁ, Milena. Velké dějiny zemí koruny české.VI. díl. Praha: Paseka, 2007. 1. vydání, 840 str. ISBN 978-80-7185-873-7.
DOLEŽALOVÁ, Eva. Židé v politice Karla IV. Seriál článků Historického ústavu Akademie věd u příležitosti 700. výročí narození Karla IV. Praha: Lidové noviny, 27. 4. 2016, s. 18.
DRŠKA, Václav. Zikmund Lucemburský. Liška ryšavá? Praha: Epocha, 1996. 1. vydání, 87 str. ISBN 80-903129-0-5.
Le GOFF, Jacques. O hranicích dějinných období. Na příkladu středověku a renesance. Praha: Karolinum 2014. 1. vydání, 90 str. ISBN 978-80-246-2784-7.
Le GOFF, Jacques. Středověká imaginace. Přeložila Irena Murasová. Praha: Nakl. Argo , 1998. 1. vydání, 330 str. ISBN 80-7203-074-4.
Le GOFF, Jacques. SCHMITT, Jean-Claude. Encyklopedie středověku. Praha: Vyšehrad 2002, 1. vydání, 935 str. ISBN 80-7021-545-3.
HLAVÁČOVÁ, H. KDY VZNIKLA Bible Václava IV.? In: BUKOVINSKÁ, B. – KONEČNÝ, L. (eds.) Ars longa. Sborník k nedožitým 70. narozeninám Josefa Krásy. Praha: Artefactum, 2003, 299 str.
HRDLIČKA, Jaroslav. František M. Bartoš a Paul de Vooght. Hlasy protestantské a římsko-katolické exilové husitologie. In: Andros probabilis. Sborník k 70. narozeninám prof. Miloše Trapla. MALÍŘ, Jiří – MAREK, Pavel (eds.)Brno: Matice moravská, 2005, 1. vyd., 618 str. ISBN 80-86488-16-0.
HRDLIČKA, Jaroslav. Životem a dílem historika Františka Michálka Bartoše. Praha: HTF UK, nakl. L. Marek, 2015. 1. vydání, 142 str. ISBN 978-80-87127-73-5.
Husitské století. Eds. CERMANOVÁ, P. – NOVOTNÝ, R. – SOUKUP, P. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014. 1. vydání, 900 str. ISBN 978-80-7422-277-1.
KAFKA, František. Vláda Karla IV. za jeho císařství (1355-1378). I. díl (1355-1364). Praha: Karolinum, 1993. 1. vydání, 252 str. ISBN 80-7066-695-1.
KAFKA, František. Vláda Karla IV. za jeho císařství (1355-1378). II. díl (1364-1378). Praha: Karolinum, 1993. 1. vydání, 292 str. ISBN 80-7066-760-5.
KEJŘ, Jiří. Stát, církev a společnost na pražské universitě v době Husově a husitské. Rozpravy ČSAV – Řada společenských věd 74, sešit 14. Praha: ČSAV, 1964. 1. vyd., s. 11-16.
Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy. ŠMAHEL, František – BOBKOVÁ, Lenka (eds.) Praha: nakladatelství Lidové noviny, 2012. 1. vydání, 929 str. ISBN 978-80-7422-093-7.
MOLNÁR, Amedeo. Valdenští: Evropský rozměr jejich vzdoru. Praha: Kalich, 1991.
2., rozšířené vydání, 339 str. ISBN 80-7017-384-X.
Querite primum regnum Dei. Sborník příspěvků k poctě Jany Nechutové. MUTLOVÁ, Petra. Vybrané prameny k existenci drážďanské školy. In. KRMÍČKOVÁ, Helena et al. Brno: Matice moravská, 2006. 1. vydání, s. 553-560.
NECHUTOVÁ, Jana. Místo Mikuláše z Drážďan v raném reformačním myšlení. Praha: Academia, 1967. 1. vydání, 85 str.
POSPÍŠIL, C. V. Husovská dilemata. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2015.
1. vydání, 320 str. ISBN 978-80-7195-816-1.
Praha Husova a husitská. ČORNEJ, Petr – LEDVINKA, Václav (eds.). Clam-Gallasův palác, září 2015 – leden 2016. Praha: Skriptorium, 2015. 1. vyd., 328 str. ISBN 978-80-86852-66-9.
RANSDORF Miloslav. Kapitoly z geneze husitské ideologie. Praha: Nakl. Videopress MON, 1987. 1. vydání, 236 str.
SEDLÁK, Jan. Miscellanea husitica Ioannis Sedlák. Uspořádali: J. V. Polc a Stanislav Přibyl. Praha: Karolinum 1996. ISBN 80-7184-135-8.
SPĚVÁČEK, Jiří. Karel IV. Život a dílo. 1316-1378. Praha: Svoboda, 1979. 1. vyd.,722 str.
SPĚVÁČEK, Jiří. Václav IV. 1368-1419. K předpokladům husitské revoluce. Praha: Svoboda, 1986. 1. vydání, 776 str.
ŠMAHEL, František. Antiideál města v podání Petra Chelčického. In: Československý časopis historický, 20/1972, s. 71-94.
ŠMAHEL, F. – NODL, M. Dekret kutnohorský po 600 letech. Bilance dosavadního bádání. Český časopis historický. Praha: 2009, roč. 107, č. 1, s. 1-45. ISSN 0862-6111.
WINTER, Eduard. Josefinismus a jeho dějiny. Příspěvky k duchovním dějinám Čech
a Moravy 1740-1848.Praha: Nakladatelství Jelínek, 1945. 1. vydání, 394 str.
ZILYNSKÁ, Blanka. Václav Koranda ml. z Plzně. In: Forum. Časopis UK 1/2006. Praha: Univerzita Karlova, 2006. 1. vydání, s. 26-27. ISSN 1211-1724.
Literatura o Jakoubkovi ze Stříbra
Jakoubek ze Stříbra. Texty a jejich působení. Sborník textů. – SOUKUP, P. (eds.). Praha: Filosofie. 1. vydání, 2006, 276 str. ISBN 80-7007-227-X.
KAVKA, František. Jakoubkův spis ‚Contra usuram‘ a židovská otázka (s německým resumé). In: Historia Universitatis Carolinae Pragensis. 40/2000, s. 17-24.
MAREK, Jindřich. Jakoubek ze Stříbra a počátky utrakvistického kazatelství v českých zemích. Praha: Národní knihovna ČR, 2011. 1. vyd., 260 str. ISBN 978-80-7050-593-3.
VOOGHT, Paul. Jacobellus de Stříbro (†1429), premier théologien du husitisme. Louvain: Université catholique de Louvain, 1972. 1. vydání, 415 str.
Literatura o lichvě a ekonomii peněz
Le GOFF, Jacques. Peníze a život. Praha: Argo, 2005. 1. vydání, 88 str. ISBN 80-7203-657-2.
Le GOFF, Jacques. Peníze ve středověku. Historicko-antropologická studie. Praha: Mladá fronta, 2012, 1, vydání, 182 str. ISBN 978-80-204-2406-8.
HOLMAN, Robert – HAVEL, Jiří – ŠEVČÍK, Dějiny ekonomického myšlení. Praha:
C. H. Beck, 2005. 3. vydání, 576 str. ISBN 80-7179-380-9.
SEDLÁČEK, Tomáš. Ekonomie dobra a zla. Praha: Nakladatelství 65. pole, 2012. 2. vydání, 368 str. ISBN 978-80-8750-610-3.
UHLÍŘ, Zdeněk. Lichva v českých předhusitských a husitských polemikách. In: Poohří 4. Peníze a život. Sborník z konference konané v Lounech dne 4. října 2013. MAREŠ, J. – HAVRLANT, J. – VOSTŘEL, M. (eds.) Louny: Historie a současnost Poohří, o. s., 2014, s. 9-25. ISBN 978-80-905007-3-0.
URFUS, Valentin. Jakoubek ze Stříbra a Mikuláš z Drážďan jako teoretikové lichvy. In: Jihočeský sborník historický, 35/1966, s. 199-204.
URFUS, Valentin. Právo, úvěr a lichva v minulosti. Brno: Právnická fakulta University
J. E. Purkyně, 1975. 1. vydání, 172 str.
Literatura o dějinách Židů a antisemitismu
ARAVA-NOVOTNÁ, Lena. Příspěvek k historiografii dějin židovského národa I. Od starověku k osvícenství a haskale. Acta Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, 2/2011. BUDIL, Ivo (ed); s. 85-94. ISSN 1802-0364.
ARAVA-NOVOTNÁ, Lena - BUDIL, Ivo – TYDLITÁTOVÁ, Věra. Nová doba, stará zloba: soudobý antisemitismus v historickém kontextu. Plzeň: ZU 2010. 1. vydání, 195 str. ISBN 978-80-7043-973-1.
BRENNER, Michael. Malé dějiny Židů. Praha – Litomyšl: Paseka, 2014. 1. vydání, 352 str. ISBN 978-80-7432-443-7.
BUDIL, Ivo – TYDLITÁTOVÁ, Věra – ARAVA-NOVOTNÁ, Lena. Encyklopedie antisemitismu. Plzeň: FF ZU 2013, 1. vydání, 293 str. ISBN 978-80-261-025-2.
COHEN, Mark R. Pod křížem a půlměsícem. Židé ve středověku. Praha: Nakl. Vyšehrad, 2013. 1. vydání, 400 str. ISBN 978-80-7429-352-8.
Dialog křesťanů a Židů. Výbor textů ze Zpravodaje Společnosti křesťanů a Židů z let
1991-1998. DIVIŠOVÁ, M. – DOLEŽALOVÁ, J. – KŘÍŽKOVÁ, M. R. (eds.) Praha: Vyšehrad, 1999. 1. vydání, 448 str. ISBN 978-80-7021-293-6.
DOUKHAN,J. B. Tajemství Izraele. Roztoky u Prahy: Advent-Orion, 2011. 1. vydání,
118 str. ISBN 978-80-7172-928-0.
FIEDLER, Jiří. Židovské památky v Čechách a na Moravě. Praha: Nakl. Sefer, 1992. 1. vydání, 200 str. ISBN 80-9000895-8.
JOHNSON, Paul. Dějiny židovského národa. Praha: Rozmluvy 1995, 1. vydání, 592 str. ISBN 80-85336-31-6.
MESSADIÉ, Gerald, Obecné dějiny antisemitismu.Přeložila Hana Müllerová. Praha: Práh, 2000. 1. vydání, 317 str. ISBN 80-7252-038-5.
Na křižovatce kultur. Historie československých Židů. BERGEROVÁ, Natalia (ed.)Praha: Mladá fronta, 1992. 1. vydání, 222 str. ISBN 80-204-0305-I.
PĚKNÝ, Tomáš. Historie Židů v Čechách a na Moravě. Praha: Sefer 2001, 1. vydání, 704 str. ISBN 80-85924-33-1.
VESELÁ-PRUDKOVÁ, Lenka. Židé a česká společnost v zrcadle literatury. Praha: Nakladatelství Lidových novin, 2003, 1. vydání, 154 str. ISBN 80-7106-430-0.
Záhuba Židů a postoje křesťanů. Dokument celocírkevního shromáždění ČCE k 50. výročí konce 2. světové války (6. května 1995); publikován ve Zpravodaji Společnosti křesťanů Židů, č. 34/1995, s. 17-35.
Slovníky a encyklopedie
KLIMEŠ, Lumír. Slovník cizích slov. Praha: SPN 1981. 2., upravené vydání, 816 str.
PÍPAL, Blahoslav. Hebrejsko-český slovník ke Starému zákonu. Praha: Kalich, 2006. 4. vydání, 190 str. ISBN 80-7017-029-8.
Akademická příručka českého jazyka. Eds. PRAVDOVÁ, M. – SVOBODOVÁ, I. Praha: Academia 2014. 1. vydání, 536 str. ISBN 978-80-200-2327-8.
GESENIUS, Wilhelm. Handwörterbuch über das Alte Testament. 16. Auflage. Leipzig: Verlag F. C. V. Vogel, 1915, 1013 str.
Malá československá encyklopedie. Kolektiv autorů ČSAV. I. díl. Praha: Nakl. Academia, 1984. 1. vydání, 880 str.
Malá československá encyklopedie. Kolektiv autorů ČSAV. II. díl. Praha: Nakl. Academia,1985.1. vydání, 976 str.
Malá československá encyklopedie. Kolektiv autorů ČSAV. III. díl. Praha:Nakl. Academia, 1986. 1. vydání, 912 str.
Malá československá encyklopedie. Kolektiv autorů ČSAV. IV. díl. Praha: Nakl. Academia, 1986. 1. vydání, 992 str.
Malá československá encyklopedie. Kolektiv autorů ČSAV. V. díl. Praha: Nakl. Academia, 1987. 1. vydání, 1008 str.
Malá československá encyklopedie. Kolektiv autorů ČSAV. VI. díl. Praha: Nakl. Academia, 1987. 1. vydání, 928 str.
NEWMAN, Jaakov – SIVAN, Gavriel. Judaismus od A do Z. Praha: Nakladatelství Sefer 1992. 1. vydání, 285 str. ISBN 80-900895-3-4.
PETRÁČKOVÁ, V. – KRAUS, J. Akademický slovník cizích slov. Praha: Academia 1995.
PÁNEK, Jaroslav; VOREL, Petr, a kol. Lexikon současných českých historiků. Praha: Historický ústav Akademie věd ČR; Sdružení historiků České republiky (Historický klub); Východočeské muzeum Pardubice, 1999. ISBN 373 s. ISBN 80-85268-84-1.
PÍPAL, Blahoslav. Hebrejsko-český slovník ke Starému zákonu. Praha: Kalich, 2006. 4. vydání, 192 str. ISBN 80-7017-029-8.
PELIKÁN, X. B. Slovník latinsko-český ku potřebě školské. Praha: L. Kober, 1906. Vydání neuvedeno, 340 str.
PRACH, Václav. Řecko-český slovník. Praha: Nakl. Springer a spol., 1942. Vydání neuvedeno, 588 str.
PRAŽÁK, J. M. – NOVOTNÝ, F. – SEDLÁČEK, J. Latinsko-český slovník. 2 díly. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980. 19. vydání, v SPN 3., 743 a 685 str.
REJZEK, Jiří. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2001. 1. vydání, 751 str. ISBN
80-85927-85-3.
TICHÝ, Ladislav. Slovník novozákonní řečtiny. Olomouc: Burget, 2002. 1. vydání, 190 str.
TŘÍSKA, Josef. Životopisný slovník předhusitské pražské univerzity (1348-1409). Praha: Univerzita Karlova, 1981. 1. vydání, 555 str.
QUITT, Zdeněk – KUCHARSKÝ, Pavel. Latinská mluvnice. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1972. 2. vydání, 203 str.
Bakalářské, diplomové a dizertační práce
HEŠÍKOVÁ, Veronika. Lichva a Shakespearův Kupec benátský. Bakalářská práce. Vedoucí práce: PhDr. Lena Arava-Novotná, Th. D. Praha: HTF UK, katedra judaistiky, 2013. 45 str.
KOUDELKA, Ladislav. Lichva: trestný čin a společenský jev. Disertační práce. Praha: PF UK, katedra trestního práva. Vedoucí práce: prof. JUDr. Dagmar Císařová, Dr.Sc.
2013. 247 str.
PEK, Vladislav. Život a dílo prof. Otto Rutrleho. Diplomová práce. Vedoucí práce:ThDr. Jaroslav Hrdlička. Praha: HTF UK, katedra církevních dějin a církevního práva, 2012, 78 str.
SOUKUP, Daniel. Zraněná těla Protižidovské násilí v profanačních legendách českého středověku. Disertační práce. Vedoucí práce: prof. PhDr. Jiří Fiala, CSc. Olomouc: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, FF, katedra bohemistiky, 2013. 243 str.
Elektronické zdroje
Aeneae Silvii Historia Bohemica (1458). Dostupné z digitální databáze FÚ AV ČR. [online]. [citováno dne 2017-04-17] Dostupné z:http://www.asu.cas.cz/~had/eneas.html.
Antisemitismus. European Forum on Antisemitism. [online]. [citováno dne 2017-04-17] Dostupné z: http: www.european-forum-on-antisemitism.org/working-definition-of -antisemitism/cestina-czech/.
Bratři a synové Karla IV. O nadějích Karla IV. vkládaných do jeho potomků, bratrské řevnivosti Václava IV. a Zikmunda Lucemburského a osudovém vlivu M. Jana Husa. Dokumentární pořad. Praha: Česká televize, 2015. Režie: J. Matějková. [online]. [citováno dne 2016-09-17] Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10524894472-bratri-synove-karla-iv/.
ČORNEJ, Petr. Dějiny pozdního středověku a husitství. Rozhlasový pořad Vstupte! ze dne 6. 7. 2011. [online]. [citováno dne 2016-09-17] Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/leonardo/vstupte/_zprava/913258.
ČORNEJ, Petr. Zemřel František Kavka, historik Karla IV. Nekrolog. Dějiny a současnost, 2005/12. [online]. [citováno dne 2017-05-27] Dostupné z: http:// dejinyasoucasnost.cz/archiv/2005/12/zemrel-frantisek-kavka-historik-doby-karla-iv-/.
Der Rheinische Synodalbeschluss der Evangelischen Kirche Rheinlands, 1980.[online]. [citováno dne 2017-06-18] Dostupné z: http://www.ekir.de/www/downloads/ekir2008arbeitshilfe_christen_juden.pdf.
Digitální databáze Filosofického ústavu AV ČR. [online]. [citováno 2017-04-17]. Dostupné z: www.flu.cas.cz/cz/digitalni-databaze.
Digitální databáze Moravské zemské knihovny Brno. [online]. [citováno 2017-04-17]. Dostupné z: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/view/.
Digitální databáze Ústavu pro klasická studia AV ČR. [online]. [citováno 2017-04-18]. Dostupné z: http://www.clavmon.cz/bbbd/.
Digitální databáze Národní knihovny v Praze. online]. [citováno 2017-04-18]. Dostupné z: http://kramerius4.nkp.cz/search/r.jsp.
Encyklopedia judaica. [online]. [citováno dne 2017-04-17] Dostupné z: http: http://jewishencyclopedia.com/.
ERBEN, K. J. Prostonárodní české písně a říkadla. Digitální databáze Městské knihovny v Praze ze dne 2. 11. 2011. [online]. [citováno dne 2017-06-17] Dostupné z: https://web2.mlp.cz/koweb/00/03/64/89/81/prostonarodni_ceske_basne_a_rikadla.pdf.
EVAN, Tomáš. Ekonomické myšlení Jana Kalvína. [online]. [citováno dne 2014-06-16] Dostupné z: http:// www.jinaskola.cz.
Evangeische kirche Deutschlands. [online]. [citováno dne 2017-06-18] Dostupné z: https://www.ekd.de.
Hebrejská Bible online: [online]. [citováno dne 2016-09-17] Dostupné z: http://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/9883.
z CHLUMCE, Bartoloměj. Exemplarius auctorum(1366-69). Úvod, v. 3-4. In: SVOBODOVÁ, Lenka. Exemplarius M. Klareta. Článek [online]. [citováno dne 2016-05-27] Dostupné z: http://www.iliteratura.cz/clanek.asp?polozkaID=16279/.
CHLUMSKÝ, Jan. Životopisy svatých. Obrácení apoštola Pavla. [online]. [citováno dne 2017-04-17] Dostupné z: http://catholica.cz/?id=329.
Chronikon Laurentii de Brzezowa (tzv. Husitská kronika Vavřince z Březové). [online]. [citováno dne 2017-06-17] Dostupné z: http://www.clavmon.cz/clavis/FRRB/chronica/
CHRONICON%20LAURENTII%20DE%20BRZEZOWA.htm.
JUSTIN Martyr. Dialog s Židem Tryfónem. Studijní překlad prvních dvaceti kapitol Justinova spisu Dialog s Židem Tryfónem vznikl na patristickém semináři pod vedením doc. PhDr. Jiřího Pavlíka, Ph. D. v akademickém roce 2015/16 na HTF UK. [online]. [citováno dne 2017-04-17] Dostupné z: http://wiki.herme.net/index.php/Main_Page.
Medieval Academy of Amerika. [online]. [citováno dne 2017-04-02] Dostupné z: http://www.medievalacademy.org/.
Motivace sebevražedného jednání – vnější faktory. Analýza ze dne 19. 11. 2007. [online]. [citováno dne 2017-06-17] Dostupné z: http://www.demografie.info/.
Nadace Člověk v tísni. [online]. [citováno dne 2017-06-17] Dostupné z: https://www.clovekvtisni.cz/cs/socialni-prace.
Nostra aetate. Deklarace o poměru církve k nekřesťanským náboženstvím, vyhlášená dne 28. října 1965 papežem Pavlem VI. Vatikánský historický archiv. [online]. [citováno dne 2017-06-18] Dostupné z: http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651028_nostra-aetate_cs.html.
Nový občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb. [online]. [citováno dne 2017-06-17] Dostupné z: http://obcanskyzakonik.justice.cz/.
Ottův slovník naučný, díly I-XXVII. Vydavatel a nakladatel JAN OTTO. Praha 1897. [online]. [citováno dne 2017-06-17] Dostupné z: http://www.pdfknihy.maxzone.eu/otto.html.
PLZÁK, Michal. Jak antijudaismus formoval křesťanské zákonodárství 1. tisíciletí. [online]. [citováno dne 2014-10-03] Dostupné z: http://getsemany .cz/node/2597.
POSPÍŠIL, C. V. K problematice recepce díla Paula de Vooghta (1900-1983) o Janu Husovi v českém prostředí. Studia oecumenica, 15 (2015), s. 167-180. [online]. [citováno dne2016-09-17] Dostupné z: file:///C:/Users/gafer/Desktop/02_05_Pospisil.pdf.
Royal Historical Society. [online]. [citováno dne 2017-04-02] Dostupné z: royalhistsoc.org/.
Rozhovor Larry Kinga ze CNN s rabínem Marvinem Hierem ze dne 4. dubna 2005
(u příležitosti pohřbu Jana Pavla II.). [online]. [citováno dne 2017-06-18] Dostupné z: http://www.granosalis.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=3917&mode=&order=0&thold=0.
Slovník českých filosofů. GABRIEL, J. – PAVLINCOVÁ, H. – KROB, J. (eds.) FF
Masarykovy univerzity v Brně. [online]. [citováno dne 2017-06-13] Dostupné z: https://www.phil.muni.cz/fil/scf/komplet/.
Sociálně vyloučené komunity. [online]. [citováno dne 2017-06-13] Dostupné z: http://studie.blog.cz/0902/co-je-to-asimilace-co-to-je-integrace.
SOUKUP, Daniel. Zraněná těla Protižidovské násilí v profanačních legendách českého středověku. Disertační práce. Olomouc, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, FF, katedra bohemistiky, 2013. Vedoucí práce: Prof. PhDr. Jiří Fiala, CSc.[online]. [citováno dne 2017-04-17] Dostupné z: http://library.upol.cz/arl-upol/cs/csg/?repo=upolrepo&key=36534820835.
Traumata z holokaustu. Aktuálně.cz ze dne 7. 2. 2017 [online]. [citováno dne 2017-06-17] Dostupné z: http://zpravy.aktualne.cz/regiony/jihomoravsky/prenaseji-se-traumata-z-holocaustu-na-potomky-prezivsich-ved/.
Ústava Církve československé husitské. [online]. [citováno dne 2017-04-02] Dostupné z: http://www.ccsh.cz/dokumenty/518-ustava_2008_web.pdf.
Usury. Jewish Encyklopedia. [online]. [citováno dne 2016-09-17] Dostupné z: http://www.jewishencyclopedia.com/articles/14615-usury/.
VNENK, Vladislav. Lichva dle NOZ. Insolvenční právo, 12. 5. 2014. [online]. [citováno dne 2017-05-12] Dostupné z: http://www.vzory.cz/vzory/spory-soudy/lichva-dle-noz/#.WUrU5CdSAe1.
Zonky, s. r. o. [online]. [citováno dne 2017-06-17] Dostupné z: https://zonky.cz.
Zákony ČR v platném znění. [online]. [citováno dne 2017-06-20] Dostupné z: https://www.zakonycr.cz.
Židovské Město v Praze. [online]. [citováno dne 2017-04-17] Dostupné z: http://www.jewishmuseum.cz/informace/navstivte-nas-rozcestnik/.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html