Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Smutek, hněv a akédie v českých překladech apofthegmatech a vybraných současných autorů
Thesis title in Czech: Smutek, hněv a akédie v českých překladech apofthegmatech a vybraných současných autorů
Thesis title in English: Sadness, anger, and acadea in Czech translations of apofthegmates and selected contemporary authors
Key words: smutek, hněv, akédie, apofthegmata, spiritualita pouště, spiritualita zdola, poustevnictví, hagioterapie
English key words: sadness, anger, akadies, apofthegmata, desert spirituality, spirituality from below, hermitage, hagiotherapy
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Theological Ethics and Theology of Spirituality (26-KTE)
Supervisor: doc. RNDr. ThLic. Karel Sládek, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 10.10.2017
Date of assignment: 10.10.2017
Date and time of defence: 27.06.2018 09:00
Date of electronic submission:23.04.2018
Date of submission of printed version:23.04.2018
Date of proceeded defence: 27.06.2018
Reviewers: doc. MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Th.D., Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Struktura
1) Úvod, význam tématu, metoda
2) Charakteristika spirituality pouště a její originalita
a) Spiritualita zdola – Anselm Grün
b) Spiritualita odloučenosti
c) Pustina jako místo setkání s Bohem
d) Kella (pokoj) jako místo setkání s Bohem
e) Nitro člověka jako místo setkání
3) Příběh a jeho význam
a) Struktura a geometrie příběhů
b) Schopnost narativu předávat myšlenky
c) Narativ a fantazie
d) Originalita příběhů pouštních otců
i) Dialog a setkání jako základ příběhů
ii) Personifikace myšlenek a jejich práce s nimi
4) Antiherretikon a kniha C.S.Lewise Rady zkušeného ďábla – porovnání.

5) Smutek
a) Uvedení vybraných příběhů a rozlišení druhů smutku
i) Komentář vybraných autorů pracujících s apofthegmaty
ii) Psychologický pohled
(1) Smutek ve vztahu k depresi a smutek pozůstalých
6) Hněv
a) Uvedení vybraných příběhů a rozlišení druhů hněvu
i) Komentář vybraných autorů pracujících s apofthegmaty
ii) Psychologický pohled – Gary Chapman
iii) Pozitivní aspekty hněvu
7) Akédie
a) Uvedení vybraných příběhů a rozlišení druhů hněvu
b) Komentář vybraných autorů pracujících s apofthegmaty
c) Rozlišení akédie – akédie jako prokrastrinace a jako únava ze života (krátkodobý a dlouhodobá)
d) Psychologický pohled
i) Akédie a moderní přístup k prokrastrinaci
ii) Přechodové životní fáze člověka ve vztahu ke spiritualitě (dospívání, krize středního věku, stát se seniorem, umírání)
8) Vybrané přístupy moderní psychologie vhodné pro využití apofthegmat
9) Návrh na využití apofthegmat pro rozvoj spirituality člověka ve farnosti (aplikace práce)
10) Závěr a zhodnocení
References
Příběhy otců pouště – apofthegmata:
• První křesťanští poustevníci: Abba Antónios (Megas), Abba Paúlos Thebaidés, Abba Ammún Nitriótés a anonymní. Přeložil Vratislav Antonij DRDA, ilustroval Jana JOBOVÁ. Hostinné: Stauros, 1995.
• Apofthegmata: výroky a příběhy pouštních otců III. Přeložil Jiří PAVLÍK. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2008. Pietas benedictina. ISBN 978-80-86882-10-9. Apofthegmata: výroky a příběhy pouštních otců II. Přeložil Jiří PAVLÍK. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2005. Pietas benedictina. ISBN 80-86882-01-2.
• Apofthegmata: výroky a příběhy pouštních otců I. Přeložil Jiří PAVLÍK. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2000. Pietas benedictina. ISBN 80-902682-2-6.
• KASSIÁN, Jan. Zvyky cenobitů a léky na osm základních neřestí. Přeložil Ondřej KOUPIL. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2008. Pietas benedictina. ISBN 978-80-86882-06-2.
• Život jurských otců. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2004. Pietas benedictina. ISBN 80-902682-9-3.
• PALLADIOS. Poučné příběhy pro komořího Lausa. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2002. Pietas benedictina. ISBN 80-902682-6-9.
• ATHANASIUS. Život sv. Antonína Poustevníka: život a působení našeho svatého otce Antonína, jak ho napsal a mnichům v cizině poslal náš svatý otec Atanáš, biskup alexandrijský. 2. vyd., rev. Přeložil Václav VENTURA, přeložil Edita Marie MENDELOVÁ. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2010. Prameny spirituality. ISBN 978-80-7412-041-1.

Literatura vztahující se ke spiritualitě pouště a interpretující apofthegmata:
• GRÜN, Anselm. Nebe začíná v tobě: moudrost otců pouště. Přeložil Jiřina ŠTOURAČOVÁ. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0351-3.
• KERN, R. Humor pouštních otců. Přeložil Jindra HUBKOVÁ. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2005. Úsměvy (Karmelitánské nakladatelství). ISBN 80-7192-951-4.
• MARIE-ANCILLA. Ve škole otců pouště. 2. vyd. Přeložil Terezie BRICHTOVÁ. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2012. Orientace (Karmelitánské nakladatelství). ISBN 978-80-7195-586-3.
• VENTURA, Václav. Spiritualita křesťanského mnišství 1-3. Praha: Benediktinské arciopatství svatého Vojtěcha a svaté Markéty v Břevnově, 2010. Pietas benedictina. ISBN 978-80-86882-02-4.
• GRÜN, Anselm. Otcové pouště s Anselmem Grünem. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2000. S. ISBN 80-7192-479-2.
• LEENEN, Maria Anna. Jak se žije poustevníkům. Přeložil Jindra HUBKOVÁ. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2005. ISBN 80-7192-884-4.
• WIPSZYCKA, Ewa. Mniši - nejen ti svatí--: rozhovor o prvních mniších na egyptské poušti. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2009. Pietas benedictina. ISBN 978-80-86882-11-6.
• ŠPIDLÍK, Tomáš. Jak očistit své srdce?. Vydání třetí. Přeložil Josef KOLÁČEK. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2015. Současné otázky. ISBN 978-80-7412-196-8.
• GRÜN, Anselm a Meinrad DUFNER. Spiritualita zdola. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1997. ISBN 80-7192-167-X.
• PRALONG, Joël. Pryč s černými myšlenkami. Praha: Paulínky, 2012. Klíč (Paulínky). ISBN 978-80-7450-066-4.
• SANTA, Thomas M. Porozumět úzkostlivým: skrupulóznost v duchovním životě. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2001. Pomoc v životě. ISBN 80-7192-511-X..
• LEWIS, C. S. Rady zkušeného ďábla. 2. vyd. Přeložil Petr VACHEK. Praha: Návrat domů, 2003. ISBN 80-7255-063-2.
• GRÜN, Anselm. Jak zacházet s myšlenkami. Praha: Zvon, 1997. ISBN 80-7113-190-3.
• CHAPMAN, Gary D. Hněv: proč se hněváme a co s tím můžeme udělat. Praha: Návrat domů, c2009. ISBN 978-80-7255-192-7.
Preliminary scope of work
Diplomová práce vychází z příběhů pouštních otců, tzv. apofthegmat a pracuje s jejich českými překlady. Práce se zaměřuje na téma smutku, hněvu a akédie . Práce na základě apofthegmat a z ní vycházející spirituality pouště sleduje strukturu práce otců pouště a současných autorů se smutkem, hněvem a akédií. Vzhledem k imanentní povaze spirituality pouště je v práci reflektován psychologický přístup a odkazy na moderní psychologické metody, které pomáhají člověku vyrovnat se smutkem, hněvem a akédií.
Preliminary scope of work in English
The thesis works with czech translation of apofthegmats – stories of fathers of desert. The thesis are focus on topic of sadness, anger and acedia. Thesis are based on apofthegmats and on the spirituality of desert. On this point of view the thesis make analysis of the struktur of pastoral work with sadness, anger and acedia. The thesis is looking ona some actuals autors which are working with spirituality of desert too. Due to imannet dimension of spirituality of desert is in the thesis reflecting achal psychological approach and some refers on actual psychological metods which are helping live with sadness, anger and acedia.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html