Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 308)
Assignment details
  
Kristův sestup do pekel
Thesis title in Czech: Kristův sestup do pekel
Thesis title in English: Christ's descent into hell
Key words: Bible, První list Petrův, Exegeze, Sestup do pekel
English key words: Bible, First Epistle of Peter, Exegesis, Descent into Hell (Harrowing of Hell)
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of New Testament Studies (27-NZ)
Supervisor: doc. Jiří Mrázek, Th.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 05.10.2017
Date of assignment: 05.10.2017
Date and time of defence: 17.09.2018 00:00
Date of electronic submission:26.04.2018
Date of proceeded defence: 17.09.2018
Reviewers: Mgr. Jan Dus, Th.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Bakalářská práce Kristův sestup do pekel: Exegeze 1Pt 3,18—22 si klade za cíl poskytnutí výkladu dané biblické pasáže novozákonního Prvního listu Petrova, která bývá obecně chápána jako perikopa problematická k výkladu. První část práce ve stručnosti představuje První list Petrův v jeho celku: zmiňuje externí evidenci listu, dále se zaměřuje na problém autorství, s tím úzce související dataci vzniku, také zkoumá adresáta, literární formu a strukturu listu. Druhá část práce se zabývá pasáží 3,18–22, která bývá někdy nazývána také jako Kristův sestup do pekel. Na základě vlastního překladu oddílu z původního řeckého textu, na němž byla též provedena vlastní textová kritika, se práce pomocí odborných exegetických metod diachronních a synchronních snaží dopátrat původního významu textu.
Preliminary scope of work in English
The bachelor thesis Descent of Christ into Hell: Exegesis of 1 Peter 3:18—22 aims to provide an interpretation of a passage of the First Epistle of Peter, part of the New Testament text considered to be a pericope problematic for interpretation. The first part of the thesis presents a brief overview of the First Epistle of Peter in its entirety. Thus, it focuses on the problem of authorship and closely related dating. It also examines the recipients, the literary form, and the structure of the letter. The second part of the work deals with the passage 3:18–22 which is sometimes called Christ‘s Descent into Hell. Based on a translation of the original Greek text, of which it also makes its own textual criticism, the thesis aims to examine the original meaning of the text using specialized diachronic and synchronous exegetical methods.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html