Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Znaky českého znakového jazyka pro vybraná toponyma - pražské čtvrti
Thesis title in Czech: Znaky českého znakového jazyka pro vybraná toponyma - pražské čtvrti
Thesis title in English: Czech Signs for Selected Toponyms - Prague City's boroughs
Key words: český znakový jazyk|toponyma|motivovanost v jazyce|město Praha|městské čtvrti
English key words: Czech sign language|toponyms|language motivation|Prague city|boroughs
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institut of Deaf Studies (21-UJKN)
Supervisor: Mgr. Hana Dufková, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 04.05.2016
Date of assignment: 23.05.2016
Administrator's approval: not processed yet
Date and time of defence: 05.09.2018 09:30
Date of electronic submission:31.07.2018
Date of proceeded defence: 05.09.2018
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Opponents: Mgr. Radka Nováková
 
 
 
Advisors: Milena Čiháková
Guidelines
Cílem práce je elicitovat znaky českého znakového jazyka z oblasti toponym-oikonym, konkrétně názvů pražských čtvrtí, a následně provést analýzu získaného materiálu se zaměřením na motivovanost znaků. Dílčím cílem je vytvoření CD-ROMu s prezentací sebraného materiálu. Postup práce:

1. Studium literatury a dalších zdrojů.
2. Shrnutí poznatků o vlastních jménech místních dle odborné literatury. Charakteristika vlastních jmen místních ve znakových jazycích na základě přečtené literatury.
3. Prostudování a vymezení pojmů: motivace/motivovanost, ikoničnost, etymologie a lidová etymologie. Charakteristika těchto pojmů v českém znakovém jazyce.
4. Přehled územního dělení Prahy.
5. Sběr materiálu s využitím metody elicitace. Řízené rozhovory s neslyšícími uživateli českého znakového jazyka z Prahy, ve kterých bude cílem zjistit motivaci vzniku (lidovou etymologii) formy znaků českého znakového jazyka pro pojmenování čtvrtí Prahy.
6. Srovnání znaků získaných od respondentů se znaky zaznamenanými ve slovnících ČZJ, v internetových zdrojích a v dalších dostupných materiálech. Popis, analýza, klasifikace a vyhodnocení shromážděného materiálu.
8. Vytvoření CD-ROMu s videonahrávkami znaků získaných od respondentů (využití neslyšícího figuranta), které bude přiloženo k bakalářské práci.
9. Závěr: Usouvztažnění teoretické a praktické části práce, shrnutí poznatků, diskuze.
References
ERHART, A. – VEČERKA, R. Úvod do etymologie. Praha: SPN, 1981. FALTÍNOVÁ, R. Propriálně pojmenovací akty v českém znakovém jazyce. Praha: FF UK, 2005. Diplomová práce. FISCHER, O. – Nänny, M. The Motivated Sign: Iconicity in Language and Literature 2. Philadelphia, PA: John Benjamins Pub. Co., 2000, 2001. FRISHBERG, N. Historical Change: From Iconicity to Arbitrary. In KLIMA, E. S. – BELLUGI, U. The Signs of Language. Cambridge, London: Harvard University Press, 1979, s. 67–83. FRITZ, M. Znaky pro základní kalendářní jednotky v českém znakovém jazyce. Praha: FF UK, 2014. Bakalářská práce. HEJLOVÁ, L. Motivovanost vybraných toponym města Prahy v českém znakovém jazyce. Praha: FF UK, 2011. Bakalářská práce. KASTNEROVÁ, E. Pražské památky v kultuře českých neslyšících a jejich pojmenování v českém znakovém jazyce. Praha: FF UK, 2012. KUCHAŘOVÁ, L. Znaky států Evropy v českém znakovém jazyce. Praha: FF UK, 2006. Bakalářská práce. MACHEK, V. Etymologický slovník jazyka českého. Praha: Lidové noviny, 1971. NONAKA, A. Toponyms in Ban Khor Sign Language. The University of Texas at Austin (USA), 2015. PAALES, L. On The System Of Place Name Signs In Estonian Sign Laguage. University of Tartu, 2010. PETŘÍČKOVÁ, J. Vizuální motivovanost ve slovní zásobě českého znakového jazyka. Praha: FF UK, 2006. Bakalářská práce. PIZZUTO, E. – VOLTERRA, V. Iconicity and Transparency in Sign Languages: A Cross Linguistics Cross-Cultural View. In EMMOREY, K. – LANE, H. The Signs of Language Revisited: An Anthology to Honor Ursula Bellugi and Edward Klima. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 2000. s. 229–249. REJZEK, J. Český etymologický slovník. Voznice: Leda, 2001. REJZEK, J. Lidová etymologie v češtině. Praha: Karolinum, 2009. REVILLA, B. Place Names In Israeli Sign Language. University of North Dakota, 2009. ŘEHÁKOVÁ, K. Tvoření nových znaků. In JANOTOVÁ, N. – ŘEHÁKOVÁ, K. Surdopedie. Komunikace sluchově postižených 1. Praha: SPN, 1990. ŠMILAUER, V. Úvod do toponomastiky: Nauky o vlastních jménech zeměpisných. Praha: SPN, 1963. ŠRÁMEK, R. Úvod do obecné onomastiky. Brno: Masarykova univerzita, 1999. TETAUEROVÁ, I. Vlastní jména místní v českém znakovém jazyce: znaky větších měst České republiky a hlavních měst v Evropě. Praha: FF UK, 2008. Bakalářská práce. WILCOX, P. P. Removing the Shroud of Iconicity. In WILCOX, P. P. Metaphor in American Sign Language. Washington, D.C.: Gallaudet University Press, 2000, s. 36–53.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html