Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Populační biologie Dianthus carthusianorum v populacích nakažených květní snětí
Thesis title in Czech: Populační biologie Dianthus carthusianorum v populacích nakažených květní snětí
Thesis title in English: Population biology of Dianthus carthusianorum in populations infested by anther-smut
Key words: květní sněť, hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum), populační biologie, maticové modely, predispersní predace semen
English key words: anther-smut, Dianthus carthusianorum, population biology, matrix models, pre-dispersal seed predation
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Botany (31-120)
Supervisor: Mgr. Tomáš Koubek, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 15.11.2019
Date of assignment: 15.11.2019
Date of electronic submission:10.08.2022
Date of proceeded defence: 15.09.2022
Opponents: RNDr. Tomáš Dostálek, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Květní sněti jsou zajímavým příkladem patogenu, který na první pohled nemá žádný vliv na rostlinu, ale ve skutečnosti ji sterilizuje a navíc využívá opylovačů k vlastnímu rozšiřování. Pro patosystém hvozdíku kartouzku (Dianthus carthusianorum) parazitovaného květní snětí Microbotryum violaceum s.l. známe rozšíření v krajině a základní korelace prostorové konfigurace populací na množství choroby. Na úrovni populace ale zatím příliš nevíme, co je tím důležitým faktorem, určujícím množství choroby. Základní informace jako délka života nakažených a zdravých rostlin, vzcházení semen nebo pravděpodobnost nakažení nebo uzdravení jsou potřebné pro pochopení vzniku často vysoké prevalence choroby v populaci.
Proto bude tématem této práce populační biologie hvozdíku kartouzku, a to jak zdravých tak nakažených rostlin na třech lokalitách. Tím zjistíme, jaká je rychlost růstu, natalita a mortalita zdravých a nakažených rostlin v terénu. Pomocí těchto dat pak budeme moci vytvořit populační modely a odhadnout, zda populace roste či ubývá a zda je podíl nakažených rostlin stabilní nebo je výsledkem historických procesů a bude se do budoucna měnit. Práce bude probíhat především v terénu pomocí značení rostlin a výsevových experimentů. Výsledky budou analyzovány pomocí IPM nebo maticových modelů.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html