Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Nové Město pražské ve světle vizitačního protokolu tereziánského katastru z roku 1725
Thesis title in Czech: Nové Město pražské ve světle vizitačního protokolu tereziánského katastru z roku 1725
Thesis title in English: New Town of Prague in the Light of the Inspection Protocol of the Theresian Cadastre of 1725
Key words: Nové Město pražské|tereziánský katastr|domy|raný novověk
English key words: New Town of Prague|Theresian Cadastre|houses
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Auxiliary Historical Sciences and Archive Studies (21-KPVHAS)
Supervisor: doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 08.09.2017
Date of assignment: 08.09.2017
Administrator approval: zatím neschvalováno
Confirmed by Study dept. on: 12.09.2017
Date and time of defence: 10.09.2019 08:30
Date of electronic submission:19.08.2019
Date of proceeded defence: 10.09.2019
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc.
 
 
 
Guidelines
Tato diplomová práce navazuje na předchozí snahy přiblížit obsah přípravného materiálu tereziánského katastru (dále TK) a v moderní formě edice (Microsoft Access) ho zpřístupnit široké skupině badatelů věnujících se dějinám Prahy. Zcela konkrétně se práce věnuje vizitačnímu protokolu TK pro Nové Město pražské z roku 1725 (NA, TK, Kniha 142).
Osnova práce
1. Prostudování, shromáždění a zhodnocení literatury k dané problematice.
2. Fotografování pramene a jeho přepis do databáze.
3. Porovnání údajů s berní rulou.
References
Prameny nevydané
Národní archiv Praha, Tereziánský katastr, Katastr měst pražských, Nové Město, inv. č. 142.

Prameny vydané
CHALUPA, Aleš a kol. Tereziánský katastr český. Sv. 3, Dominikál. Praha: Archivní správa ministerstva vnitra, 1970.
LÍVA, Václav. Berní rula. Sv. 3, Pražská města. Praha: Archiv bývalé země České, 1949.

Literatura
1. BUREŠ, Stanislav – HRADECKÝ, Emil – LIŠKOVÁ, Marie. Tereziánský katastr 1713-1790 (1848). Inventář, Praha 1960.
2. EBELOVÁ, Ivana. Zur Edition der Prager Visitationsprotokolle des Theresianischen Katasters aus dem frühen 18. Jahrhundert. In: Zahlen und Erinnerung von der Vielfalt der Rechnungsbücher und vergleichbarer Quellengattungen/Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2010 s. 169-194.
3. HAAS, Antonín. Praha ve světle údajů tereziánského katastru. PSH 1966, s. 108–129.
4. HRADECKÝ, Emil. Tereziánský katastr: rozbor fondu. SAP 6/1 (1956), s. 105-135, s. 105-135.
5. PEKAŘ, Josef. České katastry 1654-1789: se zvláštním zřetelem k dějinám hospodářským a ústavním. 2. vyd. V Praze: Historický klub, 1932.
6. VOBRÁTILKOVÁ, Hana. Měšťanské domy Starého Města pražského ve světle vizitačního protokolu tereziánského katastru: disertační práce. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Katedra PVH a archivního studia, 2012. Vedoucí disertační práce doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc.
7. FÚROVÁ, Pavlína. Malá Strana ve světle vizitačního protokolu tereziánského katastru z roku 1726 [online]. 2016 [cit. 2017-01-08]. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/165417. Vedoucí práce Ivana Ebelová.
8. LORENZ, Vilém. Příspěvek k místopisu starého Zderazu. PSH 1966, s. 86-105.
9. LANCIGER, Luboš. Z místopisu Nového Města pražského v 15.-19. století - Na příkopě I., PSH 24, s. 118-159.
10. LANCIGER, Luboš. Z místopisu Nového Města pražského v 15.-19. století - Na příkopě II., PSH 25, s. 132-171.
11. LANCIGER, Luboš. Z místopisu Nového Města pražského v 15.-19. století – Panská ulice, PSH 28, s. 147-176.
12. LANCIGER, Luboš. Z místopisu Nového Města pražského v 15.-19. století: blok paláce Adrie, PSH 31, s. 262-297.
13. LANCIGER, Luboš. Z místopisu Nového Města pražského v 15.-19. století – Hybernská ulice I, PSH 20, s. 138-180.
14. LANCIGER, Luboš. Z místopisu Nového Města pražského v 15.-19. století – Hybernská ulice II, PSH 21, s. 84-123.
15. ČÁŇOVÁ, Eliška. Prameny k demografickému výzkumu Prahy 17. a 18. století, DP 7/2 (1987), s. 318-327.
16. MENDELOVÁ, Jaroslava a kol. Nové Město pražské 1348-1784. Praha: Muzeum hlavního města Prahy, 1998.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html