Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 301)
Assignment details
  
Motivace rodičů předškolních dětí s ADHD k výchově
Thesis title in Czech: Motivace rodičů předškolních dětí s ADHD k výchově
Thesis title in English: Motivating parents of preschool children with ADHD to get involved in their children's education
Key words: Dítě předškolního věku, motivace, rodič, syndrom ADHD, výchova.
English key words: Preschool child, motivation, parent, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, education.
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Supervisor: PaedDr. Mgr. Hana Žáčková
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 07.09.2017
Date of assignment: 07.09.2017
Confirmed by Study dept. on: 07.09.2017
Date and time of defence: 24.09.2018 09:00
Date of electronic submission:14.07.2018
Date of proceeded defence: 24.09.2018
Reviewers: PhDr. Miloslav Čedík
 
 
 
References
Seznam použité literatury
ARCELUS, Jon a MUNDEN, Alison. Poruchy pozornosti a hyperaktivita: přehled současných poznatků a přístupů pro rodiče a odborníky. Vyd. 3. Přeložila Dagmar TOMKOVÁ. Praha: Portál, 2008. Speciální pedagogika. ISBN 978-807367-4304.

BARKLEY, Russell. ADHD and the Nature of Self-Control. New York: The Guilford Press: 2005. ISBN: 978-1593852313.

BARKLEY, Russell. Attention-Deficit Hyperactivity Disorder: A Handbook for Diagnosis and Treatment. 3rd ed. New York: Guilford Press: 2006. ISBN: 978-1572303010.

BERTYN, Mark. Mindful parenting for ADHD: guide to cultivating calm, reducing stress and helping children thrive. Oakland: New Harbinger Publication, 2015. ISBN: ISBN 978-1-62625-180-9.

CARROLL, Lee a TOBER, Jan. Indigové děti: nové indigové děti přicházejí. Přeložila Veronika GLOGAROVÁ. Olomouc: Fontána, 2012. ISBN: 978-80-7336-696-4.

CLOUD, Henry a TOWNSEND, John. Hranice: Hranice a děti. Vyd. 2. Přeložila Alena ŠVECOVÁ. Praha: Návrat domů, 2016. ISBN: 978-80-7255-35-5.

ČÁP, Jan, MAREŠ Jiří. Psychologie pro učitele. Vyd. 2. Praha: Portál, 2001. ISBN: 80-7178-463-X.

ČERNÁ, Marie. a kol. Lehké mozkové dysfunkce. 3. vyd. Praha: Karolinum, 1999. ISBN 80-7184-880-8.

DRTÍLKOVÁ, Ivana, ŠERÝ, Omar, UHROVÁ, Alena a kol. Hyperkinetická porucha: ADHD. Praha: Galén, 2007. ISBN: 9788072624195.

DRTÍLKOVÁ, Ivana. Hyperaktivní dítě: vše, co potřebujete vědět o dítěti s hyperkinetickou poruchou (ADHD). Praha: Galén, 2007/b. ISBN: 978-807262-4478.

DSM-V Diagnostický, statistocký manuál duševních poruch. Přeložili, Hrdlička, Mohr, Raboch, Pavlovský, Ptáček. Praha: Portál 2015. ISBN:978-80-86471-52-5

EMMERSON, Jeff, YEHLING, Robert. Beyond ADHD: overcoming the label and thriving. Lanham: Rowman and Littlefield, 2017. ISBN: 978-14-42275-119.
HALLOWELL, Edward, RATEY, John. Poruchy pozornosti v dětství i dospělosti. Přeložila Dagmar BREJLOVÁ. Praha: Návrat domů, 2007. ISBN: 80-725-5154-5.

HELUS, Zdeněk, Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portál, 2004. ISBN: 978-80-717-8888-1.

HERMAN, Marek. Najděte si svého marťana: co jste vždycky chtěli vědět o psychlogii, ale ve škole vám to neřekli. Olomouc: Hanex, 2008. ISBN: 978-80-260-6070-3.

JUCOVIČOVÁ, Drahomíra a ŽÁČKOVÁ, Hana. Máte neklidné, nesoustředěné dítě?: metody práce s dětmi s LMD (ADHD, ADD) především pro učitele a vychovatele. 2. vyd. Praha: D + H, 2007. ISBN 978-80-903869-1-4.

JUCOVIČOVÁ, Drahomíra a ŽÁČKOVÁ, Hana. Máme dítě s ADHD: rady pro rodiče. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5347-8.

JUCOVIČOVÁ, Drahomíra a ŽÁČKOVÁ, Hana. Nepozornost, hyperaktivita a impulzivita: zápory i klady ADHD v dospělosti. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-271-0204-4.

KOLČÁROVÁ, Irena a LACINOVÁ, Lenka. Rodičovství očima matek neklidných dětí. Brno: Společnost pro odbornou literaturu – Barriester and Principal: MASARYKOVA UNIVERZITA, 2008. ISBN: 978-80-87029-47.

KOPŘIVA, Pavel, KOPŘOVOVÁ, Jana, NEVOLTOVÁ, Dobromila, NOVÁČKOVÁ, Jana. Respektovat a být respektován. Vyd. 2. Kroměříž: Spirála, 2006.

LACINOVÁ, Lenka, ŠKRDLÍKOVÁ, Petra. Dost dobří rodiče aneb drobné chyby ve výchově dovoleny. Praha: Portál, 2008. ISBN: 978-80-7367-442-7.

MARKHAM, Laura. AHA! Rodičovství. Přeložila Jana VLKOVÁ. Mladá fronta, 2015. ISBN: 978-80-204-3950-5.

MATĚJČEK, Zdeněk. Co, kdy a jak ve výchově dětí. Vyd. 2. Praha: Portál, 1999. ISBN: ISBN 80-7178-320-X.

MATĚJČEK, Zdeněk. Praxe dětského psychologického poradenství. Praha: Portál, 2011. ISBN:978-80-262-0000-0.

PACLT, Ivo, PTÁČEK, Radek, FLORIÁN, Jakub. Hyperaktivita. Praha: Vzdělávací institut ochrany dětí, 2006. ISBN: 80-86991-71-7.

PACLT, Ivo a kol. Hyperkinetická porucha a poruchy chování. Praha: Grada, 2007. ISBN: 80-2471-426-4.

PELLETIER, Emmanuelle. Porucha pozornosti bez hyperaktivity: pomoc rodičům a učitelům. Přeložila Veronika MATIÁŠKOVÁ. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0599-9.

PREKOPOVÁ, Jiřina, SCHWEIZEROVÁ, Christel. Neklidné dítě. Přeložily Alžběta SIROVÁTKOVÁ a Daniela VRBOVÁ. Praha: Portál, 2008.

ROGGE, Jan-Uwe. Děti potřebují hranice. Přeložila Alžběta SIROVÁTKOVÁ. Praha: Portál, 2016.

SHANKER, Stuart, BARKER, Teresa. Samoregulace: Jak pomoci svému dítěti (i vám) prolomit cyklus stresu a úspěšně se zapojit do života. Přeložil Karel, MARTINEC. Praha: Omega, 2017. ISBN: 978-80-7390-479-1.

STEHLÍKOVÁ, Petra. Stres u dětí – relaxační techniky a možné využití bazénové terapie při zvládání stresových situací u dětí. Praha, 2009. Bakalářská práce. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA. Vedoucí práce Vladimír Mašát.

ŠAUEROVÁ, Markéta, ŠPAČKOVÁ, Klára, NECHLEBOVÁ, Eva. Speciální pedagogika v praxi: kompletní péče o děti se SPUCH. Praha: Grada, 2012. ISBN: 978-80-247-4369-1.

THOROVÁ, Kateřina. Poruchy autistického spektra: dětský autismus, atypický autismus, Aspergerův syndrom, dezintegrační porucha. Vyd. 2. Praha: Portál, 2012. ISBN: 978-80-262-0215-8.

TRAIN, Alan. Specifické poruchy chování a pozornosti. Přeložila Michaela ŠÁROVÁ. Praha: Portál, 1997. ISBN: 80-7178-131-2.

VÁGNEROVÁ, Marie Psychologie pro pomáhající profese: variabilita a patologie lidské psychiky. Praha: Portál, 1999. ISBN: 978-807178-2148.

ZELINKOVÁ, Olga. Dyspraxie: vývojová porucha pohybové koordinace. Praha: Portál, 2017. ISBN:978-80-262-1266-9.

Elektronické zdroje:
CAHOVÁ, Pavlía, PEJČOCHOVÁ, Jana, OŠLEJŠKOVÁ, Hana: „Hyperkinetická porucha/ „Attention Deficit Hyperactivity Disorder“ u dětských pacientů s epilepsií“ in Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie (2011; 74/107 (2), s. 157). Dostupné [online]:http://www.csnn.eu/ceska-slovenska-neurologie-clanek/hyperkineticka-porucha-attention-deficit-hyperactivity-disorder-u-detskych-pacientu-s-epilepsii-35097?message=add&id_topic=35097&confirm_rules=1

CAHOVÁ, Pavlína, PEJČOCHOVÁ, Jana, OLŠEJCHOVÁ, Hana: „Hyperkinetická porucha/ ADHD v dospívání a dospělosti: diagnostika, klinický obraz a komorbidity“ in Neurologie pro praxi (2010; 11/6). Dostupné [online]:https://www.neurologiepropraxi.cz/pdfs/neu/2010/06/04.pdf

ČELEDOVÁ, Libuše, PEMOVÁ, Terezie, PTÁČEK, Radek a kol. „Podporu si zaslouží i rodiny s hyperaktivními dětmi“. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2010. Dostupné [online]:https://www.mpsv.cz/cs/8159

ČERMÁKOVÁ, Markéta, PAPEŽOVÁ, Hana a UHLÍKOVÁ, Petra. Poruchy pozornosti a hyperaktivita (ADHD/ADD). Praha: Portál (prevence rizikového chování), 2013. Dostupné [online]: http://www.prevence-praha.cz/adhd?start=3

DEHASS, Gonzalez a kol.: Examing the Relationship Between Parental Involment and Student Motivation, Educational Psychology Review, 17/3 (2005), s. 99-123. Dostupné [online]: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10648-005-3949-7

D’HOOSTELAERE, Donna. „Discipline in Montessori – with Miss Donna“. Publikováno 10. 11. 2010. Dostupné [online]:
https://www.youtube.com/watch?v=I1wojtOxz_4&t=114s(část I.)
Publikováno 11. 11. 2010. Dostupné [online]:
https://www.youtube.com/watch?v=tcrIf3i7vMc&t=600s(část II.)

DRTÍLKOVÁ, Ivana: „Diagnostika a léčba dětí s ADHD a komorbidní úzkostí“ in Pediatrie pro praxi (2013; 14/1). Dostupné [online]:https://www.pediatriepropraxi.cz/pdfs/ped/2013/01/09.pdf

DRTÍLKOVÁ, Ivana, FIALA, Adam: „Rozdílné dimenze subtypů ADHD“ in Česká a Slovenská psychiatrie (2016; 112/3) Dostupné [online]: www.cspsychiatr.cz/dwnld/CSP_2016_3_127_132.pdfhttp://www.cspsychiatr.cz/detail.php?stat=1097

FAN, Xitao CHEN, Michael: „Parental Involvement and Students' Academic Achievement: A Meta-Analysis”,Educational Psychology Review, 13/1 (2001), s. 1-22. Dostupné [online]:https://link.springer.com/article/10.1023/A:1009048817385

FOOD STANDARDS AGENCY: „Food additives, different food additives and advice on regulations and the safety of additives in food, publikováno 9. 1. 2018. Dostupné [online]: https://www.food.gov.uk/safety-hygiene/food-additives.

GALEA, Christine, SRIBERRAS, Christopher, GALEA, Marthese„Attention Deficit Hyperactivity Disorder – an overview“ in The Jurnal of the Malta College of Family Doctors (2014; 3/3). Dostupné [online]:https://www.um.edu.mt/library/oar/bitstream/handle/123456789/4495/Attention%20Deficit%20Hyperactivity%20Disorder.pdf?sequence=1&isAllowed=y

KUPOZ, program pro rozvoj pozornosti, dostupné [online]: http://www.kuprog.cz/?page_id=51.

HOOVER-DEMPSEY, Kathleen a kol.: „Parental Involvement in Homework“, Educational Psychologist, 36/3 (2001), s. 195–209. Dostupné [online]:https://pdfs.semanticscholar.org/bf02/276fa7118ec3ca0090e91600b2de265a1af4.pdf

HUBÁČEK, Jiří. „ADHD a výživa“. Publikováno dne 27. 2. 2014. Dostupné [online]:http://www.dlouhovekostbezleku.cz/mod/forum/discuss.php?d=214

MALÁ, Eva. „Hyperkinetické poruchy“ Pediatrie pro praxi 2002 (1). Dostupné [online]: https://www.pediatriepropraxi.cz/pdfs/ped/2002/01/04.pdf

MARKHAM, Laura. „Proč děti potřebují rutinu“. Dostupné [online]:https://www.aharodicovstvi.cz/proc-deti-potrebuji-rutinu/

MATĚJČEK, Zdeněk. „Poznámka k evolučnímu pohledu na syndrom ADHD“, in Psychiatrie pro praxi (2003; (3), s. 131-133)

MKN-10 Mezinárodní klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů, aktuálně platná k 1. 1. 2018, dostupné [online]:https://www.uzis.cz/cz/mkn/index.html.

SHAW, Philip et al. “Cortical Development in Typically Developing Children With Symptoms of Hyperactivity and Impulsivity: Support for a Dimensional View of Attention Deficit Hyperactivity Disorder.” in The American Journal of Psychiatry (2011; 168 (2), s. 143–151).

VOLEMANOVÁ, Marja. Neuro-vývojová terapie „Red tulip“. Dostupné [onine]: http://www.red-tulip.cz/
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html