Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Proměna obsahu článků s úniky informací v technologicky zaměřených médiích PhoneArena.com a MobilMania.cz
Thesis title in Czech: Proměna obsahu článků s úniky informací v technologicky zaměřených médiích PhoneArena.com a MobilMania.cz
Thesis title in English: The development and change of information leaks in news articles published on tech - oriented media PhoneArena.com and MobilMania.cz
Key words: Média, online žurnalistika, zdroje, embargo, únik informací, PhoneArena.com, MobilMania.cz
English key words: Media, online journalism, news sources, embargo, information leaks, PhoneArena.com, MobilMania.cz
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Media Studies (23-KMS)
Supervisor: Mgr. Jan Miessler
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 14.08.2017
Date of assignment: 14.08.2017
Date and time of defence: 27.06.2018 08:30
Venue of defence: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1
Date of electronic submission:10.05.2018
Date of proceeded defence: 27.06.2018
Reviewers: PhDr. Mgr. Bc. Jan Jirků, Ph.D.
 
 
 
URKUND check:
References
CARLSON, David. The History of Online Journalism. In: KAWAMOTO, Kevin. Digital Journalism: Emerging Media and the Changing Horizons of Journalism. Rowman & Littlefield, 2003. ISBN 9780742526815
ČUŘÍK, Jaroslav. Nové trendy v médiích I: Online a tištěná média. Masarykova univerzita. 2012. ISBN 978-80-210-5825-5
FOUST, Jim. Online Journalism: Principles and Practices on the Web. Routledge. 2017. ISBN 9781351816021
HALADA, Jan. OSVALDOVÁ, Barbora. Slovník žurnalistiky: Výklad pojmů a teorie oboru. Karolinum. 2017. ISBN 978-80-246-3752-5
HAVELKA. Miloš. Sekularizace, odkouzlení světa a „pluralizace náboženskosti“. In: Sociologický časopis / Czech Sociological Review (2013), 49 (2). ISSN 00380288
MCQUAIL, Dennis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál. 2002. ISBN 80-7178-714-0
NEUENDORF, Kimberly. The Content Analysis Guidebook. 2002. Sage Publications. ISBN 978-0761919773
QUINN, Stephen. FILAK, Vincent. Convergent Journalism: An Introduction. Taylor & Francis. 2005. ISBN 9780240807249
SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: Nejužívanější metody a techniky. 2015. Grada Publishing. ISBN 978-80-247-3568-9
WARD, Mike. Journalism Online. Taylor & Francis. 2002. ISBN 9780240516103
Preliminary scope of work
Tato diplomová práce se zabývá obsahy zpráv týkajících se úniků informací na webových stránkách PhoneArena.com a Mobilmania.cz zaměřujících se na zpravodajství ohledně mobilních telefonů a témat s nimi spjatými. Úniky informací se v dnešní době v oblasti elektroniky často objevují právě na podobných zájmových webových stránkách a je tak vhodné se na tento jev zaměřit právě i z hlediska mediální analýzy. Práce zkoumá pomocí kvantitativní obsahové analýzy nejenom frekvence výskytu takových zpráv mezi lety 2006 až 2016, ale také další součásti, jako jsou zdroje takových zpráv, umístění upozornění na téma zprávy, či případnou pochybnost autora nad pravdivostí obsahu takové informace. Dále je věnována pozornost porovnání rozdílů ve výsledcích mezi českou a zahraniční stránkou. V teoretické rovině se pak zabývá tématy jako jsou online žurnalistika, zdroje online žurnalistiky, informační embargo, etické aspekty úniků informací a pozornost je i věnována častým původcům takových zpráv, označovaných jako „únikáři“. Práce se snaží docílit objasnění proměny, kterou si oba zkoumané weby prošly během daných let ve vztahu ke zprávám zabývajícími se právě úniky informací.
Preliminary scope of work in English
The topic of this thesis is the content of news articles regarding information leaks published on websites PhoneArena.com and MobilMania.cz, which focus on mobile phone news and related topics. Information leaks nowadays often appear in the electronics area on related websites, therefore it is proper to focus on this phenomenon from the viewpoint of media analysis. The work explores (through quantitative content analysis) not only the frequency of such reports between years from 2006 to 2016, but also other features, such as sources of such reports, the location of the notice regarding the information leak, or the potential doubt of the author over the truth of the content of such information. Further attention is paid to the comparison of differences between the Czech and international pages. On the theoretical level, this thesis focuses on the topics of online journalism, sources of online journalism, information embargo, ethical aspects of information leaks, with attention to originators of such reports called „leakers”. This thesis seeks to clarify the transformation of the two mentioned sites over the said years in regard to the news articles focused on information leaks.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html