Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Typologie pořadu a programová struktura kontinuálního vysílání ČT24
Thesis title in Czech: Typologie pořadu a programová struktura kontinuálního vysílání ČT24
Thesis title in English: Typology of series and programming structure of continuous broadcasting CT24
Key words: Česká televize, ČT24, zpravodajství, televizní vysílání, kontinuální vysílání, Studio ČT24, zpravodajská relace, sledovanost
English key words: Czech television, ČT24, news, television broadcast, continuous broadcasting, Studio ČT24, news programme, television rating
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Media Studies (23-KMS)
Supervisor: prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 11.08.2017
Date of assignment: 11.08.2017
Date and time of defence: 24.09.2019 09:00
Venue of defence: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1, H013, Hollar - místn. č. 013
Date of electronic submission:31.07.2019
Date of proceeded defence: 24.09.2019
Reviewers: PhDr. Milan Kruml
 
 
 
URKUND check:
References
BOYD, Andrew, Peter STEWART a Ray ALEXANDER. Broadcast Journalism: Techniques of Radio and Television News. 6. London: Focal Press, 2008. ISBN 978-0-240-81024-9.
DEUZE, Mark. Život v médiích. 1. Praha: Karolinum, 2015. ISBN 978-80-246-2815-8.
DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost: Příručka pro uživatele. 3. Praha: Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0139-7.
HALADA, Jan a Barbora OSVALDOVÁ. Slovník žurnalistiky: Výklad pojmů a teorie oboru. 1. Praha: Karolinum, 2017. ISBN 978-80-246-3752-5.
JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Masová média. 2. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0743-6.
KEPPLINGER, Hans Mathias a Uwe HARTUNG. Störfall-Fieber: Wie ein Unfall zum Schlüsselereignis einer Unfallserie wird. Freiburg: Karl Alber - Alber-Broschur, 1995. ISBN 9783495478059.
MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-574-5.
ORLEBAR, Jeremy. Kniha o televizi. 1. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2012. ISBN 978-80-7331-246-6.
OSVALDOVÁ, Barbora a kol. Zpravodajství v médiích. 1. Praha: Karolinum, 2001. ISBN 80-246-0248-2.
ŠMÍD, Milan. Média, internet, TV NOVA a já. 1. Praha: ISV nakladatelství, 2000.
TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. 1. vyd. Praha: Portál, 2006. 191 s. ISBN 80-7367-096-8.
TUCHMAN, Gaye. Making News: A Study in the Construction of Reality. 1. New York: Free Press, 1978. ISBN 978-0029329603
Preliminary scope of work
Podstatou diplomové práce je definovat a následně analyzovat jeden z televizních pořadů zpravodajské stanice ČT24 – Studio ČT24. Jedná se o specifický typ kontinuálního vysílání, který ČT24 svým divákům nabízí každý den, sedm dní v týdnu, jako jediná v České republice, a který je svým způsobem jedinečný i mezi ostatními pořady evropských veřejnoprávních médií. Teoretická část se zabývá standardními postupy práce ve zpravodajství – od získání informace po zasazení zprávy do vysílacího scénáře. Je doplněna o faktické poznámky, které pro potřeby práce poskytl zástupce šéfredaktora zpravodajství ČT24 František Lutonský. Výzkum se ve formě kvantitativní obsahové analýzy soustředí na strukturu samotného pořadu, a především na jeho obsah. Na vzorku čtyř celých týdnů ze čtyř programových období demonstruje strukturu a skladbu kontinuálního vysílání zpravodajské stanice ČT24. Zaměřuje se také na změnu skladby vysílání v případě mimořádné události, a to vše v kontextu divácké sledovanosti.
Preliminary scope of work in English
The aim of this thesis is to define and analyze one of the TV shows of the ČT24 news station – Studio ČT24. It is a specific type of continuous broadcast delivered by ČT24 to the viewers, as the only one in Czech republic, every day – seven days a week. In its way it is also unique among the TV shows of european public service media. Theoretical part deals with standart procedures in news broadcasting, starting with acquiring the information and its incorporation into the broadcasting script. This part contains factual notes provided by the ČT 24 news broadcast deputy editor-in-chief František Lutonský. Research aims on the structure of the show itself, particularly on the content, by means of the quantitative content analysis. It demonstrates the structure and composition of the continuous broadcast of the ČT24 news station on the sample of four whole weeks choosed from four programme periods. It also aims on the changes of broadcast composition in case of extraordinary event. in context of the viewership.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html