Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Stereotypizace hudební hvězdy prostřednictvím dokumentu
Thesis title in Czech: Stereotypizace hudební hvězdy prostřednictvím dokumentu
Thesis title in English: Sterotypization of a music star through a documentary
Key words: stereotypizace, dokumentární portrét, hudební hvězda, metoda zakotvené teorie
English key words: stereotyping, documentary portrait, pop star, grounded theory method
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Media Studies (23-KMS)
Supervisor: prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 10.08.2017
Date of assignment: 10.08.2017
Date and time of defence: 25.09.2018 09:00
Venue of defence: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1, H012, 12, Hollar - místn. č. 012
Date of electronic submission:16.07.2018
Date of proceeded defence: 25.09.2018
Reviewers: Mgr. Pavel Křemen
 
 
 
URKUND check:
References
ALLPORT, Gordon Willard. O povaze předsudků. Přeložil Eduard GEISSLER. Praha: Prostor, 2004. Obzor (Prostor). ISBN 80-7260-125-3.

BASKERVILLE, David a Tim BASKERVILLE. Music business handbook and career guide. 11th ed. Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications, c2017. ISBN 978-1-5063-0953-8.

BELLIS, Mark A, Karen HUGHES, Olivia SHARPLES, Tom HENNELL a Katherine A HARDCASTLE. Dying to be famous: retrospective cohort study of rock and pop star mortality and its association with adverse childhood experiences. BMJ Open [online]. 2012, 2(6), e002089- [cit. 2018-06-05]. DOI: 10.1136/bmjopen-2012-002089. ISSN 2044-6055. Dostupné z: http://bmjopen.bmj.com/lookup/doi/10.1136/bmjopen-2012-002089

BURTON, Graeme, Jan JIRÁK. Úvod do studia médií. Brno: Barrister & Principal, 2001. Studium (Barrister & Principal). ISBN 80-85947-67-6.

CASHMORE, Ellis. Celebrity culture. Second edition. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2014. ISBN 978-0-415-63109-9.

CHAPMAN, Simon, Kim MCLEOD, Melanie WAKEFIELD a Simon HOLDING. Impact of news of celebrity illness on breast cancer screening: Kylie Minogue's breast cancer diagnosis. Medical Journal of Australia[online]. 2005, 183(5), 247-250 [cit. 2018-06-05]. Dostupné z: https://www.mja.com.au/system/files/issues/183_05_050905/cha10589_fm.pdf

DEARN, Lucy Kathryn. Young People and Popular Music Culture [online]. University of York, 2013, 118 [cit. 2018-06-04]. Dostupné z: http://etheses.whiterose.ac.uk/5705/1/LDMResBlackandWhite.pdf

DOLFSMA, Wilfred. Consuming pop music/constructing a life world. International Journal of Cultural Studies [online]. 2016, 7(4), 421-440 [cit. 2018-06-04]. DOI: 10.1177/1367877904047862. ISSN 1367-8779. Dostupné z: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1367877904047862

EDWARDS, Tim, ed. Kulturální teorie: klasické a současné přístupy. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-685-8.

FITTERMAN RADBILL, Catherine. Introduction to the music industry: an entrepreneurial approach. Second edition. New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2017. ISBN 978-1-138-92480-2.
76

GABLER, Neal. Toward a New Definition of Celebrity [online]. 2001, 16 [cit. 2018-06-04]. Dostupné z: https://learcenter.org/pdf/Gabler.pdf

KURZMAN, Charles, Chelise ANDERSON, Clinton KEY, Youn Ok LEE, Mairead MOLONEY, Alexis SILVER a Maria W. VAN RYN. Celebrity Status. Sociological Theory [online]. 2016, 25(4), 347-367 [cit. 2018-05-28]. DOI: 10.1111/j.1467-9558.2007.00313.x. ISSN 0735-2751. Dostupné z: http://journals.sagepub.com/doi/10.1111/j.1467-9558.2007.00313.x

MUTZ, Diana C. a Seth K. GOLDMAN. Mass Media. The SAGE Handbook of Prejudice, Stereotyping and Discrimination [online]. 1 Oliver's Yard, 55 City Road, London EC1Y 1SP United Kingdom : SAGE Publications, 2010, s. 241258 [cit. 2018-06-11]. DOI: 10.4135/9781446200919.n15. ISBN 9781412934534. Dostupné z: http://sk.sagepub.com/reference/hdbk_prejudicestereotypediscrim/n15.xml

MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-574-5.

NICHOLS, Bill. Úvod do dokumentárního filmu. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2010. ISBN 978·80-7331-181-0.

PICKERING, Michael. Stereotyping: the politics of representation. New York: Palgrave, 2001. ISBN 0-333-77209-1.

REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004. ISBN 807178-926-7.

ŘIHÁČEK, Tomáš, Ivo ČERMÁK a Roman HYTYCH. Kvalitativní analýza textů: čtyři přístupy. Brno: Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-80-210-63822.

STRAUSS, Anselm L. a Juliet CORBIN. Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody zakotvené teorie. Brno: Sdružení Podané ruce, 1999. ISBN 808583460x.

URBAN, Lukáš, Josef DUBSKÝ a Karol MURDZA. Masová komunikace a veřejné mínění. Praha: Grada, 2011. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80247-3563-4.

Preliminary scope of work
Diplomová práce zkoumá problematiku stereotypizace na dokumentárních portrétech vykreslujících ikony populární hudby. V teoretické části práce je nastíněna problematika stereotypizace jako součásti mediální reprezentace reality, formulován je pojem „celebrita“ i jeho specifika v rámci hudebního průmyslu. Teoreticky uchopen je také pojem „dokumentární portrét“. V praktické části práce jsou představeny zkoumané dokumentární filmy. Popsána je rovněž metodika výzkumu a jeho design. Závěrečnou část práce tvoří výzkumná zpráva shrnující výsledky získané kvalitativním zkoumáním na základě zakotvené teorie.
Preliminary scope of work in English
This diploma thesis focuses on matters of stereotyping of documentary portraits depicting pop music icons. The theoretical part of the thesis deals with issues such as stereotyping as part of media representation of reality, and the definition of term “celebrity” and its specifics in the context of music industry. The term “documentary portrait” is also grasped theoretically. The practical part of the thesis introduces the documentary films which were examined. The methodology of the research and its design are described as well. The final part of the thesis consists of a research report, which includes results acquired by a qualitative survey on the basis of a grounded theory method.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html