Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Svět redakce magazínu pro ženy: Tisk versus online
Thesis title in Czech: Svět redakce magazínu pro ženy: Tisk versus online
Thesis title in English: The world of editors in women's magazines: Print versus online
Key words: konvergence, cross-media, multiskilling, redakce ženského časopisu, lifestylový časopis, lifestylový web, Blesk pro ženy, Blesk pro ženy.cz
English key words: Convergence, cross-media, multiskilling, newsroom of women´s magazine, lifestyle magazine, lifestyle web, Blesk pro ženy, Blesk pro ženy.cz
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Media Studies (23-KMS)
Supervisor: PhDr. Irena Reifová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 10.08.2017
Date of assignment: 10.08.2017
Date and time of defence: 27.06.2018 08:30
Venue of defence: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1, H012, 12, Hollar - místn. č. 012
Date of electronic submission:11.05.2018
Date of proceeded defence: 27.06.2018
Reviewers: Mgr. Jan Miessler
 
 
 
URKUND check:
References
DEUZE, Mark. Media work. Cambridge: Polity, 2007. Digital media and society series. ISBN 978-0-7456-3925-3.
Kniha se zaměřuje na práci redaktorů, co obnáší a co pro ně samotné znamená. Na základě rozhovorů s mediálními profesionály z různých zemí autor předkládá obraz, jaké to je pracovat v médiích v současné době. Zaměřuje se zejména na to, jak se redaktoři zvládají přizpůsobovat neustále se měnícím trendům v médiích, hlavně vlivem digitálním médiím, které vymazávají dříve stanovené hranice.

JENSEN, Klaus. Media convergence: the three degrees of network, mass, and interpersonal communication. London: Routledge, 2010. ISBN 978-0-415-48204-2.
Kniha se zabývá digitálními, novými, médii. Autor je dává do protikladu s těmi tradičními typy médií a snaží se podat odpověď na dvě hlavní otázky mediálních studií: Jak média ovlivňují člověka? Jak člověk s médii zachází?

MORAVEC, Václav. Média v tekutých časech: konvergence audiovizuálních médií v ČR. Praha: Academia, 2016. Společnost. ISBN 978-80-200-2572-2.
Kniha se snaží vysvětlit trendy v současných médiích v českém kontextu. Zabývá se proměnou audiovizuálních médií, například rolí „produživatele“, nebo jaká je digitální propast v českém prostředí.

HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Čtvrté, přepracované a rozšířené vydání. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-0982-9.
Příručka pro design, tvoření a vyhodnocování kvalitativního výzkumu. Popisuje kvalitativní metody sloužící ke sběru dat, následně postup jejich kódování a také jejich analýzu.

DEUZE, Mark. What is multimedia journalism? Journalism Studies [online]. Taylor & Francis, 2004, roč. 5, č. 2, s. 139-152. DOI: 10.1080/1461670042000211131. ISSN 1469-9699.
V tomto článku se autor věnuje definici klíčových pojmů, které v současnosti definují svět redaktorů a novinářů pracujících v multimediálních newsroomech. Klíčovou otázkou je, jak multimedialita ovlivňuje práci redaktorů a jak oni sami sebe, a svou práci, vnímají.

METYKOVÁ, Monika a Lenka WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ. Changing journalistic practices in Eastern Europe: The cases of the Czech Republic, Hungary and Slovakia. Journalism, SAGE Publications, 2009, roč. 5, č. 10, s. 719-736. ISSN 1464-8849.
Práce se zabývá změnami, které nastaly v žurnalistické praxi na počátku druhého tisíciletí. Předmětem analýzy autorek se staly tři postkomunistické země: Česko, Maďarsko a Slovensko. Při analýze se autorky zaměřily na tři hlavní aspekty: 1) dominantní hodnoty v žurnalistické profesy, a jak se změnily za posledních deset let. 2) Tlak mocenských struktur na práci redaktorů a 3) Vliv technologických změn na žurnalistickou praxi a procesy.
Preliminary scope of work
Časopis Blesk pro ženy vznikl roce 2004. O dva roky později přibylo i jeho webové dvojče a v prostoru redakce vznikl integrovaný newsroom printu a webu. Postupem času se ale čím dál tím více odlišuje, ale zároveň práce mezi redakcemi je velmi úzká. Žurnalismus před nástupem síťových médií měl jasné hranice, pravidla, nebo alespoň jasnější, než v době konvergence médií, kdy se jednotlivé platformy překrývají. Jak se s těmito výzvami vypořádala, a vypořádává, redakce ženského magazínu? Jak redakce pracuje v „době digitální“? Co znamená v kontextu redakce Blesku pro ženy multimediální novinář? Jaké strategie editoři využívají při produkci obsahu, jak do printu, tak i na web? Jaké dopady má na práci redakce sbližování médií neboli konvergence?
Výzkumný cíl:
Zjistit, jaké strategie uplatňuje redakce v době konvergence a multimediálního novináře.
Hlavní výzkumná otázka:
Jak funguje redakce tištěného a online magazínu Blesk pro ženy v době konvergence médií?

Preliminary scope of work in English

The magazine Blesk pro ženy was created in 2004. Two years later, an integrated newsroom of the print and web was created. Althought it is working under the same brand, both media platforms are becoming different.The cooperation between editorial offices is very close, though. Journalism before the emergence of network media had clear boundaries, rules, or at least clearer than right now, at the time of media convergence where the different types of media platforms overlap. How have this editorial office dealt with these challenges? How does the editorial staff work in "digital time"? What does a multimedia journalist mean in the context of Blesk pro ženy? What strategies do editors use to produce content, both in the print and on the web? What impact does the media convergence have on the work practice of editors? The aim of this diploma thesis is to find out what strategy the editors use at the time of convergence and the multimedia journalist. The main research question is: How does the print and online magazine Blesk pro ženy work at the time of media convergence?
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html