Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Postavení travesti show v mediální kultuře
Thesis title in Czech: Postavení travesti show v mediální kultuře
Thesis title in English: The role of travesti show in media culture
Key words: Travesti show, travestita, transvestita, transsexuál, „queer culture,“ „queer theory,“ historie homosexuality, divadlo, média, předsudky.
English key words: Travesty show, Drag Queen, transvestite, transsexual, queer culture, queer theory, history of homosexuality, theatre, Media, prejudices.
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Media Studies (23-KMS)
Supervisor: PhDr. Irena Reifová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 04.08.2017
Date of assignment: 04.08.2017
Date and time of defence: 24.01.2019 08:30
Venue of defence: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1
Date of electronic submission:04.01.2019
Date of proceeded defence: 24.01.2019
Reviewers: Mgr. Jan Miessler
 
 
 
URKUND check:
References
Aristoteles (1939) Politika. Praha: Jana Laichter.
Askew Emily, O. Wesley Allen a Buttrick David (2015) Beyond heterosexism in the pulpit. Eugene: Cascade Books.
Barták Matěj, Vebrová Jitka a Rychlá Renata (2008) Nový slovník cizích slov pro 21. století. Praha: Plot.
Bassermann Lujo (1993) Nejstarší řemeslo: Kulturní dějiny prostituce. Praha: Mladá fronta.
Berelson Bernard (1952) Content analysis in communication research. Glencoe: Free Press.
Bestajovský Martin (2004) Lidové obyčeje a nápady pro šikovné ruce Zima. Praha: CPress.
Blahník Vojtěch Kristian (1929) Světové dějiny divadla. Praha: Aventinum.
Borneman Ernest (1994) Encyklopedie sexuality. Praha: Victoria Publishing.
Boswell John (1981) Christianity, social tolerance, and homosexuality: gay people in Western Europe from the beginning of the Christian era to the fourteenth century. Chicago: University of Chicago Press.
Bray Alan (1995) Homosexuality in Renaissance England. New York: Columbia University Press.
Brockett Oscar G. (1999) Dějiny divadla. Praha: Lidové noviny.
Buckland Warren (2009) Film Theory and Contemporary Hollywood Movies. New York: Routledge.
Burr Kenneth A. (2009) Coming out, coming home: making room for gay spirituality in therapy. New York: Routledge.
Butler Judith (1999) Gender trouble: feminism and the subversion of identity. New York: Routledge.
Cage Ken a Evans Moyra (2003) Gayle: the language of kings and queens - history and dictionary of gay language in South Africa. South Africa: Jacana.
Cameron Deborah a Kulick Don (2003) Language and Sexuality. Cambridge: Cambridge University Press.
Campbell Joseph (1991) The masks of God. Primitive mythology. New York: Arkana.
Capponi Věra (1994) Sexuologický slovník. Praha: Grada.
Dorazil Otakar (1992) Vládcové v dějinách Evropy. Klatovy: Amlyn.
Fanel Jiří (2000) Gay historie. Praha: Dauphin.
Foucault Michel (1986) The history of sexuality. New York: Pantheon Books.
Frel Jiří (1964) Portréty Feidias. Praha: Orbis.
Gernstner David (2006) The Routledge International Encyclopedia of Queer Culture. New York: Routledge.
Hájek Martin (2014) Čtenář a stroj: vybrané metody sociálněvědní analýzy textů. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).
Hašková Hana, Křížková Alena, Linková Marcela (2006) Mnohohlasem. Vyjednávání ženských prostorů po roce 1989. Praha: Sociologický ústav AV ČR.
Hilská Vlasta (1947) Japonské divadlo. Praha: Ústav pro učební pomůcky průmyslových a odborných škol.
Hooper Anne (2006) Sexopedie: vše, co jste dosud nevěděli. Praha: Ikar.
Hunningher B. (1955) The origin of the theater: an essay. Westport, Connecticut.: Greenwood Press.
Ishida Yoriko (2010) Modern and postmodern narratives of race, gender, and identity: the descendants of Thomas Jefferson and Sally Hemings. New York: Peter Lang.
Jagose Annamarie (1998) Queer Theory. Victoria: Melbourne University Press.
Katz Jonathan (1976) Gay American history: lesbians and gay men in the U.S.A. New York: Avon Books.
Lauretis T. (1991) Queer Theory: Lesbian and Gay Sexualities. Bloomington: Indiana University Press.
Mackenzie J. Lachlan a Álvarez González Elsa (2008) Languages and cultures in contrast and comparison. Amsterdam: J. Benjamins Pub. Co.
Maduit J.A. (1979) Keltové. Praha: Panorama.
Mikšaníková Tereza, Hacsi Barbara a Orlando Daniela. (2008) Nejen pro LGBT komunitu. Praha: eLnadruhou, o.s.
O´Brien Jodi (2009) Encyclopedia of gender and society. Los Angeles: SAGE.
O´Brien Jodi a Arlene Stein (2018) Gender, sexuality, and intimacy: a contexts reader. Los Angeles: SAGE.
Procházka Ivo (2002) Coming out: průvodce obdobím nejistoty, kdy kluci a holky hledají sami sebe. Brno: STUD.
Putna Martin C. (2011) Homosexualita v dějinách české kultury. Praha: Academia.
Stehlíková Eva (1991) Řecké́ divadlo klasické́ doby. Praha: Ústav pro klasická́ studia.
Stehlíková Eva (2005) Antické divadlo. Praha: Karolinum.
Strauss Anselm L. a Corbin Juliet (1999) Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody zakotvené teorie. Brno: Sdružení Podané ruce.
Sullivan Nikki (2003) A critical introduction to queer theory. Edinburgh: Edinburgh Univ. Press.
Šrámková Taťána (2015) Sexuologie pro zdravotníky. Praha: Galén.
Turner W. Victor (1982) From ritual to theatre: the human seriousness of play. New York City: Performing Arts Journal Publications.
Večerková Eva (2015) Obyčeje a slavnosti v české lidové kultuře. Praha: Vyšehrad.
Vice Sue (1997) Introducing Bakhtin. Manchester: Manchester University Press.
Vondrušková Alena (2015) Český lidový a církevní rok. Brno: MOBA.
Weiss Petr (2010) Sloupky o sexu: 40 úvah o sexu a vztazích. Praha: Mladá fronta.
Preliminary scope of work
Diplomová práce Postavení travesti show v mediální kultuře se zabývá otázkou, zda existuje podobnost mezi způsobem mediální prezentace travesti show a tím, jak lidé o tomto kulturním žánru mluví a smýšlí. Jako výzkumnou metodu jsem zvolila kvalitativní obsahovou analýzu a dotazníkové šetření. Teoretická část se zaměřuje na vysvětlení rozdílů mezi pojmy travestita, transvestita a transsexuál. Práce se věnuje historii homosexuality, „queer culture“ a „queer teorii.“ Upřesňuje rozdíly mezi českou travesti show a zahraniční „Drag Queen show.“ Zaměřuje se na historii divadla, která může být spojena s prvky travesti show – hledá, kdy v historii muži ztvárňovali postavy žen. Praktická část se zaměřuje na získání konkrétních jevů z kvalitativní obsahové analýzy, které jsou následně rozřazeny kódováním do jednotlivých kategorií. Každý jev je podložen úryvkem článku. Do praktické části této práce je zaměřeno také dotazníkové šetření. Práce si klade za cíl získat 50 respondentů, kteří jsou bez zkušenosti s travesti show a 50 jedinců, kteří travesti show navštívili. Jejich odpovědi jsou vzájemně porovnány. Závěrečná kapitola jevy z kvalitativní obsahové analýzy porovnává s odpověďmi z dotazníkového šetření. Na základě tohoto srovnání práce zjišťuje, zda existuje podobnost mezi způsobem mediální prezentace travesti show a tím, jak lidé o tomto kulturním žánru mluví a smýšlí.
Preliminary scope of work in English
The diploma thesis The Role of Travesti Show in Media Culture is concerned with a question if we can find some similarities between the way how media presents travesty show and the way how people think and talk about this kind of entertainment. As a research method I chose qualitative content analysis and questionnaire. Theoretical part explains the differences between the terms drag queen, transvestite and transsexual. This part will be also focused on history of homosexuality, queer culture, queer theory, differences between Czech travesty show and Drag Queen show – which is typical for foreign countries. In this part I will also describe the history of theatre that could be connected with Drag Queen – when and where men played women’s roles. In practical part I will create concrete codes from qualitative content analysis and from these codes I will make categories. Each code will be proved by an example in article. Part of practical part is also a questionnaire. For this questionnaire is important to find 50 respondents who didn’t visit travesty show and 50 people who this kind of entertainment visited and then I will compare answers of both groups. In the end of this thesis I will compare the codes from qualitative content analysis with the answers from the questionnaire. And based on this comparison I will find out if there exist any similarities between the way how media presents travesty show and the way how people think and talk about this kind of entertainment.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html