Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Analýza prezentace motivu slumu a života v něm v českých médiích v letech 2010-2017
Thesis title in Czech: Analýza prezentace motivu slumu a života v něm v českých médiích v letech 2010-2017
Thesis title in English: Analysis of Presentation of Motif of Slum and Life in it in Czech Media in 2010-2017
Key words: Slumy, kvantitativní obsahová analýza, zakotvená teorie, uprchlická krize, urbanizace, mediální prezentace
English key words: Slums, quantitative content analysis, grounded theory, migrant crisis, urbanization, media presentation
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Media Studies (23-KMS)
Supervisor: PhDr. Tereza Klabíková Rábová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 03.08.2017
Date of assignment: 03.08.2017
Date and time of defence: 21.09.2020 08:00
Venue of defence: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1, H012, 12, Hollar - místn. č. 012
Date of electronic submission:29.07.2020
Date of proceeded defence: 21.09.2020
Reviewers: doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D.
 
 
 
URKUND check:
References
DAVIS, Mike. Planet of slums. New York: Verso, 2006, 256 s. ISBN 9781844670222.

JIRÁK, Jan a Barbora KÖPPLOVÁ. Média a společnost. 2. vydání., Praha: Portál, 2007, 207 s. ISBN 978-80-7367-287-4.

The Challenge of Slums: Global Report on HumanSettlements2003, EarthscanPublications, 2003, s. 310. ISBN 978-1-84407-037-4.

TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010, s. 293. ISBN 978-80-7367-683-4.

DESGROPPES, Amélie a Sophie TAUPIN. Kibera: The Biggest Slum in Africa? In: Les Cahiersd’Afrique de l’Est / The East AfricanReview [online]. Nairobi: IFRA – InstitutFrançais de Recherche en Afrique, 2011, s. 1-10 [cit. 2020-07-19]. ISSN 2071-7245. Dostupné z: https://journals.openedition.org/eastafrica/521

MAHABIR, Ron, Andrew CROOKS, Arie CROITORU a Peggy AGOURIS. The study of slums as social and physical constructs: challenges and emerging research opportunities. Regional Studies, Regional Science [online]. 2016, 3(1), 399-400 [cit. 2020-07-15]. DOI: 10.1080/21681376.2016.1229130. ISSN 2168-1376. Dostupné z: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21681376.2016.1229130
Preliminary scope of work
Diplomová práce se zabývá tím, jakým způsobem česká média zobrazovala světové slumy (Ciudad Neza, Dharavi, Kibera, Khayelitsha a Orangi Town) v letech 2010–2017. Podle odhadů organizace UN-HABITAT žije momentálně ve slumech jedna miliarda lidí a dle současných prognóz bude v roce 2050 světové chudinské čtvrti obývat až tři miliardy lidí. Sledované období zachycuje mimo jiné i roky, kdy se Evropa potýkala s nárůstem migrantů, a zjišťuje, zda byla prezentace slumů touto problematikou ovlivněna. Diplomová práce kombinuje metodu kvantitativní obsahové analýzy a kvalitativní obsahové analýzy prostřednictvím zakotvené teorie a odpovídá na otázku, jakým způsobem média světové slumy prezentují a jaké charakteristiky jim přiřazují.Zabývá se také tím, zda v průběhu let došlo k proměně způsobu, jakým média o slumech referovala, a příčinami, které vedly média k tomu, aby o chudinských čtvrtích své čtenáře informovala. K získání potřebných dat bylo využito databáze Newton Media, prostřednictvím které byly vybrány relevantní příspěvky z novin, časopisů a jejich internetových mutací, webových portálů veřejnoprávních médií a komerčních televizí. Výstupem práce je představení získaných dat z výzkumu.
Preliminary scope of work in English
The thesis deals with how the Czech media depicted the world's slums (Ciudad Neza, Dharavi, Kibera, Khayelitsha and Orangi Town) from 2010 to 2017. UNHABITAT estimates that one billion people live in slums, and according to current forecasts, up to three billion people is going to be in the world's poor districts by 2050. Among other things, the examined period also covers the years when Europe was dealing with the migrant crisis. The thesis determines whether the image of slums presented by the media has been influenced by this crisis/phenomenon. The thesis combines the methods of quantitative content analysis and qualitative content analysis through an entrenched theory and answers the question of how the media present the world slums and what characteristics they assign to them. It also examines whether there has been a change in the way the media has reported on slums over the years and the causes that have led the media to inform its readers about poor neighbourhoods. To obtain the necessary data, the Newton Media database was used and relevant contributions from newspapers, magazines and their internet mutations, web portals of public media and commercial television were selected through this database. The outcome of the work is to present the data obtained from the research.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html