Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 341)
Assignment details
   Login via CAS
Novinář jakožto digitální nomád
Thesis title in Czech: Novinář jakožto digitální nomád
Thesis title in English: Journalist as a digital nomad
Key words: Digitální, nomád, novinář, konvergence, hybridizace, článek, fotografie, blog, freelancer.
English key words: Digital, nomad, journalist, convergence, hybridisation, article, photograph, blog, freelancer.
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Journalism (23-KZ)
Supervisor: Mgr. Bc. Jaromír Hanzal
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 28.07.2017
Date of assignment: 28.07.2017
Date and time of defence: 24.09.2019 08:00
Venue of defence: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1, H110, Hollar - místn. č. 110
Date of electronic submission:10.05.2019
Date of proceeded defence: 24.09.2019
Reviewers: PhDr. Mgr. Bc. Jan Jirků, Ph.D.
 
 
 
URKUND check:
References
Tištěné zdroje:
BROCK, George. Out of print: newspapers, journalism and the business of news in the digital age. London: KoganPage, 2013. ISBN 978-074-9466-510.
CARDOSO, Gustavo. The Media in the Network Society: Browsing, News, Filters and Citizenship. Lisboa, Portugal: CIES – Centre for Research and Studies in Sociology, 2006. ISBN 978-1-84753-792-8.
DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. 4., nezměn. vyd. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1966-8.
DOČEKALOVÁ, Markéta. Tvůrčí psaní pro každého. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247- 1602-x.
DOUBRAVOVÁ, Jarmila. Sémiotika v teorii a praxi. Vyd.2., Praha: Portál, 2008. ISBN 978- 80-7367-493-9.
HENDL, Jan. Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha: Karolinum, 1999.
JAKUBOWICZ, Karol. Nová ekologie médií: konvergence a mediamorfóza. Zlín: Verbum,
2013. ISBN 978-80-87500-38-5.
KUBIŠTA, Jan a Ladislav REJMAN. Slovník cizích slov. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1959.
LINHART, Jiří. Slovník cizích slov pro nové století. Litvínov: Dialog, 2002. ISBN 80-85843- 61-7.
MCQUAIL, Denis. Žurnalistika a společnost. V Praze: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-3093-9.
MORAVEC, Václav. Média v tekutých časech: konvergence audiovizuálních médií v ČR. Praha: Academia, 2016. ISBN 978-80-200-2572-2.
MOURATIDIS, Georgios. Digital Nomadism: Travel, Remote Work and Alternative Lifestyles. Department of Arts and Cultural Sciences, 2018. Master Thesis. Lund University, Sweden. Vedoucí práce Lars-Eric Jönsson.
Ottův slovník naučný: Ilustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Praha: Jan Otto, 1899. Svazek č. XIV.
POOL, Ithiel de Sola. Technologies of freedom. Cambridge, Mass.: Belknap Press, 1983. ISBN 978-067-4872-325.
PROCHÁZKA, Vladimír a kolektiv. Příruční slovník naučný. II. díl. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1964.
REJMAN, Ladislav. Slovník cizích slov. 2., doplněnévydání. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1971.
ROSULEK, Martin. Digitální nomád: cestuj po světě a pracuj odkudkoli. Praha: Powerprint, 2016. ISBN 978-80-7568-014-3.
RUMLOVÁ, Kateřina. Sada rozhovorů s žurnalisty na různých pozicích novinářské profese. Brno, 2018. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií. Vedoucí práce Ing. Rudolf Burgr, Ph.D.
SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. Praha: Grada, 2014. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3568-9.
STRAUSS, Anselm, Juliet CORBINOVÁ a Stanislav JEŽEK. Základy kvalitativního výzkumu: Postupy a techniky metody zakotvené teorie. Boskovice: Albert, 1999. ISBN 80- 85834-60-X.
TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-683-4.
VINŠ, Matouš a Petr NOVÁK. Travel bible: praktické rady za milion, jak procestovat svět za pusu. Aktualizované, rozšířené vydání. Praha: Blue Vision, 2016. ISBN ISBN978-80-87672- 54-9.

Elektronické zdroje:
CHADWICK, Andrew. Andrew Chadwick on System. In: Youtube [online]. 8. 9. 2017
Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=1amWvifU-a0
The Hybrid Media [cit.13. 4. 2019]. CHADWICK, Andrew. The Hybrid Media System [online]. London, University of London. 2011 [cit. 13. 4. 2019]. Dostupné z: https://static1.squarespace.com/static/566d81c8d82d5ed309b2e935/t/56791d40c7 e733efa42ab34f/1315071631997/Andrew_Chadwick_Hybrid_Media_System_ECPR_August _9th_2011.pdf.
CHAO-CHEN, Lin a Majority OJI. 2013. Convergence of new and old media: new media representation in traditional news. Chinese Journal of Communication. 6(2): . DOI: 10.1080/17544750.2013.785667
Digital nomad. In: macmillandictionary.com: [on-line]. 2009. [cit 6. 4. 2019]. Dostupné z: https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/digital-nomad
DVOŘÁKOVÁ, Ilona. Obsahová analýza/ formální obsahová analýza/ kvantitativní obsahová analýza. AntropoWebzin [online]. Plzeň: AntropoWeb, Katedra Antropologických a historických věd při FF, ZČU, 2010, 2/2010 [cit 12. 4. 2019]. ISSN 1801-8807.
European Commission (1997) Green Paper on the convergence of the telecommunications, media and information technology sectors, and the implications for Regulation - Towards an information society approach. COM (97) 623, Brussels: European Union. [cit 15. 3. 2019] Dostupné z: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/green-paper- convergence-telecommunications-media-and-information-technology-sectors-and
FUCHS, Christian a Sebastian SEVIGNANI. What is Digital Labour? What is Digital Work? What’s their Difference? And why do these Questions Matter for Under- standing Social Media? [online]. United Kingdom, Austria, 2013 [cit. cit. 10. 4. 2019]. Dostupné z: http://triple-c.at/index.php/tripleC/article/viewFile/461/468
Go Nomad, 2019 [online]. [cit. 8. 2. 2019]. Dostupné z: https://www.gonomad.com
GREEN, Graeme. 2019. About. [online]. [cit. 8. 2. 2019]. Dostupné z: http://www.graeme- green.com/about
Hedvábná stezka, 2019 [online]. [cit. 8. 2. 2019]. Dostupné z: https://www.hedvabnastezka.cz
KŮSOVÁ, Lucie a Lukáš KONEČNÝ, 2017a. O nás. Loudavým krokem [online]. [cit. cit. 18. 4. 2019]. Dostupné z: https://loudavymkrokem.cz/omne/
KŮSOVÁ, Lucie, 2017b. Jak prodávat fotky z cestování. Power of Doing [online]. [cit. 22. 4. 2019]. Dostupné z: https://powerofdoing.blog/jak-prodavat-fotky-z-cestovani/
Matador, 2019 [online]. [cit. 8. 2. 2019]. Dostupné z: https://matadornetwork.com
NASH, Caleece, Mohammad Hossein JARRAHI, Will SUTHERLAND a Gabriela PHILLIPS. Digital nomads beyond the buzzword: Defining digital nomadic work and use of digital technologies [online]. [cit 16. 4. 2019]. USA: University of North Carolina. 25 April 2018. Dostupné z: https://doi.org/10.1007/978-3-319-78105-1_25
Remote Work & Jobs for Digital Nomads (uzavřená skupina). In: Facebook [online]. [cit. 20. 4. 2019]. Dostupné z: https://www.facebook.com/groups/remotework.digitalnomads/
ROSULEK, Martin. Digitální nomádi, Základní charakteristika. Digitální nomádství [online]. [cit. 24. 4. 2019]. Dostupné z: https://digitalninomadstvi.cz/digitalni-nomadi/
TABERY, Erik.Jak zachránit média[online].Respekt, 16. 2. 2019 [cit. 20. 4. 2019]. Dostupné z: https://www.respekt.cz/tydenik/2019/8/erik-tabery-jak-zachranit-media
TIGAR, Lindsay, 2018. 8 Ways Digital Nomad Journalists Stay Productive. Clear Voice [online]. [cit. 26. 4. 2019]. Dostupné z: https://www.clearvoice.com/blog/8-ways-digital- nomad-journalists-stay-productive/
VÁCLAVEK, Petr. Výdělky ve fotobankách 2017 [online]. fotobanky.cz, 19. 3. 2018. [cit. 22. 4. 2019]. Dostupné z: http://www.fotobanky.cz/vydelky-ve-fotobankach-2017
VINŠ Matouš a Petr NOVÁK, 2016. Kdo je digitální nomád. Travel Bible [online]. [cit. 20. 4. 2019]. Dostupné z: https://travelbible.cz/kdo-je-digitalni-nomad/
Wanderlust, 2017 [online]. [cit. 10. 2. 2019]. Dostupné z: https://www.wanderlust.co.uk

Informace získané osobním kontaktem:
FREIWALD Jakub, 2019. Rozhovor o zkušenosti s digitálním nomádstvím. Praha, 30. 4.
GREEN Graeme, 2019. Rozhovor o zkušenosti s digitálním nomádstvím. Praha, 30. 3.
HALOUSKA Matěj, 2019. Rozhovor o zkušenosti s digitálním nomádstvím.
HAUCK Otto, 2019. Rozhovor o fotografii, jejím prodeji a proměnách, které přišly s digitalizací. Brno, 3. 3. 2019.
KONEČNÁ Lucie, 2019. Rozhovor o zkušenosti s digitálním nomádstvím. Praha, 10. 4.
SKŘIVÁNKOVÁ Adéla, 2019. Rozhovor o zkušenosti s digitálním nomádstvím. Praha, 8. 4.
VRÁNOVÁ Andrea a Adam VRÁNA, 2019. Rozhovor o zkušenosti s digitálním nomádstvím. Praha, 3. 4.
ROSULEK Martin, 2019. Téma: Digitální nomádství a freelanceři. Praha, 25. 4.
VINŠ Matouš, 2019. Téma: Digitální nomádství a freelanceři. Praha 25. 4. 2019.

Zaniklé zdroje:
Vagabundo, 2017 [online]. [cit. 10. 2. 2017]. Nedostupné z: www.vagabundomagazine.com
Preliminary scope of work
Předložená diplomová práce se zabývá digitálním nomádstvím (moderním způsobem práce na dálku, umožněným zejména existencí internetu a sociálních sítí) a implikacemi tohoto fenoménu pro žurnalistické prostředí a fungování médií. Koncept digitálního nomádství nejprve podchycuje teoreticky, a to jak obecně, tak specificky z hlediska teorie médií, konkrétně v kontextu technologické konvergence a hybridizace médií, a na základě dostupné literatury se pokouší pojem digitální nomád podchytit a definovat. V hlavní, praktické části pak autorka provádí primární výzkum, kdy metodou polostrukturovaných a hloubkových rozhovorů zkoumá každodenní a všednodenní fungování digitálních nomádů – žurnalistů, jejich motivaci, specifika a rizika spojená s digitálním nomádstvím a rovněž to, zda, jak a jestli je možné se jako digitální nomád – žurnalista vlastně vůbec uživit; a dále analyzuje některé internetové platformy a weby, skrze které digitální nomádi produkují svůj mediální obsah.
Preliminary scope of work in English
This diploma thesis deals with the phenomenon of digital nomadism (a modern way of long distance work enabled mainly by the existence of the internet and social networks) and the implications of this phenomenon for the journalistic environment and the functioning of the media. At first, the concept of digital nomadism captures theoretically, both generally and specifically in terms of media theory, specifically in the context of technological convergence and media hybridization, and attempts to capture and define the notion of digital nomad at all based on available literature. In the main part, the author conducts primary research, where she uses the method of semi-structured and in-depth interviews to examine the everyday and everyday functioning of digital nomads – journalists, their motivation, specifics and risks associated with digital nomadism, whether, as a digital nomad, a journalist can actually make a living; and further analyzes selected internet platforms and content that includes digital nomads to produce their media content.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html