Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Zobrazení Alžběty II. v agenturním zpravodajství ČTK na vybraných událostech roku 2016
Thesis title in Czech: Zobrazení Alžběty II. v agenturním zpravodajství ČTK na vybraných událostech roku 2016
Thesis title in English: Reflection of Elizabeth II in the Czech News Agency ilustrated on selected events in 2016
Key words: Česká tisková kancelář, zpravodajská agentura, zahraniční zpravodajství, agenturní zpráva, Alžběta II.
English key words: The Czech News Agency, news agency, foreign coverage, agency news, Elizabeth II
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Journalism (23-KZ)
Supervisor: PhDr. Mgr. Ludmila Trunečková, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 19.07.2017
Date of assignment: 19.07.2017
Date and time of defence: 18.06.2018 08:00
Venue of defence: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1, H108, Hollar - místn. č. 108
Date of electronic submission:10.05.2018
Date of proceeded defence: 18.06.2018
Opponents: PhDr. Milan Šmíd
 
 
 
URKUND check:
References
OSVALDOVÁ, Barbora. Zpravodajství v médiích. 2., upr. vyd. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1899-9.
Publikace je složená z příspěvků několika autorů. Zaměřuje se na zpravodajství v agentuře, v rozhlasu, televizi, na internetu a na fotografické zpravodajství. Součástí je i kapitola zabývající se jazykem zpráv a Etický kodex novináře.

ŠMÍD, Milan a Ludmila TRUNEČKOVÁ. Novinář a jeho zdroje v digitální éře. Praha: Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1661-2.
Tato publikace se věnuje novým technologiím a produktům v oblasti mediální komunikace. V první části se zabývá informacemi dostupnými online na internetu a ve druhé části zase tiskovou agenturou ČTK.

TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Tiskové agentury. Praha: Karolinum, 1997. ISBN 80-7184-459-4.
Publikace shrnuje jednotlivé typy, kategorie a statutární uspořádání tiskových agentur a dále nabízí přehled tiskových agentur v Evropě se stručnou charakteristikou. Obsahuje také některé zákony vztahující se k Československé tiskové kanceláři a pozdější České tiskové kanceláři.

ROCHE, Marc a [Z FRANCOUZSKÉHO ORIGINÁLU PŘELOŽILA KARINA MATĚJŮ]. Alžběta II: poslední královna. Praha: Práh, 2008. ISBN 9788072522118.
Kniha francouzského novináře působícího v Londýně jako dopisovatele předkládá pohled na současnou britskou panovnici a na celé prostředí královského dvora. Text doprovází několik dodatků: rodokmen, významná data panování Alžběty II., stručné poznámky o nejdůležitějších členech rodiny a další.

SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. 1. vyd. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-3568-9.
Publikace seznamuje čtenáře s jednotlivými etapami empirického výzkumu sociálních věd. Zabývá se výzkumnými jednotkami, hypotézami, technikami sběru dat, analýzou dokumentů a kvalitativní analýzou dat. V závěru nabízí informace týkající se publikování závěrů výzkumu.
Preliminary scope of work
Královna Alžběta II. je světově známou osobností, a tak se dá předpokládat, že o ní budou média (a také agentury) veřejnost informovat. Je rovněž v současné době nejdéle vládnoucím monarchou na světě, v loňském roce 2016 oslavila své jubilejní 90. narozeniny, které vzbudily zájem nejen zahraničních novinářů, ale i českých. Cílem této práce je zjistit, jak ČTK informovala o královně Alžbětě II. právě v roce 2016 a demonstrovat tato zobrazení na vybraných událostech téhož roku, přičemž jednou z nich budou právě královniny devadesáté narozeniny.
Preliminary scope of work in English
The Queen Elizabeth II. is a world-famous person, so it can be assumed that the media (and also the agencies) will inform the public about her. Currently she is also the world's longest reigning monarch, in 2016 she celebrated her 90th birthday, which has raised interest not only from foreign journalists but also from czech journalists. The aim of this work is to find out how the Czech News Agency informed about the Queen Elizabeth II. just in 2016 and demonstrate these views on selected events of that year, one of this events will be the Queen's 90th birthday.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html