Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Obezita a fat shaming v médiích na příkladu Patricie Solaříkové a Super.cz
Thesis title in Czech: Obezita a fat shaming v médiích na příkladu Patricie Solaříkové a Super.cz
Thesis title in English: Obesity and fat shaming in media on the example Patricie Solaříková and Super.cz
Key words: Fat-shaming, tloušťka, bulvár, Patricie Solaříková, diskriminace, stigma
English key words: Fat-shaming, fatness, tabloid, Patricie Solaříková, discrimination, stigma
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Journalism (23-KZ)
Supervisor: Mgr. Tereza Fousek Krobová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 19.07.2017
Date of assignment: 19.07.2017
Date and time of defence: 18.06.2019 08:00
Venue of defence: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1, H110, Hollar - místn. č. 110
Date of electronic submission:10.05.2019
Date of proceeded defence: 18.06.2019
Reviewers: doc. PhDr. Barbora Osvaldová
 
 
 
URKUND check:
References
GILES, David. Psychologie médií. Praha: Grada, 2012. Z pohledu psychologie. ISBN 978-80-247-3921-2.

OSVALDOVÁ, Barbora a Radim KOPÁČ, ed. Co je bulvár, co je bulvarizace. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-3229-2.

WOLF, Naomi. The Beauty myth: how images of beauty are used against women. New York: Doubleday, 1992. Anchor Books. ISBN 0-385-42397-7.

FARRELL, Amy Erdman. Fat shame: stigma and the fat body in American culture. New York: New York University Press, 2011. ISBN 0814728340.

FIALOVÁ, Ludmila. Body image jako součást sebepojetí člověka. Praha: Karolinum, 2001. ISBN 80-246-0173-7.

GROGAN, Sarah. Body image: psychologie nespokojenosti s vlastním tělem. Praha: Grada, 2000. Psyché (Grada). ISBN 80-7169-907-1.

FIALOVÁ, Ludmila a František David KRCH. Pojetí vlastního těla: zdraví, zdatnost, vzhled. Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2160-9.
Preliminary scope of work
Adorace štíhlosti a kultu dokonalého těla je problémem už několik desítek let, masmédia a bulvární tisk k tomu velmi přispívají. V důsledku těchto jevů se v posledních letech stále více prosazují fenomény fat-shame a fat-glorification, které buď naprosto odsuzují obezitu a ponižují lidi s nadváhou, nebo obezitu adorují a postižené jedince vyzdvihují nad hubené. Práce si dává za cíl v teoretické části představit první z fenoménů, který odsuzuje obézní část populace bez ohledu na jejich zdravotní stav a jiné životní aspekty, které mohou vést k nezapříčiněnému nabírání váhy, a zmapovat přístup médií (zejména bulváru) v oblasti nadváhy. Praktická část pak analyzuje vybrané články z bulvárního serveru Super.cz, který v úvodu charakterizuje po obsahové stránce, cílové skupině a zaměření, a snaží se dohledat konkrétní příklady fat-shamingu na článcích týkajících se kolísající váhy herečky Patricie Solaříkové mezi lety 2013 až 2017. Solaříková je v praktické části představena, a kromě analýzy přístupu Super.cz v textech pojednávajících o její hmotnosti, se práce zabývá i četností vydávání článků o její váze a zároveň poměrem těchto článků k textům zabývajícím se jinými tématy ohledně osobnosti Solaříkové – její práci, soukromém životě a podobně. Na základě této analýzy se práce pokouší zhodnotit, zda a v jaké míře se Super.cz fat shamingu dopouští právě v tomto konkrétním případě.
Preliminary scope of work in English
The adoration of thinness and the cult of perfect body has been an issue for many decades; with substantial contributions of the mass media and the press. As consequence, the phenomena of fat-shaming and fat-glorification become prominent, either by denouncing obesity and humiliating the overweight, or by worshipping the obese and elevating their status above the slender people. The theoretical part of the thesis aims to introduce the first phenomenon, which condemns the corpulent population disregarding their state of health and other aspects of life, capable of causing an unfounded weight increase, and to depict the approach of the media (tabloids in particular) towards the excess weight. The practical part of the thesis is concerned with analysing selected articles of a tabloid journal Super.cz, beginning with characterising its content, target audience and focus, and strives to reveal specific instances of fat-shaming on articles regarding the fluctuating weight of actress Patricie Solaříková between years 2013 and 2017. The practical part opens with presentation of the actress and apart from analysing the approach of Super.cz in articles regarding the actress’ weight, the thesis deals with the frequency of such articles and the proportion of the aforementioned articles to columns concerned with other aspects of the actress’ life – her work, private life and so on. Based on this analysis, the thesis endeavours to assess whether, and to what extent, does Super.cz commit fat-shaming in this particular case.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html