Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Externí komunikace malých podniků na příkladu Velvet Bakery Prague
Thesis title in Czech: Externí komunikace malých podniků na příkladu Velvet Bakery Prague
Thesis title in English: External communication of small enterprises: A Case Study of Velvet Bakery Prague
Key words: malé podniky, komunikace, marketing, internet, sociální sítě
English key words: small enterprises, communication, marketing, internet, social media
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Marketing Communication and Public Relations (23-KMKPR)
Supervisor: Ing. Bc. Petra Koudelková, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 17.07.2017
Date of assignment: 17.07.2017
Date and time of defence: 05.02.2019 09:00
Venue of defence: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1, H108, Hollar - místn. č. 108
Date of electronic submission:05.01.2019
Date of proceeded defence: 05.02.2019
Opponents: Mgr. Ing. Marek Vranka
 
 
 
URKUND check:
References
Akademické zdroje:

GAŽO, RICHARD. Význam malých a středních podniků pro ekonomiku ČR a SR [online]. Praha, 2013 [cit. 2019-01-02]. Dostupné z: https://vskp.vse.cz/61618. Diplomová práce. Vysoká škola ekonomická v Praze. Vedoucí práce Zdenka Vostrovská.
KOPIČKOVÁ, Markéta. Spolupráce módních značek s influencery na Instagramu. Praha, 2018 [cit. 2019-01-02]. Bakalářská práce (Bc.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra marketingové komunikace a PR.
KUŽELÍKOVÁ, Markéta. Komunitní weby a jejich význam pro marketingové aktivity firem [online]. Plzeň, 2013 [cit. 2019-01-02]. Dostupné z: https://theses.cz/id/gxxk0c/>. Bakalářská práce. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická. Vedoucí práce Ing. Jan Petrtyl.
PÁNEK, JAN. Význam marketingové komunikace pro podnik [online]. Praha, 2018 [cit. 2019-01-02]. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Právnická fakulta. Vedoucí práce Ing. Jan Pokorný.Knižní zdroje:

ALLEN, Judy. Event planning: the ultimate guide to successful meetings, corporate events, fund-raising galas, conferences, conventions, incentives and other special events. 2nd ed. Mississauga, Ont.: J. Wiley & Sons Canada, 2000. ISBN 978-0-470-15574-5.
ANDERSON, Judy L. Event Management Simplified. Bloomington: AuthorHouse, 2010.ISBN 978-1-4490-7551-4.
BEDNÁŘ, Vojtěch. Marketing na sociálních sítích: prosaďte se na Facebooku a Twitteru. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-3320-0.
CHATURVEDI, Ashutosh. Event Management: A Professional and Developmental Approach. New Delhi: Global India Publications Pvt, 2009. ISBN 978-81-907941-9-0.
ČICHOVSKÝ, Ludvík. Marketing na rozhraní dvou tisíciletí. 11th ed. Praha: Radix, 2001. ISBN 80-860-3131-4.
FORET, Miroslav a Petr KRÁL. Marketingová komunikace: prosaďte se na webu a sociálních sítích. Brno: Computer Press. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-251-1041-9.
GRIFFIN, Ricky W. Management. 11th ed. Mason, OH: South-Western Cengage Learning, c2013.ISBN 978-1111969714.
HESKOVÁ, Marie a Peter ŠTARCHOŇ. Marketingová komunikace a moderní trendy v marketingu: jak komunikovat na našem trhu. 2., přepracované a rozšířené vydání. Praha: Oeconomica, 2009. ISBN 978-80-245-1520-5.
JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing: strategie a trendy. 2., rozš. vyd. Praha: Grada, 2013. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4670-8.
JANOUCH, Viktor. Internetový marketing. 2. vyd. V Brně: Computer Press, 2014. ISBN 978-80-251-4311-7.
KARLÍČEK, Miroslav. Marketingová komunikace: jak komunikovat na našem trhu. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-247-5769-8.
KARLÍČEK, Miroslav. Základy marketingu: jak komunikovat na našem trhu. 2., přepracované a rozšířené vydání. Praha: Grada, 2018. ISBN 978-80-247-5869-5.
KOTLER, Philip. Moderní marketing: 4. evropské vydání. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1545-2.
PELSMACKER, Patrick de, Maggie GEUENS a Joeri van den BERGH. Marketingová komunikace. Praha: Grada, 2003. Expert (Grada). ISBN 80-247-0254-1.
PHILLIPS, Kim Walsh. Ultimate Guide to Instagram for Business [online]. 2018 [cit. 2019-01-02].ISBN 9781599186023.
PŘIKRYLOVÁ, Jana a Hana JAHODOVÁ. Moderní marketingová komunikace: jak komunikovat na našem trhu. 2., přepracované a rozšířené vydání. Praha: Grada, 2010. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-3622-8.
SAMMIS, KRISTY. Influencer Marketing For Dummies Book. 2015. ISBN 978-1-119-11409-3.
ŠINDLER, Petr. Event marketing: jak využít emoce v marketingové komunikaci. Praha: Grada, 2003. Manažer. ISBN 80-247-0646-6.
STAŇKOVÁ, Anna. Podnikáme úspěšně s malou firmou. V Praze: C.H. Beck, 2007. C.H. Beck pro praxi. ISBN 978-80-7179-926-9.
SZARKOVÁ, Miroslava. Komunikácia v manažmente a marketingu. Bratislava: Ekonomická univerzita, 1994.
VEBER, Jaromír a Jitka SRPOVÁ. Podnikání malé a střední firmy. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2012. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4520-6.
VODÁČEK, Leo a Oľga VODÁČKOVÁ. Malé a střední podniky: konkurence a aliance v Evropské unii. Praha: Management Press, 2004. Malé a střední podnikání. ISBN 80-726-1099-6.
Preliminary scope of work
Bakalářská práce “Externí komunikace malých podniků na příkladu Velvet Bakery Prague” se zabývá analýzou jednotlivých nástrojů komunikace společnosti Velvet Bakery Prague a nabízí jednotlivé návrhy na jejich zlepšení. V teoretické části práce vykládá klíčové pojmy spojené s podnikáním, klasifikací podniků, marketingovou komunikací a vysvětluje její nástroje, které jsou posléze využívány v praktické části.
V praktické části autorka představuje společnost Velvet Bakery Prague, analyzuje její silné a slabé stránky, porovnává ji s konkurencí, popisuje produtovou řadu společnosti a na závěr rozebírá šoučasný stav její marketingové komunikace, včetně proveditelných návrhů na její zlepšení, díky kterým společnost může dosáhnout vyšší efektivnosti. 
V neposlední řadě, se práce věnuje stanovení časového hamronogramu a hrubého rozpočtu na marketingovou komunikaci. Pro úplnost práce nastavuje autorka i adekvátní ukazatele KPI’s, které firmě pomohou v měření dosažených výsledků.
Preliminary scope of work in English
My bachelor’s thesis on the “External communications of small businesses based on Velvet Bakery Prague” focuses on an analysis of the individual communication tools adopted by Velvet Bakery Prague and puts forward individual proposals for their improvement. The theoretical part of the work tackles key concepts related to running a business, classification of businesses, marketing communications while also explains the tools subsequently used in the practical part.
The practical part offers an overview of Velvet Bakery Prague, including an analysis of its strengths and weaknesses, a comparison to the competition, description of the company’s product range and concluding with a breakdown of the current status of its marketing communications including feasible proposals for improvement, leading to higher efficiency levels within the company. Last but not least, the work commits to setting a timeframe and a gross budget for marketing communications. In the interests of completeness, I have also put forward appropriate KPIs intended to assist the company in measuring achieved outcomes.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html