Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Poselství a vzájemný vztah sociálních myšlenek Bernarda Bolzana a Charlese Fouriera
Thesis title in Czech: Poselství a vzájemný vztah sociálních myšlenek Bernarda Bolzana a Charlese Fouriera
Thesis title in English: Message and relationship of social thoughts of Bernard Bolzano and Charles Fourier
Key words: organizace společnosti, sociální nerovnost, soukromé vlastnictví, družstevnictví, kapitalismus, socialismus, utopismus, vize, pokrok, školství a výchova
English key words: organization of society, social inequality, private property, cooperative society, capitalism, socialism, utopism, vision, progress, education
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Supervisor: prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 02.07.2017
Date of assignment: 10.02.2020
Date and time of defence: 11.01.2022 09:00
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, R218, 218, 2. patro, vlevo, zadní trakt
Date of electronic submission:06.01.2022
Date of proceeded defence: 11.01.2022
Course: Diploma Thesis (OSZD005)
Reviewers: PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
I. Studující vyhledá a zpracuje relevantní odbornou literaturu a další informační zdroje. Zpracuje analýzu a komparaci různých přístupů ke zkoumané problematice.

II. Všechny zásadní kroky studující průběžně konzultuje s vedoucím práce. Formální úprava práce bude odpovídat požadavkům Opatření děkana 8/2015 a Přílohy č. 1 k tomuto opatření.
References
BOLZANO, B. O nejlepším státě. Praha: Vyšehrad, 1952.
ČERVINKA, F. Kdo je Charles Fourier. Praha: Orbis, 1949.
FOURIER, CH. Velká metamorfóza. Praha: Mladá fronta, 1983.
FOURIER, CH. Výbor z díla. Praha: Orbis, 1950.
LOUŽIL, J. Bernard Bolzano. Praha: Melantrich, 1978.
SEIDLEROVÁ, I. Politické a sociální názory Bernarda Bolzana. Praha: Československá akademie věd, 1963.
SOJÁK, V. Kdo je Bernard Bolzano. Praha: Orbis, 1948.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html