Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Některé otázky důstojnosti ženy v současnosti
Thesis title in Czech: Některé otázky důstojnosti ženy v současnosti
Thesis title in English: Some questions about the dignity of women in today's world
Key words: důstojnost, žena, identita, vztah, feminismus, historie postavení ženy
English key words: dignity, woman, identity, women’s role in the history
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Pastoral Theology and Law Sciences (26-KPAO)
Supervisor: doc. ThLic. Ing. Aleš Opatrný, Th.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 27.06.2017
Date of assignment: 27.06.2017
Confirmed by Study dept. on: 28.06.2017
Date and time of defence: 25.06.2020 11:00
Date of electronic submission:05.05.2020
Date of submission of printed version:25.06.2020
Date of proceeded defence: 25.06.2020
Opponents: ThLic. Ing. Marie Zimmermannová, Th.D.
 
 
 
Guidelines
Po prostudování literatury vypracovat strukturu tvořené práce, tu konsultovat a postupně práci vytvářet. Dbát na dobrou práci s literaturou a dát důraz na zřetelný výsledek zkoumání, který bude tvořit závěr práce.
References
JAN PAVEL II. Mulieris dignitate, encyklika o důstojnosti a povolání ženy. Zvon, Praha 1992
MEZINÁRODNÍ TEOLOGICKÁ KOMISE. Společenství a služba: lidská osoba stvořená k Božímu obrazu. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2005.
FRANTIŠEK. Amoris laetitia. Paulínky, Praha, 978-80-7450-225-5
ABRAMSOVÁ, Lynn . Zrození moderní ženy.
CROISSANT, Jo. Kňazstvo ženy alebo kňazstvo srdca. Bratislava: Serafín,1994. ISBN 80-85310-42-2
DRÁPAL,Dan. Emancipace žen v církvi. Návrat domů, Praha 2003. ISBN 80-7255-084-5
ELDREDGE, John a Stasi. Úchvatná. Návrat domů, Praha 2010. ISBN 987-80-7255-229-0
ELDREDGE, John a Stasi. Boj o lásku. Portál, Praha 2011. ISBN 987-80-262-0017-8
EVDOKIMOV, Pavel. Žena a spása světa, Refugium Velehrad-Roma, Olomouc 2011
GIBELLINI, Rosino. Teologické směry 20.století. Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2011
RUPNIK, Marko Ivan a Josef ČUNEK. Adam a jeho žebro. Velehrad: Refugium, 2004. Současné otázky. ISBN 80-86715-20-5
RUPNIK, Marko Ivan. Vybrané otázky z antropologie. Refugium Velehrad-Roma, Olomouc. Studijní texty Centra Aletti. ISBN 80-86045-99-4.
Sborník Unie katolických žen. Ženská spiritualita I. Pastorační středisko sv. Vojtěcha, Praha 2009
Sborník Unie katolických žen. Žena v církvi a ve společnosti II. Pastorační středisko sv. Vojtěcha , Praha 2001
Sborník Unie katolických žen. Žena v církvi a ve společnosti II. Pastorační středisko sv. Vojtěcha , Praha 2005
RYŠKOVÁ Mireia. Doba Ježíše Nazaretského
TENACE, Michelina a Pavel AMBROS. Vybrané kapitoly z antropologie: Stvoření člověka k obrazu a podobenství Božímu. Velehrad: Refugium, 2001. Studijní texty. ISBN 80-86045-76-5.
BUBEN, Milan M.; KUČERA, Rudolf; KUKLA, Otakar A.. Svatí spojují národy : portréty evropských světců. 2. rozš. vyd. Praha : Panevropa, 1995. 195 s.ISBN 80-85846-00-4
KALISTA, Zdeněk. Blahoslavená Zdislava z Lemberka. Listy z dějin české gotiky. 3. vyd. Praha : Zvon, 1991. 341 s. ISBN 80-7113-042-7.
DURYCH, Jaroslav. Světlo v tmách. 2. vyd. Praha : Vyšehrad, 1991. 214 s. ISBN 80-7021-062-1.
POLIŠENSKÝ Josef, OSTROVSKÁ Lucie. Ženy v dějinách lidstva.
Preliminary scope of work
Cílem práce je popsat různá pojetí důstojnosti ženy v dnešní době. V první části se práce zabývá tím, jak byla důstojnost člověka, zvláště ženy, vnímána v různých dobách. Tento popis historického kontextu má vycházet z příběhů konkrétních žen v konkrétních podmínkách jejich života.
Stěžejní druhá část práce je založena na konkrétních církevních dokumentech a bude popisovat chápání důstojnosti ženy vycházející z aktuálního učení katolické církve.
Z těchto východisek bude vyvozeno, co důstojnost ženy podporuje a co ji brání.
Preliminary scope of work in English
The aim of this thesis is to describe various concepts of the women’s dignity in the present day. In the first part, the thesis will look into how the human dignity and especially the dignity of women was perceived through out the ages. This description of the historical context will be based on the stories of particular women in specific circumstances of their lives.
The fundamental second part of the work will be based on ecclesiastical documents and will describe the understanding of the dignity of a woman based on the current teaching of the Catholic Church.From these fundaments it will be deduced what supports the dignity of women and what undermines it.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html