Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Boj proti financování terorismu z pohledu významné banky působící v ČR
Thesis title in Czech: Boj proti financování terorismu z pohledu významné banky působící v ČR
Thesis title in English: Combating terrorist financing from the perspective of a major bank operating in the Czech Republic
Key words: financování terorismu, mezinárodní sankce, soukromá finanční instituce, FATF, AML/CFT
English key words: financing of terrorism, international sanctions, private financial institution, FATF, AML/CFT
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Security Studies (23-KBS)
Supervisor: prof. Mgr. Oldřich Bureš, Ph.D., M.A.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 21.06.2017
Date of assignment: 27.09.2017
Date and time of defence: 06.09.2018 08:30
Venue of defence: Jinonice - U Kříže 8, Praha 5, J3093, Jinonice - místn. č. 3093
Date of electronic submission:03.08.2018
Date of proceeded defence: 06.09.2018
Opponents: PhDr. Irah Kučerová, Ph.D.
 
 
 
URKUND check:
Guidelines
Výzkumná otázka:
Jak je prováděna implementace mezinárodně-právního rámce pro boj proti financování terorismu ve významné bance působící v ČR?

Obsah:

1. Úvod – práce nejprve představuje mezinárodně-právní rámec pro boj proti financování terorismu, následně akademickou debatu týkající se role soukromých společností v tomto případě, v jejímž rámci budou představeny problémy týkající se této oblasti a samotné implementace. Na základě interview se zaměstnanci banky pak provedu analýzu implementace představeného rámce.

2. Mezinárodně-právní rámec pro boj proti terorismu
a. Model chytrých sankcí (the smart sanctions model) – prosazovaný Radou bezpečnosti OSN
- Vytváření ‚černých listin‘ – povinnost zmrazit aktiva, zabránit cestování a kriminalizace jakýchkoli pokusů o financování či vyzbrojování teroristů
b. Model proti praní špinavých peněz (anti-money laundering model)
- G-7 FATF – 40 doporučení pro boj proti praní špinavých peněz + 9 speciálních doporučení, více zaměřený přímo na financování terorismu
c. Problémy
- Ačkoli jsou tyto dva rámce považovány za současné standardy, neexistuje závazná povinnost vynucení
- Implementace závisí na práci soukromých finančních a nefinančních institucí
- Ačkoli teoreticky jasná implementace, v praxi mnohem větší výzva (umbrella reports, cover your ass policy)
- Problém s měřením efektivity a používáním příliš tvrdých sankcí

3. Akademická debata týkající se boje proti financování terorismu
- Boj proti financování terorismu nestál za žádnou velkou akademickou debatou
- rostoucí role soukromých společností v bezpečnosti a partikulárně boji proti terorismu (obzvláště týkající se ochrany kritické infrastruktury, která je dnes z velké části v rukou soukromníků), public-private partnership
- Pro vs. Proti
- Problémy:
• Svoboda vs. Bezpečnost
• Orientace na bezpečnost vs. Orientace na zisk
• Blacklisting

4. Analýzy implementace mezinárodně-právního rámce pro boj proti financování terorismu
- Analýza na základě interview s úředníky oddělení Compliance, vnitřních předpisů banky a dotazníkového šetření ve studované instituci

5. Závěr
- Porovnání praxe s teorií mezinárodního práva pro boj proti financování terorismu, příspěvek do debaty o efektivitě boje proti financování terorismu
References
Seznam zdrojů:
Primární zdroje:
MEZINÁRODNÍ DOHODY, SMĚRNICE A NAŘÍZENÍ, ČESKÁ LEGISLATIVA A METODICKÉ POKYNY:
FATF. International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation. Paris, FATF, 2012-2017. Dostupné z: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%202012.pdf.
FATF. FATF IX Special Recommendations. Paris, FATF, 2001-2008. Dostupné z: https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2016/03/fatf-9specialrec.pdf.
International Convention for the Supression of the Financing of Terrorism. General Assembly of the United Nations, 1999. Dostupné z: http://www.un.org/law/cod/finterr.htm.
Metodický pokyn č. 1 Finančního analytické útvaru Ministerstva financí. MFČR, FAÚ, 2012. Dostupné z: file:///D:/Sta%C5%BEen%C3%A9/Chrome/Opatreni-MF_2012-000001-000_2012-05-28_120528Pokynkmezinarodnimsankcimafinancovaniterorismu%20(1).pdf.
Metodický pokyn č. 3 Finančního analytické útvaru Ministerstva financí. MFČR, FAÚ, 2013-2017. Dostupné z: http://www.financnianalytickyurad.cz/download/FileUploadComponent-1750233108/1495011685_cs_metodicky_pokyn_c_3_zjistovani_skutecneho_majitele.pdf.
MINISTERSTVO VNITRA ČR. Strategie České republiky pro boj proti terorismu. Praha, Odbor bezpečnostní politiky, 2013. Dostupné z: www.mvcr.cz/soubor/strategie-ceske-republiky-pro-boj-proti-terorismu-pdf.aspx.
Nařízení vlády č. 210/2008 Sb. K provedení zvláštních opatření k boji proti terorismu. Vláda ČR, 2008. Dostupné z: http://www.financnianalytickyurad.cz/download/FileUploadComponent-1158778476/1481645520_cs_vyh_2009-088.pdf.
UN Security Council Resolution 1276. United Nations Security Council, 1999. Dostupné z: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/300/44/PDF/N9930044.pdf?OpenElement.
UN Security Council Resolution 1333. United Nations Security Council, 2000. Dostupné z: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/806/62/PDF/N0080662.pdf?OpenElement.
UN Security Council Resolution 1390. United Nations Security Council, 2002. Dostupné z: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N02/216/02/PDF/N0221602.pdf?OpenElement.
UN Security Council Resolution 1373. United Nations Security Council, 2001. Dostupné z: http://www.un.org/en/sc/ctc/specialmeetings/2012/docs/United%20Nations%20Security%20Council%20Resolution%201373%20(2001).pdf.
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES. Council Directive 91/308/EEC of 10 June 1991 on prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering. In: Official Journal L 166. 1991. Dostupné také z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:31991L0308&from=CS.
THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Directive 2001/97/EC of the European Parliament and of the Council of 4 December 2001 amending Council Directive 91/308/EEC on prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering - Commission Declaration. In: Official Journal L 344. 2001. Dostupné také z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32001L0097&from=EN.
THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing. In: Official Journal L 309. 2005. Dostupné také z: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:309:0015:0036:en:PDF.
THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering or terrorist financing, amending Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council, and repealing Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directive 2006/70/EC. In: Official Journal L 141/73. 2015. Dostupné také z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&from=EN.
Vyhláška ČNB č. 281/2008 Sb. Česká národní banka. Dostupné z: http://www.mfcr.cz/cs/archiv/agenda-financniho-analytickeho-utvaru/legislativa-aml-cft.
Základní požadavky na hodnocení rizik u povinných osob. MFČR, FAÚ. Dostupné z: http://www.financnianalytickyurad.cz/download/FileUploadComponent-108238699/1491463765_cs_zakladni-pozadavky-na-obsah-hodnoceni-rizik-u-povinnych-osob.pdf.
Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v platném znění k 1. lednu 2017. Parlament ČR. Dostupné z: http://www.mfcr.cz/cs/archiv/agenda-financniho-analytickeho-utvaru/legislativa-aml-cft.
Zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí v platném znění k 1. července 2017. Parlament ČR. Dostupné z: http://www.financnianalytickyurad.cz/pravni-predpisy.html.
Zpráva o činnosti Finančního analytického útvaru – rok 2016. MFČR, FAÚ, 2017. Dostupné z: http://www.financnianalytickyurad.cz/download/FileUploadComponent-1544483332/1493023750_cs_vyrocni_zprava_fau_2016.pdf.
VNITŘNÍ PŘEDPISY ZKOUMANÉ INSTITUCE:
Direktiva 16: Základní zásady systému proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
Instrukce 01-023: Identifikace a přijetí klienta do banky.
Instrukce 23-005: Zásady minimalizace rizika legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
Příručka 01-023: Postupy pro identifikaci a přijetí klienta do banky.
Příručka 23-005: Postupy pro oznamování a odhalování podezřelých obchodů, 2015.
INTERVIEW SE ZAMĚSTNANCI:
Interview se specialistou odboru Compliance č.1, 2017.
Interview se specialistou odboru Compliance č. 2, 2017.
Interview se specialistou odboru Compliance č. 3, 2017.
Sekundární zdroje:
AMICELLE, Anthony a Gilles FAVAREL-GARRIGUES. FINANCIAL SURVEILLANCE. Journal of Cultural Economy [online]. 2012, 5(1), 105-124 [cit. 2017-09-26]. Dostupné z: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17530350.2012.640560.
BERGSTRÖM, MARIA, KARIN SVEDBERG HELGESSON a ULRIKA MÖRTH. A New Role for For-Profit Actors? The Case of Anti-Money Laundering and Risk Management. JCMS: Journal of Common Market Studies [online]. 2011, 49(5), 1043-1064 [cit. 2017-09-26]. Dostupné z: http://doi.wiley.com/10.1111/j.1468-5965.2010.02167.x.
BIERSTEKER, Thomas J. Unintended consequences of measures to counter the financing of terrorism. In: DAASE, Christopher. a Cornelius. FRIESENDORF. Rethinking security governance: the problem of unintended consequences. New York: Routledge, 2010. Contemporary security studies, 127-136.
BIERSTEKER, Thomas J., ECKERT, Sue E. and Peter ROMANIUK. International initiatives to combat the financing of terrorism. In: BIERSTEKER, Thomas J. a Sue E. ECKERT. Countering the financing of terrorism. New York: Routledge, 2008, 234-259.
BUREŠ, Oldřich. EU’s Fight against Terrorism Finances: Internal Shortcomings and Unsuitable External Models. In: BUREŠ, Oldřich. EU counterterrorism policy: a paper tiger? Burlington, VT: Ashgate, c2011.
BUREŠ, Oldřich. Private Actors in the Fight Against Terrorist Financing: Efficiency Versus Effectiveness. Studies in Conflict & Terrorism[online]. 2012, 35(10), 712-732 [cit. 2017-09-26]. Dostupné z: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1057610X.2012.712032.
BUREŠ, Oldřich. Public-private partnerships in the fight against terrorism? Crime, Law and Social Change [online]. 2013, 60(4), 429-455 [cit. 2017-09-26]. Dostupné z: http://link.springer.com/10.1007/s10611-013-9457-7.
BUREŠ, Oldřich. Ten Years of EU's Fight against Terrorist Financing: A Critical Assessment. Intelligence and National Security [online]. 2015, 30(2-3), 207-233 [cit. 2017-09-26]. Dostupné z: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02684527.2014.988443.
Combating money laundering and the financing of terrorism: a comprehensive training guide. Washington, D.C.: World Bank, c2009.
DALYAN, Sener. Combating the Financing of Terrorism: Rethinking Strategies for Success. Defence Against Terrorism Review [online]. 2008, 1(1), 137-153 [cit. 2017-09-26]. Dostupné z: http://www.coedat.nato.int/publication/datr/volume1/07-Combating_the_Financing_of_Terrorism.pdf.
DE KOKER, Louis a Nicola JENTZSCH. Financial Inclusion and Financial Integrity: Aligned Incentives? World Development [online]. 2013, 44, 267-280 [cit. 2017-09-26]. Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0305750X12002720.
DEN BOER, Monica a Irina WIEGAND. From Convergence to Deep Integration: Evaluating the Impact of EU Counter-Terrorism Strategies on Domestic Arenas. Intelligence and National Security [online]. 2015, 30(2-3), 377-401 [cit. 2017-09-26]. Dostupné z: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02684527.2014.988450.
ERIKSSON, Mikael. Unintended consequences of targeted sanctions. In: DAASE, Christopher. a Cornelius. FRIESENDORF. Rethinking security governance: the problem of unintended consequences. New York: Routledge, 2010. Contemporary security studies, 157-175.
FAVAREL-GARRIGUES, Gilles, Thierry GODEFROY a Pierre LASCOUMES. Reluctant partners? Security Dialogue [online]. 2011, 42(2), 179-196 [cit. 2017-09-26]. Dostupné z: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0967010611399615.
FREEMAN, Michael. The Sources of Terrorist Financing: Theory and Typology. Studies in Conflict & Terrorism [online]. 2011, 34(6), 461-475 [cit. 2017-09-26]. Dostupné z: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1057610X.2011.571193.
FORMAN, Marcy M. Combating terrorist financing and other financial crimes through private sector partnerships. Journal of Money Laundering Control [online]. 2006, 9(1), 112-118 [cit. 2017-09-26]. Dostupné z: http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/13685200610645265.
HARDOUIN, Patrick. Banks governance and public‐private partnership in preventing and confronting organized crime, corruption and terrorism financing. Journal of Financial Crime [online]. 2009, 16(3), 199-209 [cit. 2017-09-26]. Dostupné z: http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/13590790910971757.
HELGESSON, Karin Svedberg. Banks and the Governance of Crime. In: Edited by JAKOBI, Anja P. and Klaus Dieter WOLF. Governance and limited statehood series. Houndmills, Basingstoke [etc.]: Palgrave Macmillan, 2009, 214-231.
GARDNER, Kathryn L. Fighting Terrorism the FATF way. Global Governance [online]. 2007, 13(3), 325-345 [cit. 2017-09-26]. Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/27800665.
KAUNERT, Christian a Marina Della GIOVANNA. Post-9/11 EU counter-terrorist financing cooperation: differentiating supranational policy entrepreneurship by the Commission and the Council Secretariat. European Security [online]. 2010, 19(2), 275-295 [cit. 2017-09-26]. Dostupné z: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09662839.2010.507246.
LEVI, Michael. Lessons for counterrring terrorist financing from the war on serious and organized crime. In: BIERSTEKER, Thomas J. a Sue E. ECKERT. Countering the financing of terrorism. New York: Routledge, 2008, 260-288.
MAKARENKO, Tamara. The Crime-Terror Continuum: Tracing the Interplay between Transnational Organised Crime and Terrorism. Global Crime [online]. 2010, 6(1), 129-145 [cit. 2017-09-26]. Dostupné z: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1744057042000297025.
MCCULLOCH, J. Suppressing the Financing of Terrorism: Proliferating State Crime, Eroding Censure and Extending Neo-colonialism. British Journal of Criminology [online]. 2005, 45(4), 470-486 [cit. 2017-09-26]. Dostupné z: https://academic.oup.com/bjc/article-lookup/doi/10.1093/bjc/azi033.
NAVIAS, Martin S. Finance Warfare as a Response to International Terrorism. The Political Quarterly [online]. 2002, 73(s1), 57-79 [cit. 2017-09-26]. Dostupné z: http://doi.wiley.com/10.1111/1467-923X.73.s1.6.
ROBERGE, Ian. Misguided Policies in the War on Terror? The Case for Disentangling Terrorist Financing from Money Laundering. Politics[online]. 2016, 27(3), 196-203 [cit. 2017-09-26]. Dostupné z: http://journals.sagepub.com/doi/10.1111/j.1467-9256.2007.00300.x.
SCHOTT, Paul Allan. Reference guide to anti-money laundering and combating the financing of terrorism. 2nd ed. and supplement on Special Recommendtaion IX. Washington, D.C.: International Monetary Fund, c2006.
SHARMAN, J.C. PRIVACY AS ROGUERY: PERSONAL FINANCIAL INFORMATION IN AN AGE OF TRANSPARENCY. Public Administration[online]. 2009, 87(4), 717-731 [cit. 2017-09-26]. Dostupné z: http://doi.wiley.com/10.1111/j.1467-9299.2009.01785.x.
SHEHU, Abdullahi Y. Promoting financial inclusion for effective anti-money laundering and counter financing of terrorism (AML/CFT). Crime, Law and Social Change [online]. 2012, 57(3), 305-323 [cit. 2017-09-26]. Dostupné z: http://link.springer.com/10.1007/s10611-011-9351-0.
SMOLÍK, Josef a Veronika SVATOŠOVÁ. Financování terorismu. Vojenské rozhledy [online]. 2017, 26(2), 73-88 [cit. 2017-09-26]. Dostupné z: http://www.vojenskerozhledy.cz/en/kategorie/financovani-terorizmu.
SOREL, J.-M. Some Questions About the Definition of Terrorism and the Fight Against Its Financing. European Journal of International Law[online]. 2003, 14(2), 365-378 [cit. 2017-09-26]. Dostupné z: https://academic.oup.com/ejil/article-lookup/doi/10.1093/ejil/14.2.365.
TRÁVNÍČKOVÁ, Zuzana. Opatření proti financování terorismu: ladění pravidel pro vytváření evropských sankčních seznamů. Současná Evropa [online]. 2010, 2, 45-59 [cit. 2017-09-26]. Dostupné z: https://www.vse.cz/polek/download.php?jnl=se&pdf=38.pdf.
WESSELING, Mara. The European Fight against Terrorism Financing: Professional fields and new governing practices. Amsterdam, 2013. PhD thesis. Amsterdam Institute for Social Science Research. Vedoucí práce M. de Goede, M.J. Wintle. Dostupné z: https://pure.uva.nl/ws/files/1737805/126131_thesis.pdf.
WINER, Jonathan M. Countering Terrorist Finance: A Work, Mostly in Progress. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science [online]. 2008, 618(1), 112-132 [cit. 2017-09-26]. Dostupné z: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0002716208317696.
WINER, Jonathan M. a Trifin J. ROULE. Fighting Terrorist Finance. Survival [online]. 2007, 44(3), 87-104 [cit. 2017-09-26]. Dostupné z: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00396330212331343442.
ZERZAN, Andrew. New technologies, new risks?: innovation and countering the financing of terrorism. Washington, D.C.: World Bank
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html