Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Německé binomiály a možnosti jejich překladu do češtiny
Thesis title in Czech: Německé binomiály a možnosti jejich překladu do češtiny
Thesis title in English: German binomials and their possible translations into Czech
Key words: binomiály|frazeologie|korpus|ekvivalence|překladatelské postupy|překladatelské posuny
English key words: binomials|phraseology|corpus|equivalence|translation procedures|translation shifts
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Translation Studies (21-UTRL)
Supervisor: Mgr. Věra Kloudová, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 16.06.2017
Date of assignment: 19.06.2017
Administrator approval: zatím neschvalováno
Confirmed by Study dept. on: 21.06.2017
Date and time of defence: 10.09.2018 09:00
Date of electronic submission:27.06.2018
Date of proceeded defence: 10.09.2018
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: PhDr. Bc. Tomáš Svoboda, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Diplomová práce se bude zabývat vybranými německými binomiály a možnostmi jejich překladu do češtiny. V teoretické části bude popsána oblast frazeologie a idiomatiky obecně, posléze v českém a německém kontextu, přičemž bude autorka vycházet z aktuální dostupné literatury k tomuto oboru (především F. Čermák, H. Burger) a bude se zaměřovat především na oblast tzv. binomiálů. Zmíní hlavní styčné body i diference v obou přístupech a pokusí se je alespoň v určité míře porovnat. Nedílnou součástí práce bude kapitola o translatologických východiscích této diplomové práce (především A. Popovič) a o využití korpusů v translatologii (M. Baker). Výzkum v praktické části bude probíhat dle stanovené metodologie: hlavním cílem bude analyzovat pomocí paralelního korpusu InterCorp české překladové varianty vybraných německých binomiálů z již stanoveného seznamu binomiálů současné standardní němčiny (dle Wernfrieda Hofmeistera), diplomantka neopomine vhodným způsobem specifikovat výchozí a cílové texty (německé originály, české překlady). Ukáže-li se to jako přínosné, bude autorka zmíněné binomiály podrobovat bližšímu zkoumání také v českém korpusu SYN a v německém korpusu DeReKo. Nalezené překlady vybraných binomiálů analyzuje na základě posunů na mikrostylistické úrovni dle Popovičovy teorie (výrazové zesílení, zeslabení, shoda).

V úvodní části práce studentka nejprve popíše cíl a zvolenou metodu diplomové práce, jejíž pomocí se pokusí cíle dosáhnout. Popíše zamýšlené přínosy vlastní práce k tématu a nastíní výchozí hypotézy. Důkladně prostuduje dostupné zdroje týkající se této tematiky. Neopomine ani rešerši mezi kandidátskými (bakalářskými, diplomovými, disertačními) pracemi obhájenými na ÚTRL a na jiných, jazykově či překladatelsky zaměřených vysokoškolských pracovištích. Na základě takto zmapované situace charakterizuje stav zkoumané problematiky. V dalších částech vymezí tematickou oblast, jíž se zabývá, a popíše analyzovaný textový vzorek (seznam vybraných binomiálů), zdůvodní jejich výběr a přiblíží jejich relevanci/reprezentativnost pro daný výzkum. Dále pak provede analýzu zvolených korpusových dokladů a případně vhodně začlení další okruhy zkoumání, které vyplynou z teoretického zmapování problému a také z empirického zpracovávání materiálu. Získané poznatky zobecní. Diplomantka průběžně shrnuje poznatky na konci jednotlivých hlavních kapitol. Celková zjištění usoustavní v závěru. Zde budou porovnány výsledky studie s počátečními hypotézami, předloženo shrnutí výsledků a nastíněn výhled pro zkoumanou problematiku do budoucna. Autorka práci opatří bibliografickým soupisem použitých primárních i sekundárních zdrojů, včetně internetových. Jako přílohu k diplomové práci připojí alespoň výběrově vzorky zkoumaných textů (exporty z korpusu). Je nutné dodržet formální náležitosti stanovené Pravidly pro organizaci studia FF UK (zejména článek 19).
References
Literatura:

BAKER, Mona. Corpus Linguistics and Translation Studies: Implications and Applications. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 1993.

BAKER, Mona a Gabriela SALDANHA. Routledge encyclopedia of translation studies.
2. new ed. London: Routledge, 2011.
Berglová, Eva. Gedanken zur Phraseologie aus konfrontativer (deutsch-tschechischer) Sicht. In: Germanistica Pragensia X, Praha, Karolinum 1991. s. 19–24.

BURGER, Harald: Handbuch der Phraseologie, Berlin, 1982.

BURGER, Harald: Phraseologie, Eine Einführung am Beispiel des Deutschen, Tübingen, 1998.

ČERMÁK, František. Frazeologie a idiomatika česká a obecná: Czech and General Phraseology, Praha: Karolinum, 2007.

Ďurčo, Peter. Probleme der allgemeinen und kontrastiven Phraseologie. Am Beispiel Deutsch und Slowakisch. Heidelberg, Julius Groos Verlag, 1994.

Kaňovská, Michaela. Übersetzung als (Beleg-) Quelle von zielsprachlichen Äquivalenten ausgangssprachlicher Phraseme. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2010.

KENNY, Dorothy. Lexis and Creativity in Translation: a corpus-based study. Manchester: St. Jerome Publishing, 2001.

Koller, Werner. Probleme der Übersetzung von Phrasemen. In: Burger, H., Dobrovoľskij, D., Kühn, P., Norrick, N. R. (Hg.): Phraseologie. Ein internationales Handbuch der zeitgenössischen Forschung. 1. Halbband, Vol. 1. Berlin/New York, Walter de Gruyter, 2007. s. 605–613.

POPOVIČ, Anton. Originál - preklad: interpretačná terminológia. Bratislava: Tatran, 1983.

POPOVIČ, Anton. Teória umeleckého prekladu. Bratislava: Tatran, 1975.

PRINCOVÁ, Helena. Zwillingsformeln in der deutschen Gegenwartssprache und ihre Übersetzung ins Tschechische. Diplomová práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, 2007.

Reiß, Katharina, Vermeer, Hans J. Grundlegung einer allgemeinen Translationstheorie. 2. Auflage. Tübingen, Max Niemeyer Verlag, 1991.

Šichová, K. Mit Händen und Füßen reden: verbale Phraseme im deutsch-tschechischen Vergleich. Tübingen: Julius Groos Verlag, 2013.

TOURY, Gideon. Translation-specific lexical items and their lexicographical treatment.
In: Descriptive Translation Studies and beyond. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2012.

Vedralová, Helena. Untersuchungen zum phraseologischen Vergleich in konfrontativer tschechisch-deutscher Sicht. Grundfragen der allgemeinen Phraseologie und komparative Analyse der Vergleiche. Dissertation. Univerzita Karlova v Praze, Katedra germanistiky, nederlandistiky a nordistiky, 2002.

Slovníky:

ČERMÁK, František. HRONEK, Jiří a kol. Slovník české frazeologie a idiomatiky 1:
Přirovnání. Praha: Nakladatelství LEDA, 2009.

ČERMÁK, František. HRONEK, Jiří a kol. Slovník české frazeologie a idiomatiky 2: Výrazy neslovesné. Praha: Nakladatelství LEDA, 2009.

ČERMÁK, František. HRONEK, Jiří a kol. Slovník české frazeologie a idiomatiky 3: Výrazy slovesné. Praha: Nakladatelství LEDA, 2009.

ČERMÁK, František. HRONEK, Jiří a kol. Slovník české frazeologie a idiomatiky 4: Výrazy větné. Praha: Nakladatelství LEDA, 2009.

ČERMÁK, František. HRONEK, Jiří a kol. Slovník české frazeologie a idiomatiky 5: Onomaziologický slovník. Praha: Nakladatelství LEDA, 2016.

Drosdowski, Günther, SCHOLZE-STUBENRECHT, Werner. Duden. Redewendungen und sprichwörtliche Redensarten: Wörterbuch der deutschen Idiomatik. Bd. 11. Überarb. Nachdruck der 1. Aufl. Mannheim: Dudenverlag, 1998.

HEŘMAN, Karel et al. Deutsch-tschechisches Wörterbuch der Phraseologismen und festgeprägten Wendungen. Praha: C.H. Beck, Beckovy odborné slovníky, 2009.

WOLF, Friedrich. Moderne deutsche Idiomatik. Alphabetisches Wörterbuch mit Definitionen und Beispielen. 2. Auflage. Ismaning, Max Hueber Verlag, 1976.

Internetové zdroje:

HOFMEISTER, Wernfried. Deutsche Zwillingsformeln der gegenwärtigen Standardsprache (stav k 25. 5. 2001). Dostupné z:http://www-gewi.uni-graz.at/phraseo/handout/zwillingsformeln3.pdf.

HOFMEISTER, Wernfried. Sammlung der gebräuchlichen Zwillingsformeln in der deutschen Gegenwartssprache (stav k 25. 6. 2010). Dostupné z:https://static.uni-graz.at/fileadmin/_Persoenliche_Webseite/hofmeister_wernfried/ZWILLINGSFORMELN_Hofmeister_25-06-2010.pdf.

Korpusy:

Deutsches Referenzkorpus / Archiv der Korpora geschriebener Gegenwartssprache 2017-I (Release vom 8. 3. 2017). Mannheim: Institut für Deutsche Sprache. Dostupné z: www.ids-mannheim.de/DeReKo.

Křen, Michal a kol. Korpus SYN, verze 5 z 24. 4. 2017. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2017. Dostupné z: http://www.korpus.cz.

Rosen, Alexandr, Vavřín, Martin. Korpus InterCorp, verze 9 z 9. 9. 2016. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2015. Dostupné z: http://www.korpus.cz.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html