Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Prenominal possessive genitive in Czech
Thesis title in Czech: Prenominální posesivní genitiv v češtině
Thesis title in English: Prenominal possessive genitive in Czech
Key words: posesivita|atributivní konstrukce|prenominální genitiv|hierarchie životnosti|rekurze|korpusová analýza|logistická regrese
English key words: possession|attributive construction|prenominal genitive|animacy hierarchy|recursion|corpus analysis|logistic regression
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: angličtina
Department: Institute of Linguistics (21-ULING)
Supervisor: Mgr. Jan Křivan, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 13.06.2017
Date of assignment: 13.06.2017
Administrator approval: zatím neschvalováno
Confirmed by Study dept. on: 27.06.2017
Date and time of defence: 10.09.2019 10:00
Date of electronic submission:05.08.2019
Date of proceeded defence: 10.09.2019
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: Mgr. Viktor Elšík, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Tato bakalářská práce se zabývá specifickým typem atributivní posesivní konstrukce, tzv. prenominálním posesivním genitivem. Posesivní genitiv je vedle posesivních adjektiv a zájmen hlavním prostředkem pro vyjádření posesivního vztahu uvnitř české nominální fráze, jeho prenominální variantě však dosud bylo věnováno jen velmi málo pozornosti (viz Nová 2015), a to i přesto, že jde podle předběžných pozorování o poměrně rozšířený jev. Výzkum v této práci bude založen na korpusových datech češtiny, která budou systematicky analyzována, popisována a vysvětlována vzhledem k obecným jazykovým principům. Pozornost bude věnována i funkčnímu porovnání s konkurenčními posesivními konstrukcemi v češtině a typologickému srovnání s podobnými konstrukcemi v dalších jazycích.
Hlavním cílem práce je zjistit, jaké sémanticko-syntaktické motivace vedou k užívání prenominálního posesivního genitivu. Východiskem pro zkoumání jsou celkem tři hypotézy založené na předpokladech funkční lingvistiky: (i) prenominální konstrukce se bude objevovat především v takových případech, kdy se posesor nebo oba referenti (posesor a posesum) nacházejí dostatečně vysoko na hierarchii životnosti (animacy/accessibility hierarchy), (ii) při volbě pre- nebo postnominálního genitivu je uplatňovám princip délky posesora (principle of end-weight), tj. posesor vyjádřený kratší frází má tendenci k prenominální pozici, zatímco posesor vyjádřený delší frází naopak k postnominální pozici, (iii) roli hraje princip kognitivního uspořádání, který v určitých případech umožňuje i výskyt delších frází s prenominálním posesorem.
Postup práce bude následující: (i) prostudování literatury k atributivní posesivitě a funkčním explanacím (zejména dřívější výzkumy O’Connor et al. 2013, Campe 2013, Hinrichs & Szmrecsanyi 2003, Rosenbach 2002, 2003, Shih et al. 2013; k hierarchiím a obecným principům především Corbett 2010, Filimonova 2005, Heine & König 2010, Hawkins 2007, Chafe 1987), (ii) získání relevantních dat z korpusů mluvené češtiny Českého národního korpusu (Křen et al. 2015, Kopřivová et al. 2017, prozkoumána budou pro srovnání i data z korpusů psaného jazyka) včetně metainformací, (iii) kvalitativní analýza a popis dat založený na sémanticko-gramatické anotaci jednotlivých výskytů (fakultativně statistické vyhodnocení dat – bude zahrnuto v závislosti na kvantitě a struktuře získaných mluvených dat), návrh na vysvětlení dat vzhledem k výše uvedeným hypotézám, (iv) funkční srovnání prenominálního genitivu s konkurujícími posesivními konstrukcemi v češtině (konkrétně s postnominálním genitivem a s posesivními adjektivy, včetně ustrnulého adjektiva typu -ovo/-ino, jež má jako nesklonný typ vyjádření posesivity blízko ke genitivu, zejména v některých dialektech, viz Nová 2015), (v) srovnání s podobnými konstrukcemi v dalších jazycích (jak genealogicky spřízněných, tak typologicky odlišných), (vi) závěrečná syntéza.
References
Campe, Petra. 2013. Word order restrictions in adnominal constructions. The case of the German pre- versus postnominal genitive. In Case and Grammatical Relations Across Languages: The Genitive, Anne Carlier, Jean-Christophe Verstraete (eds), 255-297. Amsterdam: John Benjamins.
Chafe, Wallace. (1987). Cognitive Constraints on Information Flow. In: Tomlin, Russel (ed.) Coherence and Grounding in Discourse. Amsterdam: Benjamins, 21–51.
Corbett, Greville. 2010. Implicational hierarchies. In Jae Jung Song (ed.), The Oxford handbook of linguistic typology. Oxford: Oxford University Press, 190–205.
Filimonova, Elena. 2005. The noun phrase hierarchy and relational marking: Problems and counterevidence. Linguistic typology 9: 77–113.
Hawkins, John A. 2007. Processing typology and why psychologists need to know about it. New Ideas in Psychology, 25(2), 87-107.
Heine, Bernd & König, Christa. 2010. On the linear order of ditransitive objects. Language Sciences 32: 87–131.
Hinrichs, Lars & Szmrecsanyi, Benedikt. 2007. Recent changes in the function and frequency of Standard English genitive constructions: A multivariate analysis of tagged corpora. English Language and Linguistics 11(3): 437–474
Kopřivová, Marie et al. 2017. ORAL: korpus neformální mluvené češtiny, verze 1 z 2. 6. 2017. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha. Dostupný z WWW: http://www.korpus.cz
Křen, Michal et al. 2015. SYN2015: reprezentativní korpus psané češtiny. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha. Dostupný z WWW: http://www.korpus.cz
Nová, Jana. 2015. K vyjadřování posesivity v dialektech češtiny a v běžném úzu mládeže z oblasti západočeského pohraničí. Naše řeč 3, s. 132-146.
O’Connor, Malig & Skarabela, Barbora. 2013. Nominal categories and the expression of possession: A cross-linguistic study of probabilistic tendencies and categorical constraints. In Morphosyntactic Categories and the Expression of Possession, Kersti Börjars, David Denison & Alan Scott (eds), 89-121. Amsterdam: John Benjamins.
Rosenbach, Anette. 2002. Genitive Variation in English: Conceptual Factors in Synchronic and Diachronic Studies. Berlin: Mouton de Gruyter.
Rosenbach, Anette. 2003. Aspects of iconicity and economy in the choice between the s-genitive and the of-genitive in English. In Determinants of Grammatical Variation in English, Günter Rohdenburg & Britta Mondorf (eds), 379–412. Berlin: Mouton de Gruyter.
Shih, Stephanie, Grafmiller, Jason, Futrell, Richard, & Bresnan, Joan. 2015. Rhythm’s role in genitive construction choice in spoken English. Rhythm in cognition and grammar, 207-234.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html