Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 363)
Assignment details
   Login via CAS
Larp ve výuce literatury na střední škole
Thesis title in Czech: Larp ve výuce literatury na střední škole
Thesis title in English: Use of larp in secondary school education
Key words: literatura|larp|hry|didaktika|herní adaptace|dramatická výchova
English key words: literature|larp|games|didactics|game adaptation|drama education
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Czech and Comparative Literature (21-UCLK)
Supervisor: Mgr. František Brož
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 08.06.2017
Date of assignment: 15.06.2017
Administrator approval: zatím neschvalováno
Confirmed by Study dept. on: 25.10.2017
Date and time of defence: 09.09.2019 10:30
Date of electronic submission:18.07.2019
Date of proceeded defence: 09.09.2019
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: Mgr. Andrea Králíková, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Východiskem teoretické části práce je zpracování a analýza zdrojů ze tří oblastí – didaktiky literatury, literární teorie a teorie her. Pozornost bude věnována zejména studiu odborných publikací zaměřených na užití hry ve výuce, rámcovým vzdělávacím programům a klasické literární teorii (zejména naratologii a teorii adaptace). Jako další zdroje poslouží kvalifikační práce s podobnou tematikou a v neposlední řadě také bakalářská práce autorky, která je zaměřena na vymezení vztahu larpu a literární teorie. S využitím uvedených zdrojů budou vysvětleny základní pojmy a vymezeno místo hry ve výuce.
Těžištěm diplomové práce je praktická část. V jejím rámci bude vytvořeno několik her v délce 1-2 vyučovací hodiny, vycházejících z vybraných klasických literárních děl různých stylů, žánrů a období. V hrách bude v maximální možné míře pracováno s původním textem, hry by měly splňovat požadavky pro zařazení pod žánr larpu. Úkolem autorky bude vytvoření kompletních podkladů ke hrám (materiály pro žáky-hráče, učitele-uvádějícího). Hry by mělo být možné uvést ve výuce s minimální přípravou učitele i žáků. K tomu by mělo přispět i pilotní ověření her ve výuce, jehož součástí bude i zpětná vazba žáků. Závěrečnou etapou vývoje praktických materiálů budou případné úpravy a optimalizace výchozích materiálů na základě pilotního ověřování.
References
BERÁNKOVÁ, Eva. Tvořivá hra jako cesta k pochopení literárního díla. Plzeň: Fraus, 2002.
DOVHUNOVÁ, Petra. Zážitek ve výuce českého jazyka na 2. stupni ZŠ [online]. Praha, 2016 Dostupné z: . Diplomová práce. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce PhDr. Stanislav Štěpáník, Ph.D.
ĎURÍKOVÁ, Lenka. Hra v roli, ako edukačná metóda v školskom prostredí [online]. Brno, 2015 Dostupné z: . Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Dušan Klapko.
FOUSKOVÁ, Kristýna. Larp jako specifická metoda výchovné dramatiky ve vzdělávání adolescentů [online]. Brno, 2016. Dostupné z: . Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Lenka Slepičková.
HNÍK, Ondřej. Didaktika literatury: výzvy v oboru. Praha: Karolinum, 2014.
HNÍK, Ondřej. Hravá interpretace v hodinách čtení a literární výchovy: inspirativní materiál pro učitele literární výchovy a studenty učitelství. Jinonice: H & H, 2007.
KUBÍČEK, Tomáš, HRABAL, Jiří a BÍLEK, Petr A. Naratologie: strukturální analýza vyprávění. Praha: Dauphin, 2013.
KUŘÍMSKÝ, Jakub. Implementace LARPu do osnov základních škol [online]. Brno, 2011. Dostupné z: . Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Lenka Gulová.
LOUDOVÁ, Hana. Larp v perspektivě literární teorie a naratologie [online]. Plzeň, 2016. Dostupné z: . Bakalářská práce. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická. Vedoucí práce Daniel Bína.
MARUŠÁK, Radek. Dramatická výchova v kurikulu současné školy. Praha: Portál, 2008.
MARUŠÁK, Radek. Literatura v akci: Metody dramatické výchovy při práci s uměleckou literaturou. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění, 2010.
NETÍK, Ondřej. Příručka interaktivního vypravěčství: pro rpg, larp, didaktiku a pobavení začátečníkům i pokročilým.} Ostrava : Mytago, 2012.
VALENTA, J. Metody a techniky dramatické výchovy. Praha: Grada, 2008.
VANĚK, Jakub. Analýza a seznámení s oblastí her LARP [online]. Olomouc, 2010. Dostupné z: . Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury. Vedoucí práce Ferdinand Mazal.
Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. [online]. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2007. Dostupné z http://www.vuppraha.cz/wp-
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html