Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
  
Analýza podkladů pro vzdělávání o českém politickém systému
Thesis title in Czech: Analýza podkladů pro vzdělávání o českém politickém systému
Thesis title in English: Analysis of Documents on Czech Political System Education
Key words: gymnázium, miskoncept, občanská výchova, politický systém ČR, prekoncept, rámcový vzdělávací program, společenskovědní základ, státověda, strategie vzdělávání, střední školství, učebnice, Ústava ČR, výchova k občanství, vzdělávací systém ČR, základní školství, základy společenských věd
English key words: civic education, Constitution of Czech Republic, Czech educational system, Czech political system, educational curriculum, grammar school, high school, misconception, national educational strategy, politics, preconception, secondary school text book
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Public and Social Policy (23-KVSP)
Supervisor: Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 31.05.2017
Date of assignment: 31.05.2017
Date and time of defence: 14.06.2018 08:00
Venue of defence: Jinonice - U Kříže 8, Praha 5, J4019, Jinonice - místn. č. 4019
Date of electronic submission:07.05.2018
Date of proceeded defence: 14.06.2018
Reviewers: prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.
 
 
 
URKUND check:
References
Brophy, J. a Alleman, J. 2002. Primary Grade Students' Knowledge and Thinking about Government as a Cultural Universal. Michigan State University, 2002.
Council of Europe. 2016. Competences for democratic culture: Living together as equals in culturally diverse democratic societies. Strasbourg: Council of Europe, 2016. ISBN: 978-92-871-8237-1.
CVVM. 2017a. Časové řady vybraných otázek z výzkumu Naše společnost. [Výzkum] Akademie věd České republiky, 2017a. http://cvvmapp.soc.cas.cz/#question16.
—. 2017b. Tisková zpráva: Postoje obyvatel České republiky k politickým stranám. CVVM. [Online] září 2017b. [Citace: 6. únor 2018.] https://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c2/a4441/f9/pv171030.pdf.
Česká školní inspekce. 2016a. Tematická zpráva: Občanské vzdělávání v základních a středních školách. Praha: 2016a. http://www.csicr.cz/html/TZ_Obcanka/flipviewerxpress.html.
—. 2016b. Tematická zpráva: Vzdělávání v globálních a rozvojových tématech v základních a středních školách. Praha: 2016b. http://www.csicr.cz/html/TZ_globalni_rozvoj_temata/flipviewerxpress.html.
Česko. 1995a. § 19 odst. 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů. 1995a.
—. 1995b. § 50 odst. 5 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů. 1995b.
—. 2014. Sněmovní dokument 1700: Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k podpoře občanského vzdělávání. [Online] 2014. [Citace: 26. duben 2018.] http://www.psp.cz/sqw/sd.sqw?cd=1700&o=7.
—. 1993. Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., ústava České republiky. 1993.
—. 1997. Ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. 1997.
—. 1960. Zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu. 1960.
—. 2004. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 2004.
Dvořák, Dominik. 2012. Od osnov ke standardům: Proměny kurikulární teorie a praxe. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta, 2012. ISBN: 978-80-7290-601-7.
—. 2007. Pojmová analýza jednoho společenskovědního tématu v RVP. [autor knihy] T. Janík a další. Příspěvky k tvorbě a výzkumu kurikula. Brno: Paido, 2007, str. 111–119.
Dvořáková, Michaela. 2009. Poznávání prekonceptů politologických pojmů jako součást rozvoje didaktických znalostí obsahu u stundentů učitelství. [autor knihy] Tomáš Janík a kol. Možnosti rozvíjení didaktických znalostí obsahu u budoucích učitelů. Brno: Paido, 2009, str. 129–137.
European Commission. 2017. Eurobarometer. [Online] 2017. [Citace: 26. 4 2018.] http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Chart/getChart/chartType/lineChart//themeKy/45/groupKy/226/savFile/8.
Gerloch, Aleš, Hřebejk, Jiří a Zoubek, Vladimír. 2013. Ústavní systém České republiky. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013. ISBN 978-80-7380-423-7.
Greger, David. 2006. Kurikulární politika. [autor knihy] J. Kalous a A. Veselý. Teorie a nástroje vzdělávací politiky. Praha: Karolinum, 2006, str. 119–130.
Havlík, P., Mlejnek, J., Pečinka, B. 2008. K českým prezidentským volbám 2008: Kouzlo provokace. revue politika. Články a komentáře, 2008, Sv. II.
Heywood, Andrew. 2008. Politologie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. ISBN 978-80-7380-115-1.
Kalous, Jaroslav. 2006. Legislativa ve školství. [autor knihy] J. Kalous a A. Veselý. Vzdělávací politika jako vědní obor. Praha: Karolinum, 2006, str. 107–117.
Korba, Kryštof. 2014. Diagnostika vybraných prekonceptů k technickému vzdělávání žáků 4.–5. tříd ZŠ. Katedra aplikované fyziky a techniky, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Pedagogická fakulta, 2014. Diplomová práce.
Krajhanzl, Jan. 2015. Občanská angažovanost 2015. Mapa české společnosti z hlediska občanské angažovanosti. [http://www.obcanskevzdelavani.cz/obcanska-angazovanost-2015-novy-vyzkum] Centrum občanského vzdělávání FHS UK, 2015.
Maňák, J. a Knecht, P. (eds.). 2007. Hodnocení učebnic. Brno: Paido, 2007. ISBN: 978-80-7315-148-5.
Maňák, Josef a Klapko, Dušan (ed.). 2006. Učebnice pod lupou. Brno: Paido, 2006. ISBN: 80-7315-124-3.
Mičienka, M. a kol. 2002. Mikrosonda: Občanský a společenskovědní základ. Závěrečná zpráva projektu. Praha: CERMAT, 2002. ISBN: 80-211-0436-8.
Mikk, Jaan. 2007. Teorie učebnic: Učebnice: budoucnost národa. [autor knihy] Josef Maňák a Petr (eds.) Knecht. Hodnocení učebnic. Brno: Paido, 2007.
MŠMT. 2014a. Analytický podklad: Příloha Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020. 2014a.
—. 2000. Katalog požadavků ke společné části maturitní zkoušky v roce 2004. Občanský a společenskovědní základ. Tauris, 2000. č.j.28637/2000-2.
—. 2010. Mezinárodní výzkum ICCS 2009 – Stručné shrnutí. Praha: MŠMT, 2010.
—. 2001. Národní program rozvoje vzdělávání v České republice. Bílá kniha. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, 2001. ISBN: 80-211-0372-8.
—. 2016. Situační zpráva v oblasti občanského vzdělávání. 2016. https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwiU0aO2wqXZAhURC-wKHeIRDSwQFggtMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.msmt.cz%2Ffile%2F38902_1_1%2F&usg=AOvVaw3jsaolDWhLZ6pEWBZbRlt1.
—. 2014b. Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020. 2014b.
—. 1997. Vzdělávací program Základní škola. 1997.
Novák, Miroslav. 1999. Utváření stranického systému v českých zemích. 1999, str. 133–145, sv. 2.
NÚOV. 2012. Rámcové vzdělávací programy. Národní ústav odborného vzdělávání. [Online] 2012. [Citace: 4. duben 2018.] http://www.nuov.cz/ramcove-vzdelavaci-programy.
NÚV. 2018. Návrh pojetí revizí RVP. Národní ústav pro vzdělávání. [Online] 2018. [Citace: 22. duben 2018a.] http://www.nuv.cz/t/navrh.
—. 2018b. Přehled úprav RVP ZV od roku 2004 do současnosti. Národní ústav pro vzdělávání. [Online] 2018b. [Citace: 9. únor 2018.] http://www.nuv.cz/t/prehled-uprav-rvp-zv-1.
Procházková, I. a Raabová, E. 2001. Výchova k občanství a demokracii: ukázky úloh a náměty pro výuku občanské výchovy. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, 2001. ISBN: 80-211-0407-4.
PSP ČR. 2014. 30. hlasování, 23. schůze: Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k podpoře občanského vzdělávání. [Online] 2014. [Citace: 26. duben 2018.] http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=60078&l=cz.
Sikorová, Zuzana. 2001. Obrana učebnic. Pedagogická orientace. 2001, 1, str. 29–35.
Soukup, Petr (ed.). 2010. Národní zpráva z Mezinárodní studie občanské výchovy. Ústav pro informace ve vzdělávání, 2010.
Staněk, A. 2007. Výchova k občanství a evropanství. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2007. ISBN: 80-7182-224-8.
STEM. 8. 3. 2016. Podíl lidí důvěřujících vládě, Poslanecké sněmovně a Senátu se v porovnání se situací před rokem mírně snížil. [Online] 8. 3. 2016. [Citace: 26. duben 2018.] https://www.stem.cz/podil-lidi-duverujicich-vlade-poslanecke-snemovne-a-senatu-se-v-porovnani-se-situaci-pred-rokem-mirne-snizil/.
Švancarová, Pavlína. 2014. Porozumění vybraným pojmům politologického učiva u žáků 2. stupně ZŠ. Katedra občanské výchovy a filosofie. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta, 2014. Diplomová práce.
Švandová, Kateřina. 2014. Prekoncepty a miskoncepty v přírodovědném vzdělávání: možnosti zkoumání pomocí dvouúrovňových testů. [autor knihy] T. Janík, K. Pešková a kol. Školní vzdělávání: od podmínek k výsledkům. Brno: Masarykova univerzita, 2014, str. 171-178.
Urban, M. 2013. Efektivní strategie formování právního vědomí středoškolských studentů: Příklady z praxe. Praha: Leges, 2013. ISBN: 978-80-7502-013-0.
Veselý, Arnošt. 2011. Konceptuální rámec pro analýzu vztahu vzdělávací politiky a vzdělávacích výsledků. Orbis Scholae. 2011, Sv. 5, 1, str. 23–52.
—. 2006. Vzdělávací politika jako vědní obor. [autor knihy] J. Kalous a A. Veselý. Teorie a nástroje vzdělávací politiky. Praha: Karolinum, 2006, str. 7–22.
VÚP. 2007. Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2007. ISBN 978-80-87000-11-3.
—. 2017. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2017.
Zajíc, Oldřich. [2010]. SANEP: Češi podporují zrušení Senátu. protext: PR servis ČTK. [Online] [2010]. [Citace: 6. únor 2018.] http://www.protext.cz/english/zprava.php?id=15171.
ZŠ Plzeň. 2016. ŠVP ZŠ Plzeň. [Online] 2016. [Citace: 8. únor 2018.] https://www.22zsplzen.cz/wp-content/files/svp/svp-22zs-v6.pdf.
Preliminary scope of work
Bakalářská práce analyzuje české kurikulární dokumenty a učebnice pro základní a gymnaziální vzdělávání zaměřené na výklad o českém politickém systému; snaží se tak odpovědět na otázku, jak tyto dokumenty informují o českém politickém systému, zda o něm informují v logice Ústavy ČR a zda podávané informace nemohou přispívat k tvorbě miskonceptů o českém politickém systému.
Preliminary scope of work in English
The bachelor thesis analyzes a Czech educational curriculum and text books on a Czech political system which are intended for secondary schools and grammar schools. The thesis wants to answer on questions how these documents inform about the Czech political system and whether these documents keep a constitutional scheme and whether these documents can contribute to making misconceptions of the Czech political system.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html