Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Dominance různých skupin živočichů v terestrických ekosystémech
Thesis title in Czech: Dominance různých skupin živočichů v terestrických ekosystémech
Thesis title in English: Dominance of different groups of animals in terrestrial ecosystems
Key words: početnost, biomasa, dominance, ekosystém
English key words: abundance, biomass, dominance, ecosystem
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Ecology (31-162)
Supervisor: prof. David Storch, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 19.02.2018
Date of assignment: 20.02.2018
Date of electronic submission:09.05.2018
Date of submission of printed version:10.05.2018
Date of proceeded defence: 01.06.2018
Reviewers: doc. RNDr. Robert Tropek, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Cílem práce je shromáždit publikovaná data o množství (početnosti a biomase) základních skupin živočichů v hlavních biomech na povrchu Země a zhodnotit jejich relativní dominanci. Práce by měla ověřit, do jaké míry platí tradované představy o převaze hmyzu (respektive dílčích skupin hmyzu jako jsou mravenci nebo termiti) v terestrických ekosystémech a ukázat, jak důležití jsou v ekosystémech bezobratlí oproti obratlovčí megafauně.
Preliminary scope of work in English
The aim of the work is to collect published data on the quantity (abundance and biomass) of basic groups of animals in the main biomas on the surface of the Earth and to evaluate their relative dominance. The work should investigate if the imaginations about importance of insects (or sub-groups of insects such as ants or termites) are right and how they apply to terrestrial ecosystems and to show how important they are in invertebrate ecosystems as compared to vertebrate megafauna.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html