Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Ženské postavy ve vybraných prózách Josefa Škvoreckého
Thesis title in Czech: Ženské postavy ve vybraných prózách Josefa Škvoreckého
Thesis title in English: Women Characters in the Selected Stories of Josef Škvorecký
Key words: postava|žena|vypravěč|charakteristika|dialog|Legenda Emöke|Tři příběhy a epilog o Líze|Mirákl|Konec nylonového věku
English key words: character|woman|narrator|description|dialogue|Emöke|The Miracle Game|The End of the Nylon Age
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Czech and Comparative Literature (21-UCLK)
Supervisor: doc. Mgr. Michael Špirit, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 17.05.2017
Date of assignment: 17.05.2017
Administrator approval: zatím neschvalováno
Confirmed by Study dept. on: 25.05.2017
Date and time of defence: 09.09.2019 10:00
Date of electronic submission:18.07.2019
Date of proceeded defence: 09.09.2019
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc.
 
 
 
Guidelines
Častým – nikoliv však jediným – způsobem vyprávění próz Josefa Škvoreckého je gramatická 1. os. sg. z pohledu mužské postavy, např. některé z podob Dannyů Smiřických. Podstatnou roli v příběhu však hrají rovněž ženské postavy. Práce si klade za cíl prozkoumat, jak jsou v některých Škvoreckého dílech ženské postavy utvářeny. Chceme tedy sledovat, v jakém pořadí se o nich dozvídáme informace, jaké pasáže jsou věnovány jejich charakteristice či jaké další údaje obsažené v textu postavy spoluvytvářejí. Vycházíme při tom z literatury o teorii postavy (Hausenblas) i z literatury oboru o autorovi (Kosková, Trenský).
References
GREBENÍČKOVÁ, Růžena
2015 Kafkova přítelkyně Milena [1992]. In O literatuře výpravné. Ed. Michael Špirit. Praha: Torst a Institut pro studium literatury, s 905–916.
HAUSENBLAS, Karel
1961 K výstavbě postavy v prozaickém textu. In Bulletin Vysoké školy ruského jazyka a literatury. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, s. 153–163.
HODROVÁ, Daniela (ed.)
1994 Proměny subjektu. Svazek 2. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR.
KOSKOVÁ, Helena
2004 Josef Škvorecký. Praha: Literární akademie.
PŘIBÁŇ, Michal (ed.)
2005 Škvorecký 80: Sborník z mezinárodní konference o životě a díle Josefa Škvoreckého. Praha: Literární akademie.
ŠPIRIT, Michael
2009 Komentář – Josef Škvorecký. Zbabělci. Praha: Books and Cards.
TRENSKÝ, Pavel
1995 Josef Škvorecký. Or. The Fiction of Josef Škvorecký [1991]. Přel. Aleš Haman. Jinočany: H&H.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html