Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Život a dílo brněnské herečky Vlasty Fialové
Thesis title in Czech: Život a dílo brněnské herečky Vlasty Fialové
Thesis title in English: The Life and Work of Vlasta Fialová, actress of Brno
Key words: Vlasta Fialová; herečka; divadlo; film; televizní inscenace; rádio; Morava; Brno; Opava; Olomouc; umění; nacistická okupace; komunismus; Janáčková akademie múzických umění; Oldřich Nový; orální historie
English key words: Vlasta Fialová; actress; theater; film; Television productions; radio; Moravia; Brno; Opava; Olomouc; art; Nazi occupation; Communism; Janáček Academy of Music and Performing Arts; Oldřich Nový; Oral history
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Christian Art History (26-UDKU)
Supervisor: prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 11.05.2017
Date of assignment: 11.05.2017
Date and time of defence: 03.09.2019 09:00
Date of electronic submission:26.06.2019
Date of submission of printed version:26.06.2019
Date of proceeded defence: 03.09.2019
Reviewers: prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
 
 
 
References
Archivní fondy a prameny:
Archiv Národního divadla v Brně: Fond – Osobní složka Vlasty Fialové
Archiv Národního divadla v Brně: Fond – Inscenace
Archiv města Brna: Fond – Školy české
Archiv města Brna: Fond – Fotografie
Státní okresní archiv Brno-venkov se sídlem v Rajhradě: Pamětní kniha Bílovic nad Svitavou z let 1918 – 1967
Archiv Moravského divadla Olomouc: materiály k jednotlivým inscenacím
Archiv Moravského divadla Olomouc: Kniha novinových výstřižků z roku 1948/1949
Státní okresní archiv Olomouc: Fond – Divadlo Oldřicha Stibora
Archiv Slezského divadla Opava: Fond – Programy
Archiv Slezského divadla Opava: Fond – Fotografie
Slezské zemské muzeum Opava: Fond – Programy, plakáty
Slezské zemské muzeum Opava: Fond – Fotografie
Barrandov Studio a. s., archiv: Fond – Scénáře a produkční dokumenty
Barrandov Studio a. s., archiv: Fond – Fotografie
Archiv Národního divadla v Praze: Fond – Inscenace
Archiv Národního divadla v Praze: Personální fond

Literatura:
BRUMMER/KONEČNÝ 2013 — Alexander Brummer/Michal Konečný: Brno nacistické. Brno 2013
BRUMMER/KONEČNÝ 2013 — Alexander Brummer/Michal Konečný: Brno stalinistické. Brno 2015
ENDLER 2010 — Jiří Endler: Příběhy brněnských hřbitovů. Brno 2010
FLODROVÁ/ŠENKÝŘ 2015 — Milena Flodrová/Miloš Šenkýř: Brno a Brňanky.
GRUMLÍK 1996 — Josef Karel Grumlík: Vlasta Fialová vypráví v herecké šatně o své práci a životě. Praha 1996
HÖGER 1979 — Karel Höger: Z hercova zápisníku. Praha 1979
CHMEL 2003 — Zdeněk Chmel: Galerie brněnských osobností. Díl III. Brno 2003
MIKULÁŠKOVÁ 2009 — Věra Mikulášková: Zrcadlo vzpomínek. Brno 2009
PAVLÍČKOVÁ 2013 — Romana Pavlíčková: Oldřich Nový a brněnská meziválečná opereta. Bakalářská práce. Brno 2013
VÁLKA 2004 — Zbyněk Válka: Brno pod hákovým křížem. Olomouc 2004
VAŠEK/ČERNÝ/BŘEČKA 2015 — František Vašek/Vladimír Černý/Jan Břečka: Místa zkropená krví. Kounicovy studentské koleje v Brně v letech nacistické okupace 1940-1945. Brno 2015
Preliminary scope of work
Tato diplomová práce má přiblížit život a dílo jedné z nejvýraznějších českých umělkyň 20. století. Herečky, která se zapsala do dějin filmu, televizních inscenací i rozhlasu, ale především divadla, které bylo pro ni vším. Snaží se, co nejvěrněji zachytit její životní pouť a kariéru, kterou si za dlouhých aktivních padesát let stačila vybudovat. A to pouze ve třech moravských městech: Opavě, Olomouci a Brně. Práce udržuje linii, která začíná již v období před jejím narozením, kdy se zaměřuje na kulturní a dějinné události brněnské metropole, následně počátek jejího života, roky dětství a dospívání, které prožila jako studentka reálného gymnázia a hudebně dramatického oddělení brněnské konzervatoře v době nacistické okupace jejího rodného města. A poté je důraz kladen na její jednotlivá divadelní angažmá, a rovněž na filmy a televizní inscenace, ve kterých účinkovala, a pořady nahrávané pro rozhlas. Taktéž předkládá určitou reflexi a charakteristiku postav a hereckého umění této jedinečné herečky, ať už jde o postavy z divadelního jeviště či stříbrného plátna. Od těch, které vytvořila jako čerstvá a velmi nadaná absolventka konzervatoře, přes velmi pohledné ženy s kouzelným a přitažlivým nábojem, až po zralou herečku, která se během čtyř desítek let vyprofilovala v představitelku postarších dam, které už mají zkušenosti získané vzlety i pády, které každému osud během života připraví. Jednotlivá divadelní i filmová díla, ve kterých své postavy ztvárnila, se rovněž dočkávají svých popisů a charakteristiky, vše doplněno soupisy děl i postav. Práce je rovněž obohacena o dostatek fotografií prezentující celý život herečky, od dětství, studia, kariéru až po zralá léta. Taktéž zmiňuje střípky z jejího osobního života a působení na brněnské Janečkové akademii múzických umění. Opírá se především o osobní zpověď Vlasty Fialové, kterou poskytla v 90. letech minulého století, a o materiály poskytnuté z jednotlivých městských, okresních, divadelních a filmových archivů, společně se svědectvím pamětníků, kteří Vlastu Fialovou osobně znali, a pamatují si ji takovou, jaká ve skutečnosti byla na jevišti i mimo něj.
Preliminary scope of work in English
This master's thesis is to bring closer the life and work of one of the most prominent Czech artists of the 20th century. The actress, who wrote herself into the history of film, television productions and radio, but especially the theater that was everything for her. The work is trying to capture her life and career, she has been able to build for a long, active fifty-year period, only in three Moravian cities: Opava, Olomouc and Brno. The work maintains a line beginning in the period before her birth, focuses on the cultural and historical events of the Brno metropolis, the beginning of her life, the years of childhood and adolescence, which she experienced as a student of a grammar school and a musical drama department of the Brno Conservatory during the Nazi occupation of her hometown. And then emphasis is placed on her individual theatrical engagements, as well as on the films and TV productions in which she performed, and the programs recorded for the radio. It also presents a certain reflection and characteristic of the characters and the acting art of this unique actress, whether it is a stage character or a silver screen. From those she created as a fresh and very talented graduate of the Conservatoire, through very handsome women with a magical and attractive charge, to a mature actress who, over the course of four decades, has grown into an elderly ladies who already have experience gained by takeovers and falls prepare for everyone by the fate during his life. Individual theatrical and cinematic works in which they portrayed their characters, they also experience their descriptions and characteristics, all of which are complemented by worksheets and characters. The work is also enriched with ample photographs presenting the life of the actress, from childhood, study, career to mature years. She also mentions the fragments of her personal life and acting at the Janaček Academy of Music and Performing Arts in Brno. It is based primarily on the personal confession of Vlasta Fialová, which she provided in the 1990s, and on the materials provided by individual town, district, theater and film archives, along with the testimony of witnesses who personally knew Vlasta Fialova and remembering her on a stage and outside of its.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html