Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Znalosti sester v komunikaci s pacienty s mentální retardací
Thesis title in Czech: Znalosti sester v komunikaci s pacienty s mentální retardací
Thesis title in English: Knowledge of nurses in communication with patiens with mental retardation
Key words: Komunikace; Mentální retardace; Ošetřovatelská péče; Pacient; Sestra
English key words: Communication; Mental retardation; Nurse; Nursing care; Patient
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Nursing (13-342)
Supervisor: PhDr. Šárka Tomová, MPH, Ph.D., Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 08.05.2017
Date of assignment: 10.05.2017
Confirmed by Study dept. on: 18.05.2018
Date and time of defence: 04.06.2018 08:30
Date of electronic submission:19.04.2018
Date of submission of printed version:19.04.2018
Date of proceeded defence: 04.06.2018
Reviewers: PhDr. Jaroslava Raudenská, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Bakalářská práce musí splňovat požadavky uvedené v Opatření děkana 2. LF UK č. 12/2010. Zpracováním bakalářské práce student/ka prokáže, že se umí samostatně orientovat ve studovaném oboru a že v průběhu studia získal/a a zároveň je i schopen/a v praxi uplatňovat teoretické poznatky a praktické postupy (metody). Bakalářská práce musí být původním a samostatně zpracovaným odborným textem. Při zpracování bakalářské práce se student/ka může opírat o výsledky a zkušenosti získané jinými autory, avšak vždy musí tyto výsledky a zkušenosti konfrontovat s vlastními názory, úvahami, hodnoceními a závěry. Rozsah bakalářské práce vyplývá z povahy zpracovávaného tématu, přičemž její minimální rozsah činí 40 stran normovaného textu. Referenční seznam musí obsahovat nejméně 25 položek časopiseckých, literárních či elektronických zdrojů informací. Do referenčního seznamu se nezapočítávají pouhá abstrakta. Zpracováním bakalářské práce musí student prokázat schopnost pracovat s aktuální odbornou literaturou vztahující se k řešené problematice, včetně práce s cizojazyčnou literaturou a s dalšími prameny. Citace typu “ústní sdělení” a “nepublikovaná data” (s výjimkou vnitřních předpisů a standardů) nelze v bakalářské práci použít.
References
HASSIOTIS, A., D. A. BARRON, a I. HALL. Intellectual disability psychiatry: a practical handbook. Chichester, England: Wiley-Blackwell, 2009. ISBN 978-0-470-74251-8.

PTÁČEK, Radek a kol. Etika a komunikace v medicíně. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3976-2.

SLOWÍK, Josef. Komunikace s lidmi s postižením. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-691-9.

SOLOVSKÁ, Vendula. Rozvoj dovedností dospělých lidí s mentálním postižením. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0369-8.

ŠVARCOVÁ, Iva. Mentální retardace. 3. přeprac. vyd. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-060-7.

VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese. 5. vydání. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0225-7.
Preliminary scope of work
Záměrem bakalářské práce je hodnocení znalostí sester na zdravotnických pracovištích lůžkové péče v České republice v oblasti komunikace s pacienty s mentální retardací. Plnění stanovených cílů bude probíhat na základě zpracování a statistické analýzy dat získaných prostřednictvím nestandardizovaného dotazníkového šetření. K naplnění tohoto záměru práce jsou stanoveny následující cíle:

Zjistit znalosti sester o zásadách komunikace s pacienty s mentální retardací.
Analyzovat nejčastější problematické oblasti v komunikaci sester s pacienty s mentální retardací.
Zmapovat nejčastější komunikační postupy a metody, které sestry používají při komunikaci s pacienty s mentální retardací.
Preliminary scope of work in English
Goal of my bachelor thesis is to asses knowledge of nurses from inpatient wards in Czech Republic in the area of communication with patients with mental retardation. The achievement of the set objectives will be based on the processing and statistical analysis of data gathered from an non-standardized questionnaire survey. In order to complete this following goals were set:

Determine knowledge of the nurses in principles of communication with patients with mental retardation.
Analyze the most common problem areas in communication between nurses and patients with mental retardation.
Point out the most common communication procedures and methods that nurses use during communication with patients with mental retardation.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html